General Manager – Plas Tan y Bwlch

Recruiter
Snowdonia National Park Authority / Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri
Location
Maentwrog, Blaenau Ffestiniog LL41 4HW, UK
Salary
Salary of £32,076 - £37,336 per annum
Posted
13 Nov 2023
Closes
27 Nov 2023
Ref
SNPA 2023 038
Sectors
Management
Contract Type
Contract
Hours
Full Time

Rheolwr Cyffredinol
Maentwrog, Blaenau Ffestiniog LL41 4HW, UK

Amdanom ni

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn gwarchod harddwch naturiol, bywyd gwyllt a threftadaeth ddiwylliannol Parc Cenedlaethol Eryri. Gan orchuddio 823 milltir o dirwedd amrywiol, mae’r Parc yn gartref i dros 26,000 o bobl, mynydd uchaf Cymru a llyn naturiol mwyaf Cymru.

Rydym nawr yn chwilio am Reolwr Cyffredinol i ymuno â’n tîm ym Mhlas Tan y Bwlch yn llawn amser am gontract cyfnod penodol o flwyddyn, gan weithio 37 awr yr wythnos.

Y Manteision

- Cyflog o £32,076 - £37,336 y flwyddyn
- Pensiwn
- Lwfans Gwyliau o 24 diwrnod (pro rata)
- Dydd Gwyl Dewi i ffwrdd (1af o Fawrth)
- Cynllun beicio i'r gwaith
- Cynllun Cymorth Prynu Car
- Y cyfle i weithio mewn ardal o harddwch naturiol eithriadol

Y Rôl

Fel ein Rheolwr Cyffredinol, byddwch yn sicrhau bod sefydliad gwely a brecwast Plas Tan y Bwlch yn rhedeg yn esmwyth ac yn effeithlon.

Byddwch yn rheoli tasgau o ddydd i ddydd y timau gweinyddol, y Rheolwr Arlwyo a’r Goruchwyliwr Glanhau, gan oruchwylio rotâu a sicrhau staffio digonol. Byddwch hefyd yn rheoli gwaith y Gofalwr a’r Garddwr.

Wrth ymgymryd â dyletswyddau ariannol, byddwch yn rheoli’r gyllideb, yn sicrhau bod targedau’n cael eu cyrraedd, yn diweddaru cofnodion ariannol ac yn paratoi adroddiadau misol.

Yn ogystal, byddwch yn:

- Ymgymryd â dyletswyddau gweinyddol cyffredinol
- Rheoli a diweddaru ein system archebu
- Cefnogi ein gweithgareddau marchnata a'n strategaeth

Amdanoch chi

I gael eich ystyried fel ein Rheolwr Cyffredinol, bydd arnoch angen:

- Rhuglder yn y Gymraeg a'r Saesneg
- Profiad o reoli yn y sector lletygarwch
- Profiad o waith gweinyddol mewn swyddfa brysur
- Profiad o oruchwylio a/neu gydlynu staff
- Gwybodaeth am Iechyd a Diogelwch sy'n berthnasol i amgylchedd cyhoeddus, gyda phrofiad o lunio asesiadau risg
- Sgiliau trefnu da
- Trwydded Bersonol ar gyfer gwerthu alcohol
- NVQ Lefel 5 mewn busnes, marchnata neu gyfwerth
- Hyfedredd TG
- Trwydded yrru lawn, ddilys

Y dyddiad cau ar gyfer y rôl hon yw 27 Tachwedd 2023.

Gall sefydliadau eraill alw'r rôl hon yn Rheolwr Gweithrediadau, Rheolwr Gwely a Brecwast, Rheolwr Hostel, Rheolwr Llety, Rheolwr Lletygarwch, Rheolwr ar Ddyletswydd, Rheolwr Blaen Tŷ, Rheolwr Blaen Tŷ a Chyfleusterau, neu Reolwr Gwesty.

Felly, os ydych am ymuno â ni yn y rôl unigryw hon sy’n gweithio yng nghalon Eryri fel Rheolwr Cyffredinol, gwnewch gais drwy’r botwm a ddangosir. Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu gan Webrecruit. Mae'r gwasanaethau a hysbysebir gan Webrecruit yn rhai Asiantaeth Gyflogaeth.

General Manager – Plas Tan y Bwlch
Maentwrog, Blaenau Ffestiniog LL41 4HW, UK

About Us

Snowdonia National Park Authority protects the natural beauty, wildlife and cultural heritage of Eryri National Park. Covering 823 miles of diverse landscape, the Park is home to over 26,000 people, the highest mountain in Wales and the largest natural lake in Wales.

We are now looking for a General Manager to join our team in Plas Tan y Bwlch on a full-time basis for a one year fixed term contract, working 37 hours per week.

The Benefits

- Salary of £32,076 - £37,336 per annum
- Pension
- Holiday Allowance of 24 days (pro rata)
- St David’s Day off (1st of March)
- Cycle to work scheme
- Car Buying Assistance Scheme
- The chance to work in an area of outstanding natural beauty

The Role

As our General Manager, you will ensure the smooth and efficient running of the Plas Tan y Bwlch bed and breakfast establishment.

You’ll manage the day-to-day tasks of the administrative teams, the Catering Manager and Cleaning Supervisor, overseeing rotas and ensuring adequate staffing. You’ll also manage the work of the Caretaker and Gardener.

Undertaking financial duties, you’ll manage the budget, ensure targets are met, update financial records and prepare monthly reports.

Additionally, you will:

- Undertake general administrative duties
- Manage and update our bookings system
- Support our marketing activities and strategy

About You

To be considered as our General Manager, you will need:

- Fluency in Welsh and English
- Experience of managing in the hospitality sector
- Experience of administration work in a busy office
- Experience of supervising and/or co-ordinating staff
- Knowledge of Health and Safety relevant to a public environment, with experience of compiling risk assessments
- Good organisational skills
- A Personal License for the sale of alcohol
- An NVQ Level 5 in business, marketing or equivalent
- IT proficiency
- A full, valid driving licence

The closing date for this role is the 27th November 2023.

Other organisations may call this role Operations Manager, B&B Manager, Hostel Manager, Accommodation Manager, Hospitality Manager, Duty Manager, Front of House Manager, Front of House and Facilities Manager, or Hotel Manager.

So, if you want to join us in this unique role working in the heart of Snowdonia as a General Manager, please apply via the button shown. This vacancy is being advertised by Webrecruit. The services advertised by Webrecruit are those of an Employment Agency.

More searches like this