Senior Policy and Planning Officer / Uwch Swyddog Polisi a Chynllunio

4 days left

Location
Cardiff, Cardiff (Caerdydd)
Salary
34,083 - 41,675 per annum plus benefits / 34,083 - 41,675 y flwyddyn gyda buddion
Posted
20 Nov 2023
Closes
04 Dec 2023
Ref
CGA/EWC 33
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

The Education Workforce Council (EWC) is the independent, professional regulator for the education workforce in Wales. 

Working closely with the Policy and Planning Manager, the Senior Policy and Planning Officer will play a key role in utilising data and undertaking research to provide policy briefings and draft policy documents.  The postholder will lead work on internal performance monitoring activities and organisational compliance with statutory requirements relating to Welsh language and equalities, providing support and advice to colleagues in these areas.

The successful candidate will be experienced in managing work effectively in a project environment, strategic planning and performance monitoring.  In addition, they will have strong analytical skills and excellent written and oral communication skills, with the ability to present complex information clearly and concisely to a range of audiences. Welsh language skills are desirable but not essential to the post.

Employee benefits include access to the Civil Service Pension Scheme, hybrid working, flexi-time and 31 days annual leave (excluding 10 bank holidays and privilege days).

The post is permanent and full time (37 hours per week).

The closing date for applications is 4 December 2023. 

For further information contact recruitment@ewc.wales, or to download an application pack visit: https://www.ewc.wales/recruitment

 

 

 

Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA) yw’r rheoleiddiwr proffesiynol annibynnol ar gyfer y gweithlu addysg yng Nghymru.

Bydd yr Uwch Swyddog Polisi a Chynllunio, gan weithio’n agos gyda’r Rheolwr Polisi a Chynllunio, yn chwarae rhan allweddol wrth ddefnyddio data a gwneud ymchwil er mwyn darparu dogfennau briffio ar bolisi a dogfennau polisi drafft. Bydd deiliad y swydd yn arwain gwaith ar weithgareddau monitro perfformiad mewnol a chydymffurfio sefydliadol â gofynion statudol yn gysylltiedig â’r Gymraeg a chydraddoldeb, gan gynnig cymorth a chyngor i gydweithwyr yn y meysydd hyn.

Bydd profiad gan yr ymgeisydd llwyddiannus o reoli gwaith yn effeithiol mewn amgylchedd prosiect, cynllunio strategol a monitro perfformiad. Yn ogystal, bydd yn meddu ar sgiliau ddadansoddi cryf a sgiliau cyfathrebu rhagorol ar lafar ac yn ysgrifenedig, gyda’r gallu i gyflwyno gwybodaeth gymhleth yn glir ac yn gryno i amrywiaeth o gynulleidfaoedd. Mae sgiliau Cymraeg yn ddymunol ond nid ydynt yn hanfodol ar gyfer y swydd.

Mae buddion i gyflogeion yn cynnwys mynediad i   Gynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil, gweithio hybrid, oriau hyblyg a 31 diwrnod o wyliau blynyddol (yn ogystal â 10 gŵyl banc a diwrnod braint).

Mae'r swydd yn barhaol a llawn amser (37 awr yr wythnos).

Y dyddiad cau ar gyfer gwneud cais yw 4 Rhagfyr 2023.