Head of Service - Children & Family

5 days left

Location
Wales
Salary
Up to £98,000
Posted
06 May 2022
Closes
01 Jun 2022
Ref
226219525
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Head of Service: Children & Family

Up to £98,000

WITH THE RIGHT START IN LIFE ANYTHING IS POSSIBLE

Giving our children and young people the very best start is the cornerstone that our vision for Carmarthenshire is built on. We know that this is the first crucial step in reducing inequalities through the rest of people’s lives. That’s why this is such an important role in our organisation. You’ll lead the services that support our most vulnerable children and young people, ensuring that high quality provision promotes their safety and wellbeing throughout our communities. You’ll work closely with our Head of Education and Inclusion to bring about a structured, cohesive approach, with early intervention strategies at the centre of how we work.

We’re looking for an accomplished Children’s Services leader (and qualified social worker), who can draw the best from others and ensure that effective succession planning underpins a stable and future focused service. You will be committed to innovative social work practice and effective risk management to keep families together ensuring looked after children numbers remain low. It’s a role that offers autonomy and real scope to prove what you can do – in a County that offers fantastic quality of life and a strong sense of identity and local pride.

Visit www.carmarthenshire-HCF.co.uk to find out more or contact Steve Guest at Solace in Business for a confidential discussion on 020 7976 3311.

Closing date: Midday on Wednesday, 1st June 2022

We are committed to promoting equality and value diversity.

 

Pennaeth y Gwasanaeth: Plant a Theuluoedd

Hyd at £98,000

Â'R DECHRAU CYWIR MEWN BYWYD MAE UNRHYW BETH YN BOSIBL

Mae ein gweledigaeth ar gyfer Sir Gaerfyrddin yn seiliedig ar roi'r dechrau gorau posibl i'n plant a'n pobl ifanc. Gwyddom mai dyma'r cam hollbwysig cyntaf i leihau anghydraddoldebau drwy gydol gweddill bywydau pobl. Dyna pam y mae hon yn rôl mor bwysig yn ein sefydliad. Byddwch yn arwain y gwasanaethau sy'n cefnogi ein plant a'n pobl ifanc mwyaf agored i niwed, gan sicrhau bod darpariaeth o ansawdd uchel yn hyrwyddo eu diogelwch a'u llesiant ym mhob rhan o'n cymunedau. Byddwch yn gweithio'n agos gyda'n Pennaeth Addysg a Chynhwysiant i greu dull strwythuredig a chydlynol, gyda strategaethau ymyrraeth gynnar yn ganolog i'r ffordd rydym yn gweithio.

Rydym yn chwilio am arweinydd medrus ar gyfer y Gwasanaethau Plant (a gweithiwr cymdeithasol cymwysedig), a all gael y gorau gan eraill a sicrhau bod cynllunio olyniaeth effeithiol yn sail i wasanaeth sefydlog sy'n canolbwyntio ar y dyfodol. Byddwch wedi ymrwymo i ymarfer gwaith cymdeithasol arloesol ac i reoli risg yn effeithiol er mwyn cadw teuluoedd gyda'i gilydd gan sicrhau bod nifer y plant sy'n derbyn gofal yn parhau'n isel. Mae hon yn rôl sy'n cynnig ymreolaeth a chwmpas go iawn i brofi'r hyn y gallwch ei wneud, a hynny mewn Sir sy'n cynnig ansawdd bywyd gwych ac ymdeimlad cryf o hunaniaeth a balchder lleol.

Ewch i www.carmarthenshire-HCF.co.uk i gael rhagor o wybodaeth neu cysylltwch â Steve Guest yn Solace in Business i gael trafodaeth gyfrinachol drwy ffonio 020 7976 3311.

Dyddiad Cau: Canol dydd, ddydd Mercher 1 Mehefin 2022

Rydym wedi ymrwymo i hyrwyddo cydraddoldeb ac i werthfawrogi amrywiaeth.