Facilities Manager / Rheolwr Cyfleusterau

Recruiter
National Trust
Location
Gwynedd
Salary
24371.00 GBP Annual
Posted
23 Nov 2021
Closes
21 Dec 2021
Sectors
Engineering, Defence
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time
Summary

We have an opportunity for a well organised Facilities Manager to ensure our properties and facilities are compliant with relevant Health & Safety, Environmental, Fire & Security standards.

Mae gennym gyfle i Reolwr Cyfleusterau trefnus i sicrhau bod ein heiddo a'n cyfleusterau yn cydymffurfio ?? safonau Iechyd a Diogelwch, Amgylcheddol, T??n a Diogelwch perthnasol.

What it's like to work here

This world-famous 80-acre botanical garden with spectacular views across Snowdonia is a joy to be part of in every season. Bodnant's large gardening staff work hard to maintain the much admired and inspiring plant collections, expansive lawns and colourful terraces, and there is a real family atmosphere within the long established group. The team welcome forward thinking and creative people with a collaborative approach, and love of the outdoors. You're likely to need your own transport to get here.

Click here for more information about this location

bleser bod yn rhan o'r ardd fotaneg 80 erw fyd-enwog hon gyda golygfeydd ysblennydd o Eryri ym mhob tymor. Mae t??m mawr o arddwyr Bodnant yn gweithio'n galed i gynnal y casgliadau planhigion, lawntiau eang a therasau lliwgar ysbrydoledig sy'n cael eu hedmygu'n fawr, ac mae awyrgylch teuluol go iawn o fewn y grwp hir sefydlog. Mae'r t??m yn croesawu pobl greadigol a blaengar sydd ?? dull cydweithredol, ac sy'n caru'r awyr agored. Mae'n debygol y bydd angen ichi fod ??'ch trafnidiaeth eich hun i gyrraedd yma.


Cliciwch yma am ragor o wybodaeth ynghylch y lleoliad hwn

What you'll be doing

For us facilities aren't a back office function, so you'll be out and about inspecting our properties and keeping on top of our systems. As part of the property team you'll report into the General Manager, and be accountable for the running of all aspects of facilities management across our properties, making sure we are safe and compliant.

Please read the profile attached for more information.


Nid cyfrifoldeb y swyddfa gefn yw'r cyfleusterau yn ein barn ni, felly byddwch chi allan yn arolygu ein heiddo ac yn cadw ar flaen ein systemau. Fel rhan o'r t??m eiddo, byddwch yn adrodd i'r Rheolwr Cyffredinol, ac yn gyfrifol am redeg pob agwedd ar reolaeth cyfleusterau ledled ein heiddo, gan sicrhau ein bod yn ddiogel ac yn cydymffurfio.

Darllenwch y proffil sydd ynghlwm i gael rhagor o wybodaeth.

Who we're looking for
 • An understanding of facilities management and maintenance requirements
 • Good experience of broad compliance and risk management, including knowledge of Health & Safety, CDM regulations, Emergency procedures and Fire & Security procedures.
 • Good people and customer service skills
 • Experience of managing budgets, finances, projects and contracts/contractors
 • Advanced IT skills
 • Dealltwriaeth o reoli cyfleusterau a gofynion cynnal a chadw
 • Profiad da o reoli risg a chydymffurfiaeth gyffredinol, gan gynnwys dealltwriaeth o reoliadau CDM, Iechyd a Diogelwch, gweithdrefnau Brys a gweithdrefnau T??n a Diogelwch.
 • Sgiliau pobl a gwasanaeth cwsmeriaid da
 • Profiad o reoli cyllidebau, cyllid, prosiectau a chontractau/contractwyr
 • Sgiliau TG uwch
The package

Benefits for working at the National Trust:

 • Flexible working whenever possible
 • Free parking at most locations
 • Discounts in high street stores, cinemas, National Trust properties and cafes.
 • Free entry to our properties for you, a guest and your children (under 18)
 • Generous annual leave
 • Subsidised health cash plan
 • Free 24-hour support service
 • Substantial pension scheme of up to 10% basic salary
 • Training & Development tailored to you
 • Up to 5 days of paid volunteering for you.

Click here to find out more about the benefits we offer to support you.


Buddion gweithio i'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol:

 • Oriau gweithio hyblyg lle bynnag y bo'n bosibl
 • Parcio am ddim yn y rhan fwyaf o leoliadau
 • Gostyngiadau yn siopau'r stryd fawr, mewn sinem??u, ac yn eiddo a chaffis yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol
 • Mynediad am ddim i'n heiddo i chi, gwestai a'ch plant (dan 18 oed)
 • Gwyliau blynyddol hael
 • Cynllun arian iechyd cymorthdaledig
 • Gwasanaeth cymorth 24 awr y dydd am ddim
 • Cynllun pensiwn sylweddol hyd at 10% o gyflog sylfaenol
 • Cyfleoedd hyfforddi a datblygu wedi'u teilwra i chi
 • Hyd at 5 diwrnod o wirfoddoli ?? th??l i chi.


Cliciwch yma i ddysgu mwy am y buddion rydym yn eu cynnig i'ch cefnogi chi.