Customer Services Assistant Manager

Location
Bangor, Gwynedd (GB)
Salary
£30,250 – £32,968 per annum
Posted
14 Jan 2022
Closes
03 Feb 2022
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Rheolwr Cynorthwyol Gwasanaethau Cwsmer

£30,250 – £32,968 y flwyddyn / 37 awr yr wythnos / Bangor ac yn gweithio o gartref / Parhaol

Ni yw Adra. Darparwr cartrefi o safon yng ngogledd Cymru. Nid ydym yn sefydliad sy'n aros yn ei unfan. Dros y blynyddoedd i ddod byddwn wedi adeiladu nifer sylweddol o gartrefi y tu allan i'r sir, gyda'r uchelgais i fod yn darparu cannoedd fwy o gartrefi o ansawdd uchel ledled gogledd Cymru. Er ein bod yn uchelgeisiol iawn, rydym yr un mor benderfynol o amddiffyn a datblygu diwylliant a threftadaeth gyfoethog y cymunedau yr ydym yn eu gwasanaethu.

Byddwch cynorthwyo’r Rheolwr Gwasanaeth Cwsmer i reoli’r gwasanaethau a ddarperir gan yr adran Gwasanaethau Cwsmer ynghyd â’r adnoddau perthynol, o ddydd i ddydd gan sicrhau bod y gwasanaeth yn cael ei ddarparu yn llwyddiannus i gwsmeriaid mewnol ac allanol, partneriaid a rhanddeiliaid.

Byddwch hefyd yn sicrhau bod Canolfan Gyswllt Adra yn rhoi gwasanaethau cwsmer o’r safon orau ar y pwynt cyswllt cyntaf, ac yn monitro perfformiad y Tîm Gwasanaethau Cwsmer i sicrhau eu bod yn cwrdd â thargedau busnes perthnasol a chydymffurfio gyda pholisïau a safonau gwasanaeth Adra.

Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Am fwy o wybodaeth, ewch i’n gwefan, www.adra.co.uk

Dyddiad Cau: 12pm 03/02/22

 

Customer Services Assistant Manager

£30,250 – £32,968 per annum / 37 hrs a week / Bangor and working from home / Permanent

We are Adra. We provide quality homes in north Wales. We’re not an organisation that stands still. Over the coming years we will have built a significant number of homes outside the county, with an ambition to be providing several hundred more high quality homes across north Wales. Although highly ambitious, we are equally determined to protect and develop the rich culture and heritage of the communities we serve.

You’ll assist the Customer Service Manager manage the day to day running of the Customer Service services and associated resources effectively whilst ensuring the successful delivery of services to both internal and external customers, partners and stakeholders.

Youll also ensure Adra’s Contact Centre provides first class customer services at the first point of contact and monitor and manage the performance of the Customer Services Team to ensure they reach relevant business targets, and comply with Adra’s policies and service standards.

The ability to speak Welsh is essential for this role.

For more information, please see our website, www.adra.co.uk

Closing date: 12pm 03/02/22