Service Manager - Commercial and Business Development

Location
Ebbw Vale, Blaenau Gwent
Salary
£51,407 - £56,544
Posted
12 Jan 2022
Closes
27 Jan 2022
Ref
226178657
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Service Manager - Commercial and Business Development

£51,407 - £56,544

Blaenau Gwent is a place of heritage and dramati hange, with a sense of its past but its eyes  firmly on the future. Our vision is “Proud Heritage - Strong Communities - Brighter Future" and we are working with our communities to create an improved, more equal, and sust inable future for the people of Blaenau Gwent

We are seeking a Service Manager - Commercial and Business Development to help lead the design, development and implementation of the Council's Commercial Strategy, approach, and activities.

Supporting the Strategic Commercial and Commissioning Board, you will contribute to the Council's strategic objectives through exploring, developing, and implementing a more business minded and entrepreneurial approach to existing and new service delivery. This will include being a strong advocate for the effective use of data insight and technology for optimal service delivery and outcomes, helping the organisation move forward.

Reporting to the Chief Officer - Commercial and Customer, your remit will also include leadership and management of the Procurement Service to deliver value for money and socially responsible opportunities.

Your professional credibility will evidence strong business acumen with the ability to deliver clear and robust option appraisals and cost modelling; and providing advice and guidance to senior leadership teams.

For an informal discussion, please contact Bernadette Elias at  Bernadette.eIias@bIaenau-gwent.gov.uk.

To find out more, and to apply please visit www.blaenau-gwent.gov.uk/en/resident/jobs/

Closing date: 27th January 2022.

The Council welcomes applications in both English and Welsh.

 

Rheolwr Gwasanaethau - Masnachol a Datblygu Busnes

£51,4O7 - £56,544

Mae Blaenau Gwent yn ardal o dreftadaeth ac o newid dramatig, sy'n gwerthfaw  g  gorffennol ond sy'n edrych tua dyfodol. Ein gweledigaeth reftadaeth F Ich - Cymunedau Cadarn - D fodol Disglair" ac rydym yn gweithio gyda'n cymuned u i greu dyfodol gwell, mwy cyfartal a chynaliadwy i bobl Blaenau Gwent

Rydym yn chwilio am Reolwr Gwasanaethau - Masnachol a Datblygu Busnes i helpu i arwain y gwaith o gynllunio, datblygu a gweithredu strategaeth, ymagwedd a gweithgareddau masnachol y Cyngor. Gan  gefnogi'r Bwrdd C misiynu a Masnachol Strategol, byddwch yn cyfrannu at Amc on Strategol y Cyngor drwy archwilio, datblygu a gweithredu ymagwedd at ddarpariaeth ein gwasanaethau presennol a newydd, sy'n fwy entrepreneuraidd ac yn canolbwyntio mwy ar fusnes. Bydd hyn yn cynnwys bod yn hyrwyddwr brwd dros ddefnydd effeithiol o ddata mewnwelediad a thechnoleg er mwyn sicrhau'r ddarpariaeth gwasanaethau a chanlyniadau gorau posibl, gan heIpu'r sefydliad i symud ymlaen.

Byddwch yn atebol i'r Prif Swyddog - Masnachol a Chwsmeriaid, a bydd eich cylch gwaith he yd yn cynnwys arwain a rheoIi'r Gwasanaeth Caffael i sicr au gwerth am arian a chyfleoedd cymdeithasol gyfrifol.

Bydd eich hygrededd proffesiynol yn dangos eich bod yn hen ben o safbwynt busnes a bod gennych y gallu i sicrhau arfarniadau clir a chadarn o opsiynau ac o fodelu costau; gan ddarparu cyngor ac arweiniad i uwch dimau arweinyddiaeth.

Am drafodaeth anffurfiol, cysylltwch â Bernadette Elias Bernadette.eIias@bIaenau-gwent.gov.uk.

Am ragor o wybodaeth, ac i wneud cais, ewch i www.blaenau gwent.gov.uk/cy/preswyIwyr/swyddi/ 

Dyddiad cau: 27 lonawr 2022.

Mae'r Cyngor yn croesawu ceisiadau yn y Gymraeg a'r Saesneg.