WORK BASED ASSESSOR – HEALTH AND SOCIAL CARE, LEVEL 2/3 (Adults) ASESYDD DYSGU SEILIEDIG AR WAITH

Location
Bangor, Gwynedd (GB)
Salary
£24, 352 - £26, 425
Posted
11 May 2022
Closes
25 May 2022
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Post Ref: BD/278/22

Salary: £24, 352 - £26, 425 y flwyddyn / per annum

Location: Bangor (LL57 4HJ)

Closing date: 25/05/2022 @ 12:00 pm

 

JOB PURPOSE

Busnes@ LlandrilloMenai delivers training for businesses across North Wales, including short courses, professional qualifications,Work based Learning Apprenticeships and degrees. We are currently looking to recruit a Health & Social Care Assessor – To deliver high quality training to practitioners in a variety of Health & Social Care settings, resulting in positive outcomes. Occupational competence and experience is essential. A1, TAQA or equivalent is also essential, although training and support to achieve these will be provided to suitable candidates with the right experience and clinical skills. The ability and willingness to travel is essential for this role, as traveling from a variety of Settings will be required across North Wales.

 

The successful applicant will be required to Work as a member of the team of assessors within Health and Social Care WBL Programme Area to support and assess learners in various Adult Care settings, including – Residential/Nursing/Dementia/Domiciliary care or settings for Adults with Disabilities, mental health problems and autism. There may also be the need to assess in clinical settings such as General Practitioners surgeries and NHS hospitals to achieve Framework qualifications for the Level 2/3 Qualifications in Health and Social Care. The assessor will maintain a workload of learners of who they will support through their Qualifications in a work based learning capacity, offering 1-1 individualised support as well as working closely with the employer in order to support their needs. It is also a requirement of this post that assessors agree to update their own Continued Professional Development in line with sector 7 Legislative changes.

 

 

PWRPAS Y SWYDD

 

Mae Busnes@LlandrilloMenai yn darparu hyfforddiant i fusnesau ar draws Gogledd Cymru, gan gynnwys cyrsiau byrion, cymwysterau proffesiynol, prentisiaethau a chyrsiau gradd. Rydym am benodi Asesydd Iechyd a Gofal Cymdeithasol - i ddarparu hyfforddiant o ansawdd uchel i ymarferyddion mewn amrywiaeth o sefyllfaoedd Iechyd a Gofal Cymdeithasol, sy’n arwain at ganlyniadau positif. Medrusrwydd galwedigaethol a phrofiad yn hanfodol. A1, TAQA neu'r hyn sy'n cyfateb hefyd yn hanfodol, er y bydd hyfforddiant a chefnogaeth i gyflawni'r rhain yn cael ei ddarparu i ymgeiswyr addas gyda'r profiad a'r sgiliau clinigol iawn. Mae'r gallu a'r parodrwydd i deithio yn hanfodol ar gyfer y rôl hon, gan y bydd teithio o amrywiaeth o Leoliadau yn ofynnol ar draws Gogledd Cymru.

 

Bydd gofyn i'r ymgeisydd llwyddiannus weithio fel rhan o dîm o aseswyr ym maes rhaglen Dysgu Seiliedig ar Waith Iechyd a Gofal Cymdeithasol i gefnogi ac asesu dysgwyr mewn amrywiol leoliadau Gofal am Oedolion, gan gynnwys - gofal Preswyl/Nyrsio/Dementia/Cartref neu leoliadau ar gyfer Oedolion ag Anableddau, problemau iechyd meddwl ac awtistiaeth. Gall hefyd fod yna angen i asesu mewn lleoliadau clinigol megis meddygfeydd Ymarferwyr Cyffredinol ac ysbytai GIG i gyflawni cymwysterau Fframwaith ar gyfer y Cymwysterau Lefel 2/3 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol. Bydd yr aseswr yn cynnal llwyth gwaith o ddysgwyr y byddant yn eu cefnogi drwy eu Cymwysterau wrth ddysgu yn seiliedig ar waith, gan gynnig cefnogaeth 1-1 wedi ei deilwra i'r unigolyn yn ogystal â gweithio'n agos gyda'r cyflogwr i gefnogi eu hanghenion. Mae hefyd yn ofyniad gan y swydd hon fod aseswyr yn cytuno i ddiweddaru eu Datblygiad Proffesiynol Parhaus yn unol gyda newidiadau Deddfwriaethol sector 7.

 

I gael gwybodaeth bellach am y swydd uchod ewch i / for further information on the above post, please go to: www.gllm.ac.uk/jobs