Qualifications Manager

Expiring today

Recruiter
Qualifications Wales
Location
Newport
Salary
£40100 - £47470 per annum
Posted
21 Jul 2022
Closes
18 Aug 2022
Ref
JDAPN0509/SG
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Qualifications Manager
Newport, Gwent (with remote working)

About Us

We are Qualifications Wales, the independent organisation responsible for regulating general and vocational qualifications in Wales. We focus on publicly funded qualifications, including GCSEs, A-Levels and vocational qualifications.

We’re currently looking for at least four Qualifications Managers to join us on fixed term contracts until 31st March 2025, working 37 hours per week.

We would be interested in considering applications to take up these positions as a secondment opportunity of up to two years for all roles.

Our employees are working on a hybrid basis, which means that the contractual base is our office at Imperial Park, Newport, but employees can work flexibly with a balance between home and the office. We are open to discussing whether these roles could be delivered remotely.

We aim to appoint one fluent Welsh speaker for this recruitment exercise.

The Benefits

- Salary of £40,100 - £47,470 per annum
- 30 days’ annual leave (in addition to public holidays and up to three days office closure at Christmas)
- Flexible working arrangements
- Membership of the Civil Service Pension Scheme

The Role

As a Qualifications Manager, you will initially join the Qualifications Policy and Reform Directorate.

Leading on key projects, you will be involved in a wide range of different work. This may include projects on qualifications for the new Curriculum for Wales, vocational and technical qualifications, sector reviews, Skills Challenge Certificate (within the Welsh Baccalaureate) or Essential Skills Wales.

Your work will be high profile and influential and you will play a lead role in qualifications review and reform.

About You

To be considered as a Qualifications Manager, you will need:

- Experience of working at a management level in a regulatory, qualifications development or quality assurance context
- Experience in the qualifications, education or training sectors
- Experience of managing or leading projects or programmes of work
- Experience of engaging and negotiating with a wide range of stakeholders
- A demonstrable understanding of approaches to the development, review, regulation or quality assurance of qualifications and/or education programmes
- A demonstrable understanding of the qualifications landscape across the UK

The ability to communicate through the medium of Welsh would be highly beneficial to your application.

Other organisations may call this role Compliance Manager, Regulatory Manager, Qualifications Regulations Manager, Project Manager, or Programme Manager.

So, if you’re looking to advance your career as a Qualifications Manager, please apply via the button shown. This vacancy is being advertised by Webrecruit. The services advertised by Webrecruit are those of an Employment Agency.

Rheolwr Cymwysterau
Casnewydd, Gwent (gyda gweithio o bell)

Amdanom ni

Ni yw Cymwysterau Cymru, y sefydliad annibynnol sy’n gyfrifol am reoleiddio cymwysterau cyffredinol a galwedigaethol yng Nghymru. Rydym yn canolbwyntio ar gymwysterau a ariennir yn gyhoeddus, gan gynnwys TGAU, Safon Uwch a chymwysterau galwedigaethol.

Ar hyn o bryd rydym yn chwilio am o leiaf pedwar Rheolwr Cymwysterau i ymuno â ni ar gontractau cyfnod penodol tan 31 Mawrth 2025, gan weithio 37 awr yr wythnos.

Byddai gennym ddiddordeb mewn ystyried ceisiadau i ymgymryd â'r swyddi hyn fel cyfle secondiad o hyd at ddwy flynedd ar gyfer pob rôl.

Mae ein gweithwyr yn gweithio ar sail hybrid. Mae hyn yn golygu mai’r ganolfan gytundebol yw ein swyddfa ym Mharc Imperial, Casnewydd, NP10 8AR, ond y gall gweithwyr weithio’n hyblyg gyda chydbwysedd rhwng y cartref a’r swyddfa.

Ein nod yw penodi un siaradwr Cymraeg rhugl ar gyfer yr ymarfer recriwtio hwn.

Y Manteision

- Cyflog o £40,100 - £47,470 y flwyddyn
- 30 diwrnod o wyliau blynyddol (yn ogystal â gwyliau cyhoeddus a hyd at dri diwrnod ar gau dros y Nadolig)
- Trefniadau gweithio hyblyg
- Aelodaeth o Gynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil

Y Rôl

Fel Rheolwr Cymwysterau, byddwch yn ymuno â'r Gyfarwyddiaeth Polisi a Diwygio Cymwysterau i ddechrau.

Gan arwain ar brosiectau allweddol, byddwch yn ymwneud ag ystod eang o wahanol waith. Gall hyn gynnwys prosiectau ar gymwysterau ar gyfer y Cwricwlwm newydd i Gymru, cymwysterau galwedigaethol a thechnegol, adolygiadau sector, Tystysgrif Her Sgiliau (o fewn Bagloriaeth Cymru) neu Sgiliau Hanfodol Cymru.

Bydd eich gwaith yn broffil uchel ac yn ddylanwadol a byddwch yn chwarae rhan arweiniol mewn adolygu a diwygio cymwysterau.

Amdanat ti

I gael eich ystyried yn Rheolwr Cymwysterau, bydd angen y canlynol arnoch:

- Profiad o weithio ar lefel reoli mewn cyd-destun rheoleiddio, datblygu cymwysterau neu sicrhau ansawdd
- Profiad yn y sectorau cymwysterau, addysg neu hyfforddiant
- Profiad o reoli neu arwain prosiectau neu raglenni gwaith
- Profiad o ymgysylltu a thrafod ag ystod eang o randdeiliaid
- Dealltwriaeth amlwg o ddulliau o ddatblygu, adolygu, rheoleiddio neu sicrhau ansawdd cymwysterau a/neu raglenni addysg
- Dealltwriaeth amlwg o dirwedd cymwysterau ledled y DU

Byddai’r gallu i gyfathrebu trwy gyfrwng y Gymraeg o fudd mawr i’ch cais.

Gall sefydliadau eraill alw'r rôl hon yn Rheolwr Cydymffurfiaeth, Rheolwr Rheoleiddio, Rheolwr Rheoliadau Cymwysterau, Rheolwr Prosiect, neu Reolwr Rhaglen.

Felly, os ydych am ddatblygu eich gyrfa fel Rheolwr Cymwysterau, gwnewch gais drwy'r botwm a ddangosir. Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu gan Webrecruit. Mae'r gwasanaethau a hysbysebir gan Webrecruit yn rhai Asiantaeth Gyflogaeth.