Warden Cymunedol / Community Warden

Location
Dwyfor area
Salary
£23,378 - £25,640 per annum
Posted
12 Jul 2022
Closes
11 Aug 2022
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

£23,378 - £25,640 y flwyddyn / 37 awr yr wythnos / Ardal Dwyfor/ Parhaol

Ni yw Adra. Darparwr cartrefi o safon yng ngogledd Cymru. Nid ydym yn sefydliad sy'n aros yn ei unfan. Dros y blynyddoedd i ddod byddwn wedi adeiladu nifer sylweddol o gartrefi y tu allan i'r sir, gyda'r uchelgais i fod yn darparu cannoedd fwy o gartrefi o ansawdd uchel ledled gogledd Cymru. Er ein bod yn uchelgeisiol iawn, rydym yr un mor benderfynol o amddiffyn a datblygu diwylliant a threftadaeth gyfoethog y cymunedau yr ydym yn eu gwasanaethu.

Byddwch yn cefnogi dull Adra o greu cymdogaethau effeithiol a chynaliadwy - lleihau ymddygiad gwrthgymdeithasol a chynyddu balchder ar Stadau, ac yn cynorthwyo i ddarparu Gwasanaeth Tenantiaeth effeithiol, effeithlon a sensitif i denantiaid a chwsmeriaid sy'n cefnogi ac annog pobl i gynnal tenantiaethau cynaliadwy a chadarnhaol.

Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Mae fan y cwmni yn cael ei ddarparu ar gyfer y swydd hon.

Am fwy o wybodaeth, ewch i’n gwefan, www.adra.co.uk

Dyddiad Cau: 12pm 28/07/22

 

£23,378 - £25,640 per annum / 37 hrs a week / Dwyfor area / Permanent

We are Adra. We provide quality homes in north Wales. We’re not an organisation that stands still. Over the coming years we will have built a significant number of homes outside the county, with an ambition to be providing several hundred more high quality homes across north Wales. Although highly ambitious, we are equally determined to protect and develop the rich culture and heritage of the communities we serve.

You’ll support Adra’s approach to creating effective and sustainable neighbourhoods – to reduce anti-social behaviour and increase pride on the Estates, and assist in providing an effective, efficient and sensitive Tenancy Service to tenants and customers that supports and encourages the maintenance and sustainability of positive tenancies.

The ability to speak Welsh is essential for this role.

A company van is provided with this role.

For more information, please see our website, www.adra.co.uk

Closing date: 12pm 28/07/22