Pathway & Performance Advisor

4 days left

Recruiter
Sport Wales
Location
Cardiff
Salary
Salary – Grade 9 (£45,111.09 - £48,324.12)
Posted
20 Nov 2023
Closes
04 Dec 2023
Ref
KBAAZ0412/SB
Sectors
Human Resources
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

AM Y SWYDD WAG YMA

ADRAN A CHYFLOG

Adran – Cyfarwyddiaeth y System Chwaraeon

Cyflog – Graddfa 9 (£45,111.09 - £48,324.12)

Oriau Gwaith – 37 awr (bydd ystyriaeth yn cael ei rhoi i rannu swydd / llai o oriau yn unol â’n polisi gweithio hyblyg)

PWY YDYM NI

Chwaraeon Cymru yw’r sefydliad cenedlaethol sy’n gyfrifol am ddatblygu a hybu chwaraeon a gweithgarwch corfforol yng Nghymru. Ni yw prif gynghorwr Llywodraeth Cymru ar bob mater yn ymwneud â chwaraeon ac rydym yn gyfrifol am ddosbarthu cyllid y Loteri Genedlaethol. Ein nod ni yw nid yn unig gwella lefel y cymryd rhan mewn chwaraeon ar lawr gwlad, ond hefyd darparu i’n hathletwyr addawol y gefnogaeth ofynnol i gystadlu’n llwyddiannus ar lwyfan y byd.

Mae Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant wrth galon popeth rydym yn ei wneud yn Chwaraeon Cymru. Ceir rhagor o wybodaeth am hyn yn ein Datganiad Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant yma. 

SUT BYDDWCH CHI’N CYFRANNU

Y Weledigaeth ar y cyd ar gyfer Chwaraeon yng Nghymru yw creu cenedl actif lle gall pawb fwynhau chwaraeon am oes. Er mwyn gwireddu’r Weledigaeth, mae angen i ni feithrin system chwaraeon gynhwysol sy’n darparu cyfleoedd sy’n cael eu harwain gan angen sy’n ddiogel, yn bleserus ac yn ddatblygiadol.

Rydyn ni eisiau cefnogi llwyddiant i Gymru ar lwyfan y byd drwy ddull hirdymor, cyfannol o ddatblygu athletwyr. Sicrhau bod pob person yng Nghymru sydd â’r dyhead i wella a symud ymlaen mewn chwaraeon yn cael y cyfleoedd, y profiadau, yr amgylcheddau a’r sgiliau i gyrraedd eu potensial a chyflawni eu nodau.

Gan weithio gyda'n partneriaid, rydyn ni eisiau darparu cyfleoedd i sylfaen ehangach o athletwyr a sbarduno newid ystyrlon i sicrhau bod y cyfleoedd yn fwy cynhwysol. Chwaraeon yn chwarae rhan mewn datblygu’r person a'r perfformiwr. 

Mae llwyddiant ar lwyfan y byd yn un o ganlyniadau dymunol datblygiad athletwyr rhagorol. Mae helpu i ddatblygu pobl a all ffynnu mewn bywyd, cyn, yn ystod ac ar ôl eu gyrfa chwaraeon, yn rhywbeth arall rydyn ni’n ei ystyried fel rhywbeth yr un mor werthfawr.

GYDA PHWY FYDDWCH CHI’N GWEITHIO

Fel aelod o dîm Strategaeth y System Chwaraeon, byddwch yn gweithio gyda phobl sy’n rhannu angerdd dros wneud y system chwaraeon yn fwy cynhwysol ac sy’n deall y rôl hanfodol y gall perfformiad, sylfeini a hyfforddi ei chwarae yn hynny.

Byddwch hefyd yn gweithio’n agos gyda thîm Rheolwr Perthnasoedd Chwaraeon Cymru, arweinwyr yn nhîm Gwasanaethau Athrofa Chwaraeon Cymru a chydweithwyr o bob rhan o system llwybr a pherfformiad y DU i nodi’r meysydd hynny a fydd yn gwneud y gwahaniaeth mwyaf o ran sicrhau llwyddiant i Gymru ar lwyfan y byd drwy ddull cyfannol o ddatblygu athletwyr.

Byddwch yn datblygu perthnasoedd dylanwadol gydag Arweinwyr Perfformiad, Arweinwyr Llwybrau a staff allweddol eraill mewn Cyrff Rheoli Cenedlaethol. Byddwch yn eu helpu i ddeall y dull rydym yn ei hyrwyddo mewn amgylcheddau llwybr a pherfformiad i wireddu’r Weledigaeth ar gyfer Chwaraeon yng Nghymru drwy System Chwaraeon Gynhwysol.

