Corporate Translator

3 days left

Location
Bangor, Gwynedd
Salary
£27,294 - £30,250 per annum pro rata
Posted
07 Jan 2022
Closes
27 Jan 2022
Sectors
Multi lingual
Contract Type
Temporary
Hours
Part Time

Cyfieithydd Corfforaethol

£27,294 - £30,250 y flwyddyn (pro rata)/ 22.5 awr yr wythnos / Bangor ac yn gweithio o gartref / Dros dro am 12 mis dros gyfnod mamolaeth

Ni yw Adra. Darparwr cartrefi o safon yng ngogledd Cymru. Nid ydym yn sefydliad sy'n aros yn ei unfan. Dros y blynyddoedd i ddod byddwn wedi adeiladu nifer sylweddol o gartrefi y tu allan i'r sir, gyda'r uchelgais i fod yn darparu cannoedd fwy o gartrefi o ansawdd uchel ledled gogledd Cymru. Er ein bod yn uchelgeisiol iawn, rydym yr un mor benderfynol o amddiffyn a datblygu diwylliant a threftadaeth gyfoethog y cymunedau yr ydym yn eu gwasanaethu.

Byddwch yn yn gyfrifol am waith cyfieithu ysgrifenedig ar gyfer Adra yn ogystal â chynorthwyo staff i gydymffurfio â Chynllun Iaith Gymraeg y Cwmni, a chyfieithu gwaith ysgrifenedig sydd i’w gyflwyno i’r Bwrdd a Phwyllgorau Adra.

Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Am fwy o wybodaeth, ewch i’n gwefan, www.adra.co.uk

Dyddiad Cau: 12pm 27/01/22

 

Corporate Translator

£27,294 - £30,250 per annum (pro rata) / 22.5 hrs a week / Bangor and working from home / Temporary 12 months maternity cover

We are Adra. We provide quality homes in north Wales. We’re not an organisation that stands still. Over the coming years we will have built a significant number of homes outside the county, with an ambition to be providing several hundred more high quality homes across north Wales.

Although highly ambitious, we are equally determined to protect and develop the rich culture and heritage of the communities we serve.

You’ll be responsible for written translation work for Adra and assist staff to comply with the company's Welsh Language Scheme as well as translate written work that is to be presented the Adra’s Board and Committees.

The ability to speak Welsh is essential for this role.

For more information, please see our website, www.adra.co.uk

Closing date: 12pm 27/01/22

More searches like this