Corporate Performance and Risk Management Officer

3 days left

Location
Bangor, Gwynedd
Salary
£30,250 – £32,968 per annum
Posted
07 Jan 2022
Closes
27 Jan 2022
Sectors
Management
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Swyddog Perfformiad Corfforaethol a Rheoli Risg

£30,250 – £32,968 y flwyddyn (pro rata)/ 37 awr yr wythnos / Bangor ac yn gweithio o gartref / Parhaol

Ni yw Adra. Darparwr cartrefi o safon yng ngogledd Cymru. Nid ydym yn sefydliad sy'n aros yn ei unfan. Dros y blynyddoedd i ddod byddwn wedi adeiladu nifer sylweddol o gartrefi y tu allan i'r sir, gyda'r uchelgais i fod yn darparu cannoedd fwy o gartrefi o ansawdd uchel ledled gogledd Cymru. Er ein bod yn uchelgeisiol iawn, rydym yr un mor benderfynol o amddiffyn a datblygu diwylliant a threftadaeth gyfoethog y cymunedau yr ydym yn eu gwasanaethu.

Byddwch yn ymuno â Swyddfa Rhaglen Gorfforaethol a Rheoli Perfformiad, sydd ar hyn o bryd o dan gylch gwaith y Prif Weithredwr. Mae’r Swyddfa hon yn cyflawni swyddogaethau rheoli i gyflawni’r Rhaglen Gorfforaethol a Phrosiectau, Rheoli Perfformiad a Risg, yn ogystal â darparu cefnogaeth allweddol i feysydd eraill o’r busnes drwy gynnal ein hachrediad Safon Ansawdd ISO9001.

Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Am fwy o wybodaeth, ewch i’n gwefan, www.adra.co.uk

Dyddiad Cau: 12pm 27/01/22

 

Corporate Performance and Risk Management Officer

£30,250 – £32,968 per annum (pro rata) / 37 hrs a week / Bangor and working from home / Permanent

We are Adra. We provide quality homes in north Wales. We’re not an organisation that stands still. Over the coming years we will have built a significant number of homes outside the county, with an ambition to be providing several hundred more high quality homes across north Wales.

Although highly ambitious, we are equally determined to protect and develop the rich culture and heritage of the communities we serve

You’ll be joining the Corporate Programme and Performance Management Office (CPPMO) currently within the remit of the Chief Executive. The CPPMO delivers effective management functions for the delivery of the Corporate Programme and Projects, Performance Management and Risk Management as well as providing key support to other areas of the business via the maintenance of our ISO9001 Quality standard accreditation.

The ability to speak Welsh is essential for this role.

For more information, please see our website, www.adra.co.uk

Closing date: 12pm 27/01/22

More searches like this