Chief Executive and Clerk of the Assembly / Prif Weithredwr a Chlerc y Cynulliad

Location
Cardiff, Cardiff (Caerdydd)
Salary
Competitive Salary
Posted
27 Sep 2016
Closes
11 Nov 2016
Ref
225044454-01
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Chief Executive and Clerk of the Assembly

National Assembly for Wales
Cardiff
Competitive Salary

The National Assembly for Wales is entering one of the most fascinating and challenging periods in its history, not least with further significant constitutional change and the outcome of the EU referendum. The Assembly Commission will have a demanding agenda in order to respond to the pressures being faced by the Assembly. The context for this role in the next few years is therefore likely to be extremely challenging and highly significant for the future of Wales

The organisation is seeking to appoint an exceptional person as its Chief Executive to build on the foundations set by the current post holder. The successful candidate will have a complex brief with three key responsibilities as Clerk of the Assembly, Chief Executive and Accounting Officer. Whether from the public or private sector, they will need to demonstrate proven strategic leadership within a dynamic, multi-stakeholder environment with a reputation for creating greater capacity through organisational change. They must display a demonstrable commitment to the delivery of exemplar bilingual services and further developing the Assembly as a truly bilingual institution. Above all they will need to demonstrate a passion for Welsh democracy and the ability, judgement and resilience to work within a highly complex political environment.

Closing date: 11 November 2016 (midnight).

A full candidate information pack is available online and can be obtained from our recruitment partners via website by the apply button on this page.

We are committed to being a good equal opportunities employer.

The National Assembly for Wales is the democratically elected body that represents the interests of Wales and its people, makes laws for Wales, agrees Welsh taxes and holds the Welsh Government to account.

 

Prif Weithredwr a Chlerc y Cynulliad

Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Caerdydd
Cyflog cystadleuol

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru ar drothwyun o’r cyfnodau mwyaf diddorol a heriol yn ei hanes, gan wynebu newid cyfansoddiadol sylweddol a chanlyniad y reff erendwm ar yr UE. Bydd agenda Comisiwn y Cynulliad yn un drom er mwyn ymateb i’r pwysau hyn. Felly, mae cyd-destun y rôl hon dros y blynyddoedd nesaf yn debygol o fod yn heriol iawn ac yn bwysig eithriadol ar gyfer dyfodol Cymru.

Mae’r sefydliad yn awyddus i benodi rhywun eithriadol i fod yn Brif Weithredwr arno, er mwyn adeiladu ar y seiliau a osodwyd gan ddeiliad presennol y swydd. Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus swyddogaeth gymhleth a fydd yn cynnwys tri chyfrifoldeb allweddol: Clerc y Cynulliad, Prif Weithredwr, a Swyddog Cyfrifyddu. Pa un a yw’n dod o’r sector cyhoeddus neu’r sector preifat, bydd angen i ymgeiswyr ddangos hanes o arweinyddiaeth strategol, o fewn amgylchedd dynamig â rhanddeiliaid amrywiol, ac enw da am feithrin mwy o allu drwy newid sefydliadol. Rhaid i ymgeiswyr ddangos ymrwymiad amlwg i ddarparu gwasanaethau dwyieithog rhagorol a datblygu’r Cynulliad ymhellach fel sefydliad gwirioneddol ddwyieithog. Yn anad dim, bydd angen dangos angerdd dros ddemocratiaeth Cymru a’r gallu, y crebwyll a’r gwytnwch i weithio mewn amgylchedd gwleidyddol cymhleth iawn.

Dyddiad cau: 11 Tachwedd 2016 (hanner nos).

Mae pecyn gwybodaeth yr ymgeisydd llawn ar gael ar-lein a gellir eu cael oddi wrth ein partneriaid recriwtio drwy wefan y botwm yn berthnasol ar y dudalen hon.

Rydym wedi ymrwymo i fod yn gyflogwr cyfle cyfartal da.

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru yw’r corff sy’n ethol yn ddemocrataidd i gynrychioli buddiannau Cymru a’i phobl, i ddeddfu ar gyfer Cymru, yn cytuno trethi Cymreig ac i ddwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif.