Corporate Governance Officer

Expiring today

Recruiter
Qualifications Wales
Location
Imperial Park, Newport (Hybrid Working)
Salary
Salary of £32,460 - £39,690 per annum
Posted
14 Nov 2023
Closes
28 Nov 2023
Ref
VFDHG2811/SB
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Swyddog Llywodraethu Corfforaethol
Parc Imperial, Casnewydd (Gweithio Hybrid)

Amdanom ni

Ni yw Cymwysterau Cymru, y sefydliad annibynnol sy’n gyfrifol am reoleiddio cymwysterau cyffredinol a galwedigaethol yng Nghymru. Rydym yn canolbwyntio ar gymwysterau a ariennir yn gyhoeddus, gan gynnwys TGAU, Safon Uwch a chymwysterau galwedigaethol.

Ar hyn o bryd rydym yn chwilio am Swyddog Llywodraethu Corfforaethol i ymuno â’n tîm yn llawn amser, parhaol gan weithio 37 awr yr wythnos. Gellir ystyried oriau rhan-amser a rhannu swydd a byddant yn cael eu trafod yn ystod y cyfweliad.

Y Manteision

- Cyflog o £32,460 - £39,690 y flwyddyn
- 30 diwrnod o wyliau blynyddol (a gwyliau cyhoeddus a chau swyddfeydd dros y Nadolig)
- Trefniadau gweithio hyblyg
- Cynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil

Mae hwn yn gyfle arbennig i weithiwr llywodraethu proffesiynol sydd â phrofiad o gefnogi ar lefel Bwrdd i ddatblygu eu gyrfa gyda'n sefydliad unigryw.

Y Rôl

Fel Swyddog Llywodraethu Corfforaethol, byddwch yn cefnogi'r Pennaeth Llywodraethu Corfforaethol gyda gwasanaeth llywodraethu corfforaethol o ansawdd uchel.

Yn benodol, byddwch yn cefnogi ein Bwrdd a Phwyllgorau gyda gwasanaethau ysgrifenyddol tra'n cynorthwyo'r Pennaeth Llywodraethu Corfforaethol gyda llywodraethu a chymorth busnes.

Gan chwarae rôl gefnogol hanfodol, byddwch yn helpu gydag adrodd ar berfformiad statudol a chynlluniau gweithredol, yn ogystal â chefnogi ein prosesau archwilio mewnol a rheoli risg a
cynorthwyo gyda’n cyfrifon blynyddol a’n cynllun busnes blynyddol.

Byddwch yn adolygu ein prosesau llywodraethu yn rheolaidd, gan argymell a gweithredu gwelliannau a dogfennu prosesau newydd i gefnogi cydymffurfiaeth. Yn ogystal, byddwch yn cynnal cofnodion llywodraethu ac yn diweddaru ac yn rheoli ein system SharePoint llywodraethu corfforaethol.

Amdanoch Chi

I gael eich ystyried yn Swyddog Llywodraethu Corfforaethol, bydd angen y canlynol arnoch:

- Profiad o ddarparu gwasanaethau ysgrifenyddol ar lefel C-suite neu Fwrdd mewn rôl cefnogi busnes
- Profiad perthnasol o gymryd a chynhyrchu cofnodion ffurfiol ar lefel Bwrdd, neu brofiad trosglwyddadwy
- Y gallu i ddylanwadu a thrafod
- Gwybodaeth am fframweithiau llywodraethu perthnasol yn y sector cyhoeddus
- Diddordeb mewn Llywodraethu Corfforaethol ac mewn ymgymryd â dysgu proffesiynol perthnasol
- Llythrennedd TG gyda gwybodaeth ymarferol dda o Microsoft Office
- Sgiliau cyfathrebu a threfnu da

Y dyddiad cau ar gyfer y swydd wag hon yw 28 Tachwedd 2023.

Gall sefydliadau eraill alw'r rôl hon yn Weinyddwr Corfforaethol a Llywodraethu, Cydgysylltydd Llywodraethu Corfforaethol, Cynorthwyydd Gweithredol, Cynorthwyydd Personol, EA, PA, neu Weinyddwr Llywodraethu.

Felly, os ydych chi'n barod i ddatblygu eich set sgiliau fel Swyddog Llywodraethu Corfforaethol, gwnewch gais trwy'r botwm a ddangosir. Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu gan Webrecruit. Mae'r gwasanaethau a hysbysebir gan Webrecruit yn rhai Asiantaeth Gyflogaeth.

Corporate Governance Officer
Imperial Park, Newport (Hybrid Working)

About Us

We are Qualifications Wales, the independent organisation responsible for regulating general and vocational qualifications in Wales. We focus on publicly funded qualifications, including GCSEs, A-Levels and vocational qualifications.

We’re currently looking for a Corporate Governance Officer to join our team on a full-time, permanent basis working 37 hours per week. Part-time hours and job sharing may be considered and will be discussed at interview stage.

The Benefits

- Salary of £32,460 - £39,690 per annum
- 30 days’ annual leave (plus public holidays and office closure at Christmas)
- Flexible working arrangements
- Civil Service Pension Scheme

This is an exceptional opportunity for a governance professional with experience of supporting at Board-level to advance their career with our unique organisation.

The Role

As a Corporate Governance Officer, you will support to the Head of Corporate Governance with a high quality corporate governance service.

Specifically, you will support our Board and Committees with secretariat services whilst assisting the Head of Corporate Governance with governance and business support.

Playing a critical supporting role, you will help with statutory performance and operational plan reporting, as well as supporting our internal audit and risk management processes and
assisting with our annual accounts and annual business plan.

You will regularly review our governance processes, recommending and implementing improvements and documenting new processes to support compliance. Additionally, you will maintain governance records and update and manage our corporate governance SharePoint system.

About You

To be considered as a Corporate Governance Officer, you will need:

- Experience of providing secretariat services at C-suite or Board level in a business support role
- Relevant experience of taking and producing formal minutes at Board level, or transferable experience
- The ability to influence and negotiate
- Knowledge of relevant governance frameworks in the public sector
- An interest in Corporate Governance and in undertaking relevant professional learning
- IT literacy with a good working knowledge of Microsoft Office
- Good communication and organisation skills

The closing date for this vacancy is 28th November 2023.

Other organisations may call this role Corporate and Governance Administrator, Corporate Governance Co-ordinator, Executive Assistant, Personal Assistant, EA, PA, or Governance Administrator.

So, if you’re ready to develop your skillset as a Corporate Governance Officer, please apply via the button shown. This vacancy is being advertised by Webrecruit. The services advertised by Webrecruit are those of an Employment Agency.

More searches like this