BETH FYDD ARNOCH EI ANGEN

Bydd arnoch angen angerdd i wneud y system chwaraeon yn fwy cynhwysol a’r gallu i gynhyrchu syniadau a dylanwadu ar feddwl mewn ffordd a fydd yn arwain at newid cadarnhaol, hirdymor gyda chwaraeon a thrwy gydweithredu ar draws y sector. 

Bydd gennych brofiad o ddatblygu perthnasoedd gyda phartneriaid mewnol ac allanol, gan feithrin ymddiriedaeth, a gweithredu mewn ffordd sy’n rhoi hyder i eraill ynoch chi.

Bydd gwybodaeth a phrofiad o Ddatblygiad Athletwyr / Llwybrau a Rhaglenni Perfformiad o fantais yn y rôl hon. Fodd bynnag, ar gyfer ymgeisydd sydd â'r sgiliau a'r ymddygiadau priodol, gallwn roi unrhyw brofiad i chi nad oes gennych ar hyn o bryd. 

BETH SY’N DIGWYDD NESAF

Dylech ddarllen y disgrifiad swydd llawn (cofiwch nad ydym yn derbyn CV). 

Gallwch wneud cais am y rôl yma nawr.

DYDDIAD CAU: Dydd Llun 4ydd Rhagfyr 9am

DYDDIAD DROS DRO Y CYFWELIAD: Dydd Mercher 13eg Rhagfyr / Dydd Iau 14eg Rhagfyr

ABOUT THIS VACANCY

DEPARTMENT AND SALARY

Department – Sport System Directorate

Salary – Grade 9 (£45,111.09 - £48,324.12)

Working Hours – 37 hours (consideration will be given to job sharing / reduced hours in line with our flexible working policy)

WHO WE ARE

Sport Wales is the national organisation responsible for developing and promoting sport and physical activity in Wales. We are the main adviser on sporting matters to the Welsh Government and are responsible for distributing National Lottery funds. We aim to not only improve the level of sports participation at grassroots level but also provide our aspiring athletes with the support required to compete successfully on the world stage.

Equality, Diversity & Inclusion is at the heart of everything we do at Sport Wales. Further information on this can be found in our Equality, Diversity & Inclusion Statement here.

HOW YOU’LL CONTRIBUTE

The collective Vision for Sport in Wales is to create an active nation where everyone can have a lifelong enjoyment of sport. To realise the Vision, we need to nurture an inclusive sport system that provides opportunities which are led by need that are safe, enjoyable, and developmental.

We want to support success for Wales on the world stage through a long-term, holistic approach to athlete development. Ensuring that every person in Wales with the desire to improve and progress in sport has the opportunities, experiences, environments, and skills to reach their potential and achieve their goals.

Working with our partners, we aspire to provide opportunities to a broader base of athletes and drive meaningful change in ensuring that opportunities are more inclusive. Sport playing a part in developing the person and the performer.

Success on the world stage is one desirable consequence of excellent athlete development. Helping to develop people who can thrive in life, before, during and after their sporting career is another on which we place equal value.

WHO YOU’LL WORK WITH

As a member of the Sport System Strategy team, you will work with people who share a passion for making the sport system more inclusive and who understand the crucial role that performance, foundations and coaching can play in that.

You will also work closely with the Sport Wales Relationship Manager team, leaders in the Sport Wales Institute Services team and colleagues from across the UK pathway & performance system to identify those areas that will make the biggest difference in achieving success for Wales on the world stage through a holistic approach to athlete development.

You will develop influential relationships with Performance Leads, Pathway Leads and other key National Governing Body staff. You will help them understand the approach we advocate in pathway and performance environments to realise the Vision for Sport in Wales through an Inclusive Sport System. 

WHAT YOU’LL NEED

You’ll need a passion for making the sport system more inclusive and an ability to generate ideas and influence thinking in a way that will lead to positive, long-term change with sports and through collaboration across the sector.

You’ll be experienced in developing relationships internal and external partners, building trust, and acting in a way which gives others confidence in you.

Knowledge and experience of Athlete Development / Performance Pathways & Programmes will be an advantage in this role. However, for a candidate with the right skills and behaviours we can provide you with any experience that you do not currently have.

WHAT HAPPENS NEXT

You should read the full job description (please note we do not accept CVs). 

You can apply for this role now.

CLOSING DATE: Monday 4th December 9am

PROVISIONAL INTERVIEW DATE: Wednesday 13th December / Thursday 14th December

More searches like this