Director of Policy

Location
Cardiff Office (remote working available)
Salary
£57,500 - £63,048 per annum
Posted
19 Apr 2022
Closes
20 May 2022
Ref
226213166
Contract Type
Permanent

Director of Policy

£57,500 - £63,048 per annum

Permanent

Full time (37 hours per week) or part time (4 days per week)

This is an exciting opportunity to join the Commissioner’s team in the new role of Director of Policy and make a lasting difference to the lives of older people in Wales.

The Director of Policy will play a pivotal role in leading on specific areas of work and ensuring excellent working relationships with older people and other stakeholders. They will lead on the priority area of ending ageism and age discrimination and help to create a positive vision of an ageing society.

The Commissioner is looking for an individual who would relish the opportunity to break new ground, who wants to inspire and can be inspired, who wants to work collaboratively and is committed to our organisational values.

Applications may be submitted in Welsh, an application submitted in Welsh will not be treated less favourably than an application submitted in English.

For more information and application details, please visit www.olderpeoplewales.com/en/about/Vacancies or email recruitment@olderpeople.wales

Closing Date: Friday 20 May 5.00pm

If you are successfully shortlisted you must be available to attend an interview on:

Stage One Interview: 7 June

Stage Two Interview: 16 June

Stage Three Interview: 23 June

 

Cyfanswyddwr Polisi

£57,500 - £63,048 y flwyddyn

Parhaol

Amser llawn (37 awr yr wythnos) neu ran-amser (4 diwrnod yr wythnos)

Mae hwn yn gyfle cyffrous i ymuno â thîm y Comisiynydd yn swydd newydd y Cyfarwyddwr Polisi a gwneud gwahaniaeth parhaol i fywydau pobl hŷn yng Nghymru.

Bydd y Cyfarwyddwr Polisi yn chwarae rôl ganolog wrth arwain ar feysydd gwaith penodol a sicrhau perthnasoedd gwaith rhagorol â phobl hŷn a rhanddeiliaid eraill. Bydd yn arwain ar faes blaenoriaeth rhoi terfyn ar ragfarn a gwahaniaethu ar sail oedran ac yn helpu i greu gweledigaeth gadarn o gymdeithas sy’n heneiddio.

Mae’r Comisiynydd yn chwilio am unigolyn a fyddai’n mwynhau’r cyfle i dorri tir newydd, sydd eisiau ysbrydoli ac sy’n gallu cael ei ysbrydoli, sydd eisiau gweithio gyda phobl eraill ac sy’n ymrwymedig i werthoedd ein sefydliad.

Mae modd cyflwyno ceisiadau yn Gymraeg, ni fydd cais a gyflwynir yn Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.

I gael rhagor o wybodaeth a manylion ymgeisio, ewch i http://www.olderpeoplewales.com/cy/about/Vacancies.aspx neu anfonwch e-bost i recriwtio@comisiynyddph.cymru

Dyddiad Cau: Dydd Gwener 20 Mai 5.00yp

Os byddwch chi ar y rhestr fer, mae’n rhaid i chi fod ar gael i ddod i gyfweliad ar:

Cyfweliad Cam Un: 7 Mehefin

Cyfweliad Cam Dau: 16 Mehefin

Cyfweliad Cam Tri: 23 Mehefin