Carneddau Landscape Partnership Scheme Support Officer (Finance and Contracts)

Recruiter
Snowdonia National Park Authority
Location
Penrhyndeudraeth, Gwynedd (with travel across Wales)
Salary
Salary of £26,873 - £29,777 per annum
Posted
05 Dec 2023
Closes
02 Jan 2024
Ref
APCE 2023 045
Contract Type
Contract
Hours
Full Time

Swyddog Cefnogi Cynllun Partneriaeth Tirwedd y Carneddau (Cyllid a Chontractau)
Penrhyndeudraeth, Gwynedd (gyda theithio ar draws Cymru)

Amdanom ni

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn gwarchod harddwch naturiol, bywyd gwyllt a threftadaeth ddiwylliannol Parc Cenedlaethol Eryri. Gan orchuddio 823 milltir o dirwedd amrywiol, mae’r Parc yn gartref i dros 26,000 o bobl, mynydd uchaf Cymru a llyn naturiol mwyaf Cymru.

Mae Cynllun Partneriaeth Tirwedd y Carneddau (CLPS) yn rhaglen bum mlynedd sy’n ceisio gwarchod treftadaeth y Carneddau dan fygythiad trwy gynyddu dealltwriaeth a mwynhad o dreftadaeth ddiwylliannol a naturiol yr ardal.

Rydym nawr yn chwilio am Swyddog Cefnogi Cynllun Partneriaeth Tirwedd Carneddau Cymraeg a Saesneg i ymuno â ni yn llawn amser ar gyfer contract tymor penodol tan 31 Mawrth 2026.

Y Manteision

- Cyflog o £26,873 - £29,777 y flwyddyn
- Pensiwn
- Cefnogaeth iechyd meddwl
- Cymorth cyfreithiol ac ariannol
- Cefnogaeth i ofalwyr
- 3c oddi ar litr o ddiesel
- Gwybodaeth a chefnogaeth am y menopos
- Iechyd a ffitrwydd
- Gofyn Bill
- Llyfrau gwaith hunangymorth
- Gostyngiadau
- Cynorthwyo Amddiffyn am ddim am 12 mis

Y Rôl

Fel Swyddog Cefnogi Cynllun Partneriaeth Tirwedd Carneddau, byddwch yn darparu cefnogaeth weinyddol i'r CLPS.

Wrth reoli cyllid y cynllun, byddwch yn cadw cofnodion, yn gweinyddu contractau ac yn rhoi cymorth gweinyddol i’r Rheolwr Prosiect ochr yn ochr â Chynorthwyydd Gweinyddol. Byddwch yn casglu data ar gyfer hawliadau grant, yn monitro cyllidebau prosiectau, yn creu rhagolygon, ac yn gweinyddu incwm.

Gan weithio’n agos gyda phartneriaid, rhanddeiliaid a chydweithwyr, byddwch yn cynnal cyfarfodydd adolygu rheolaidd ac yn cynnal hyfforddiant ar systemau contractio ac ariannu’r cynllun.

Yn ogystal, byddwch yn:

- Creu canllawiau ar gyfer ein gweithdrefnau
- Datblygu systemau gweinyddol effeithiol
- Prosesu anfonebau a thaliadau
- Ymateb i geisiadau gan swyddogion y gronfa, partneriaid prosiect a rhanddeiliaid

Amdanoch chi

I gael eich ystyried yn Swyddog Cefnogi Cynllun Partneriaeth Tirwedd y Carneddau, bydd angen:

- Sgiliau cyfathrebu da (yn Gymraeg a Saesneg)
- Profiad o waith swyddfa weinyddol, gan gynnwys defnyddio cyfrifiaduron a systemau ariannol
- Gwybodaeth ymarferol o gyfres Microsoft Office
- NVQ lefel 3 mewn gweinyddu busnes, neu gymhwyster cyfatebol
- Trwydded yrru lawn, ddilys

Y dyddiad cau ar gyfer y rôl hon yw 5 Ionawr 2024.

Gall sefydliadau eraill alw'r rôl hon yn Swyddog Prosiect, Cynorthwyydd Cymorth Prosiect, Cynorthwyydd Prosiect, Cydlynydd Prosiect, Gweinyddwr, Cynorthwyydd Gweinyddol, Gweinyddwr Swyddfa, neu Weinyddwr Prosiect.

Felly, os ydych chi’n barod i gefnogi ein sefydliad anhygoel fel Swyddog Cefnogi Cynllun Partneriaeth Tirwedd y Carneddau, gwnewch gais drwy’r botwm a ddangosir. Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu gan Webrecruit. Mae'r gwasanaethau a hysbysebir gan Webrecruit yn rhai Asiantaeth Gyflogaeth.

Carneddau Landscape Partnership Scheme Support Officer (Finance and Contracts)
Penrhyndeudraeth, Gwynedd (with travel across Wales)

About Us

Snowdonia National Park Authority protects the natural beauty, wildlife and cultural heritage of Eryri National Park. Covering 823 miles of diverse landscape, the Park is home to over 26,000 people, the highest mountain in Wales and the largest natural lake in Wales.

The Carneddau Landscape Partnership Scheme (CLPS) is a five year programme which seeks to protect the threatened heritage of the Carneddau by increasing understanding and enjoyment of the area's cultural and natural heritage.

We are now looking for a Welsh- and English-speaking Carneddau Landscape Partnership Scheme Support Officer to join us on a full-time basis for a fixed-term contract until 31stMarch 2026.

The Benefits

- Salary of £26,873 - £29,777 per annum
- Pension
- Mental health support
- Legal and financial support
- Carer support
- 3p off a litre of diesel
- Menopause information & support
- Health & fitness
- Ask Bill
- Self help workbooks
- Discounts
- Assist Protect free for 12 months

The Role


As a Carneddau Landscape Partnership Scheme Support Officer, you will provide administrative support to the CLPS.

Managing scheme finances, you will maintain records, administer contracts and provide administrative support to the Project Manager alongside an Administrative Assistant. You will collect data for grant claims, monitor project budgets, create forecasts, and administer income.

Working closely with partners, stakeholders and colleagues, you will hold regular review meetings and conduct training on the scheme’s contracting and funding systems.


Additionally, you will:

- Create guidelines for our procedures
- Develop effective administrative systems
- Process invoices and payments
- Respond to requests from fund officers, project partners and stakeholders

About You

To be considered as a Carneddau Landscape Partnership Scheme Support Officer, you will need:

- Good communication skills (in both Welsh and English)
- Experience of administrative office work, including in the use of computers and financial systems
- A working knowledge of Microsoft Office suite
- An NVQ level 3 in business administration, or an equivalent qualification
- A full, valid driving licence

The closing date for this role is the 5th January 2024.

Other organisations may call this role Project Officer, Project Support Assistant, Project Assistant, Project Co-ordinator, Administrator, Admin Assistant, Office Administrator, or Project Administrator.

So, if you’re ready to support our incredible organisation as a Carneddau Landscape Partnership Scheme Support Officer, please apply via the button shown. This vacancy is being advertised by Webrecruit. The services advertised by Webrecruit are those of an Employment Agency.