Assets and Adaptations Technician

3 days left

Location
Bangor, Gwynedd
Salary
£22,588 - £24,773 per annum
Posted
07 Jan 2022
Closes
27 Jan 2022
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Technegydd Asedau ac Addasiadau

£22,588 - £24,773 y flwyddyn / 37 awr yr wythnos / Bangor ac yn gweithio o gartref / Parhaol

Ni yw Adra. Darparwr cartrefi o safon yng ngogledd Cymru. Nid ydym yn sefydliad sy'n aros yn ei unfan. Dros y blynyddoedd i ddod byddwn wedi adeiladu nifer sylweddol o gartrefi y tu allan i'r sir, gyda'r uchelgais i fod yn darparu cannoedd fwy o gartrefi o ansawdd uchel ledled gogledd Cymru. Er ein bod yn uchelgeisiol iawn, rydym yr un mor benderfynol o amddiffyn a datblygu diwylliant a threftadaeth gyfoethog y cymunedau yr ydym yn eu gwasanaethu.

Bydd y rôl hon yn gofyn i chi baratoi lluniadau CAD manwl ar gyfer addasiadau i'r anabl, sy'n addas i.w cyflwyno i Reoli a Chynllunio Adeiladau yn ôl yr angen, ynghyd â dogfennau dylunio, Iechyd a Diogelwch cysylltiedig a thendr.

Byddwch yn gyfrifol am gysylltu â Thîm Asedau Adra, Therapyddion Galwedigaethol a thrigolion yn ystod y broses ddylunio a manyleb i ddatblygu dyluniadau addas i ddiwallu anghenion y preswylydd a chydymffurfio â'r rheoliadau cyfredol.

Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Am fwy o wybodaeth, ewch i’n gwefan, www.adra.co.uk

Dyddiad Cau: 12pm 27/01/22

 

Assets and Adaptations Technician

£22,588 - £24,773 per annum / 37 hrs a week / Bangor and working from home / Permanent

We are Adra. We provide quality homes in north Wales. We’re not an organisation that stands still. Over the coming years we will have built a significant number of homes outside the county, with an ambition to be providing several hundred more high quality homes across north Wales.

Although highly ambitious, we are equally determined to protect and develop the rich culture and heritage of the communities we serve.

This role will require you to prepare detailed CAD drawings for disabled adaptations, suitable for submission to Building Control and Planning when required, along with associated design, Health & Safety and tender documents.

You will be responsible for liaising with Adra’s Assets Team, Occupational Therapists and residents during the design and specification process to develop suitable designs to meet the needs of the resident and complying with current regulations.

The ability to speak Welsh is essential for this role.

For more information, please see our website, www.adra.co.uk

Closing date: 12pm 27/01/22