Team Lead: BI, Data and Analytics

Location
Flexible office location and from home
Salary
£34,550 - £37,760 per annum
Posted
22 Apr 2022
Closes
26 May 2022
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Arweinydd Tîm: BI, Data a Dadansoddeg

£34,550 - £37,760 y flwyddyn (yn ogystal â dyfarniad cyflog)/ 37 awr yr wythnos / Lleoliad swyddfa hyblyg ac o Gartref/ Parhaol

Ni yw Adra. Darparwr cartrefi o safon yng ngogledd Cymru. Nid ydym yn sefydliad sy'n aros yn ei unfan. Dros y blynyddoedd i ddod byddwn wedi adeiladu nifer sylweddol o gartrefi y tu allan i'r sir, gyda'r uchelgais i fod yn darparu cannoedd fwy o gartrefi o ansawdd uchel ledled gogledd Cymru. Er ein bod yn uchelgeisiol iawn, rydym yr un mor benderfynol o amddiffyn a datblygu diwylliant a threftadaeth gyfoethog y cymunedau yr ydym yn eu gwasanaethu.

Byddwch yn gyfrifol am arwain y tîm BI, data a Dadansoddeg a llunio eu cefnogaeth, cynhaliaeth a datblygiad effeithiol ac effeithlon o wybodaeth a datrysiadau dadansoddeg Adra yn unol â strategaeth ddata Adra a’r cytundeb lefel gwasanaeth TGCh.

Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Am fwy o wybodaeth, ewch i’n gwefan, www.adra.co.uk

Dyddiad Cau: 12pm 26/05/22

 

Team Lead: BI, Data and Analytics

£34,550 - £37,760 per annum (plus pending pay award) / 37 hrs a week / Flexible office location and from home / Permanent

We are Adra. We provide quality homes in north Wales. We’re not an organisation that stands still. Over the coming years we will have built a significant number of homes outside the county, with an ambition to be providing several hundred more high quality homes across north Wales.

Although highly ambitious, we are equally determined to protect and develop the rich culture and heritage of the communities we serve.

You will be responsible for leading the BI, Data and Analytics team and formulating their effective and efficient support, maintenance and development of Adra's information and analytics solutions according to the Adra data strategy and the ICT service level agreement.

The ability to speak Welsh is essential for this role.

For more information, please see our website, www.adra.co.uk

Closing date: 12pm 26/05/22