Syrfêwr Eiddo / Property Surveyor

2 days left

Location
Gwynedd, LL57 4BL
Salary
£31,309 - £34,122 per annum
Posted
26 Jul 2022
Closes
18 Aug 2022
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

£31,309 - £34,122 y flwyddyn / 37 awr yr wythnos / Gogledd Cymru/ Parhaol

Ni yw Adra. Darparwr cartrefi o safon yng ngogledd Cymru. Nid ydym yn sefydliad sy'n aros yn ei unfan. Dros y blynyddoedd i ddod byddwn wedi adeiladu nifer sylweddol o gartrefi y tu allan i'r sir, gyda'r uchelgais i fod yn darparu cannoedd fwy o gartrefi o ansawdd uchel ledled gogledd Cymru. Er ein bod yn uchelgeisiol iawn, rydym yr un mor benderfynol o amddiffyn a datblygu diwylliant a threftadaeth gyfoethog y cymunedau yr ydym yn eu gwasanaethu.

Byddwch yn archwilio cartrefi a safleoedd adeiladu yn ystod gwaith a phan fydd gwaith wedi ei orffen i asesu sut y cydymffurfir ag Iechyd a Diogelwch, gofynion y contract a safonau ansawdd a sicrhau bod bob DPA yn cael eu monitro yn effeithiol ac effeithlon, yn ogystal a cynorthwyo i ddatblygu a blaenoriaethu ffrydiau pecynnau a rhaglenni gwaith a fydd yn ateb anghenion buddsoddi sydd wedi’u hadnabod o fewn yr arian sydd ar gael, mewn ffordd sy'n diwallu amcanion Adra.

Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Am fwy o wybodaeth, ewch i’n gwefan, www.adra.co.uk

Dyddiad Cau: 12pm 18/08/22

 

 

£31,309 - £34,122 per annum / 37 hrs a week / North Wales / Permanent

We are Adra. We provide quality homes in north Wales. We’re not an organisation that stands still. Over the coming years we will have built a significant number of homes outside the county, with an ambition to be providing several hundred more high quality homes across north Wales. Although highly ambitious, we are equally determined to protect and develop the rich culture and heritage of the communities we serve.

You’ll inspect homes and building sites during works and on completion to assess compliance with Health & Safety, contract requirements and quality standards and ensure that all KPI’s are monitored effectively and efficiently, as well as helping to develop and prioritise workstreams, packages and programmes of works which will meet the identified investment need within the funding available, in a manner that will meet Adra’s objectives.

The ability to speak Welsh is essential for this role.

For more information, please see our website, www.adra.co.uk

Closing date: 12pm 18/08/22

More searches like this