Corporate Services Officer

Location
Cardiff, Cardiff (Caerdydd)
Salary
£28,819 to £34,957 per annum
Posted
04 Jul 2022
Closes
12 Aug 2022
Ref
226239242
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Corporate Services Officer

£28,819 to £34,957 per annum

Permanent

Full time (37 hours per week) or part time (4 days per week)

The Older People’s Commissioner for Wales is looking for a Corporate Services Officer to support the Chief Operating Officer and Head of Finance and Resources in ensuring that there continues to be effective corporative services for the organisation by supporting the HR, IT, health and safety and data protection functions.

This is a key new role in the organisation, covering different aspects of corporate services. The successful candidate will have excellent organisation skills with the ability to be flexible and manage competing workloads.

Applications may be submitted in Welsh, an application submitted in Welsh will not be treated less favourably than an application submitted in English.

For more information and application details, please visit https://olderpeople.wales/about/vacancies/ or email recruitment@olderpeople.wales

Closing Date: Friday 12 August 5.00pm

If you are successfully shortlisted you must be available to attend an interview on Wednesday 14 September

 

Swyddog Gwasanaethau Corfforaethol

£28,819 - £34,5957 y flwyddyn

Parhaol

Amser llawn (37 awr yr wythnos) neu ran-amser (4 diwrnod yr wythnos)

Mae Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru yn chwilio am Swyddog Gwasanaethau Corfforaethol a fydd yn cefnogi’r Prif Swyddog Gweithredu a’r Pennaeth Cyllid ac Adnoddau i sicrhau rheolaeth swyddfa effeithiol ar draws y sefydliad drwy gefnogi’r swyddogaethau Adnoddau Dynol, TG, iechyd a diogelwch a diogelu data.

Mae hon yn rôl newydd allweddol yn y sefydliad, yn cwmpasu gwahanol agweddau ar wasanaethau corfforaethol. Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus sgiliau trefnu ardderchog gyda'r gallu i fod yn hyblyg a rheoli llwythi gwaith cystadleuol.

Mae modd cyflwyno ceisiadau yn Gymraeg, ni fydd cais a gyflwynir yn Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.

I gael rhagor o wybodaeth a manylion ymgeisio, ewch i https://comisiynyddph.cymru/amdano/swyddi-gwag/ neu anfonwch e-bost i recriwtio@comisiynyddph.cymru

Dyddiad Cau: Dydd Gwener 12 Awst 5.00yp

Os byddwch chi ar y rhestr fer, mae’n rhaid i chi fod ar gael i ddod i gyfweliad ar Dydd Mercher 14 Medi