Young People's Officer (3-Year FTC)

Recruiter
Snowdonia National Park Authority
Location
Penrhyndeudraeth
Salary
A salary of £25,481 - £27,741
Posted
24 Nov 2021
Closes
10 Dec 2021
Ref
SNPA 2021 042
Sectors
Public Sector
Contract Type
Contract
Hours
Full Time

Young People’s Officer (3-Year FTC)
Penrhyndeudraeth

The Authority

Snowdonia National Park Authority protects the natural beauty, wildlife and cultural heritage of Snowdonia National Park. Covering 823 miles of diverse landscape, the Park is home to over 26,000 people, the highest mountain in Wales and the largest natural lake in Wales.

We are now looking for a Young People’s Officer to join our team in Penrhyndeudraeth. This is a fixed term role for 3 years.

The Benefits

- A salary of £25,481 - £27,741
- Supportive and friendly work environment
- Work in a breath-taking national park

If you have experience of youth engagement, this is a tremendous opportunity to enrich the lives of young people with a wholesome and environmental passion, working in one of the most exquisite locations in the UK.

The Role

As the Young People’s Officer, you will be responsible for ensuring and developing various youth groups’ engagement with the Snowdonia National Park.

Leading the creation of our Authority’s Youth Manifesto and developing partnerships with other youth-focused organisations, you will attract young people to our park.

You will actively seek and develop new opportunities for engaging young people, such as enhancing the current ‘Young Ranger Scheme’ and starting a new trainee/apprentice scheme. By fostering educative opportunities and creating chances to get their voices heard, you will ensure that even the ‘harder to reach’ youth groups are represented and captivated by our National Park.

About You

To be considered as a Young People’s Officer, you will need:

- To be able to communicate in both Welsh and English
- A degree (or equivalent qualification), or equivalent work experience
- Experience of youth engagement
- Excellent communication and interpersonal skills
- The ability to work individually and as part of a team
- A motivated approach
- A valid, full driving licence and access to your own vehicle

A qualification relevant to youth working would be beneficial to your application, as would strong IT skills. A first aid qualification would also be advantageous.
 
The closing date for this vacancy is 10.00am on 10 December 2021.

Other organisations may call this role Youth Engagement Officer, Youth Engagement Connector, or Youth Partnerships Co-ordinator.

Webrecruit and Snowdonia National Park Authority are equal opportunities employers, value diversity and are strongly committed to providing equal employment opportunities for all employees and all applicants for employment. Equal opportunities are the only acceptable way to conduct business and we believe that the more inclusive our environments are, the better our work will be.

So, if you’re seeking your next challenge as a Young People’s Officer, please apply via the button shown. This vacancy is being advertised by Webrecruit. The services advertised by Webrecruit are those of an Employment Agency.
 
Swyddog Pobl Ifanc (CTP 3-blynedd)
Penrhyndeudraeth
 
Yr Awdurdod
 
Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn amddiffyn harddwch naturiol, bywyd gwyllt a threftadaeth ddiwylliannol Parc Cenedlaethol Eryri. Gan gwmpasu 823 milltir o dirwedd amrywiol, mae'r Parc yn gartref i dros 26,000 o bobl, y mynydd uchaf yng Nghymru a'r llyn naturiol mwyaf yng Nghymru.
 
Rydym nawr yn chwilio am Swyddog Pobl Ifanc i ymuno â'n tîm ym Mhenrhyndeudraeth. Mae hon yn rôl tymor penodol am 3 blynedd.
 
Y Buddion
 
- Cyflog o £ 25,481 - £ 27,741
- Amgylchedd gwaith cefnogol a chyfeillgar
- Gweithio mewn parc cenedlaethol syfrdanol
 
Os oes gennych brofiad o ymgysylltu â phobl ifanc, mae hwn yn gyfle aruthrol i gyfoethogi bywydau pobl ifanc sydd ag angerdd iachus ac amgylcheddol, gan weithio yn un o'r lleoliadau mwyaf coeth yn y DU.
 
Y Rôl
 
Fel y Swyddog Pobl Ifanc, byddwch yn gyfrifol am sicrhau a datblygu ymgysylltiad ‘grwpiau ieuenctid’ â Pharc Cenedlaethol Eryri.
 
Gan arwain y gwaith o greu Maniffesto Ieuenctid ein Hawdurdod a datblygu partneriaethau â sefydliadau eraill sy'n canolbwyntio ar ieuenctid, byddwch yn denu pobl ifanc i'n parc.
 
Byddwch yn mynd ati i chwilio a datblygu cyfleoedd newydd ar gyfer ymgysylltu â phobl ifanc, megis gwella’r ‘Cynllun Ceidwad Ifanc’ cyfredol a chychwyn cynllun hyfforddai / prentis newydd. Trwy feithrin cyfleoedd addysgol a chreu cyfleoedd i leisio eu barn, byddwch yn sicrhau bod hyd yn oed y grwpiau ieuenctid ‘anoddach eu cyrraedd’ yn cael eu cynrychioli a’u swyno gan ein Parc Cenedlaethol.
 
Amdanoch chi
 
Er mwyn cael eich ystyried yn Swyddog Pobl Ifanc, bydd angen i chi:
 
- Gallu cyfathrebu yn Gymraeg a Saesneg
- Gradd (neu gymhwyster cyfwerth), neu brofiad gwaith cyfatebol
- Profiad o ymgysylltu â phobl ifanc
- Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol rhagorol
- Y gallu i weithio'n unigol ac fel rhan o dîm
- Dull llawn cymhelliant
- Trwydded yrru ddilys, lawn a mynediad i'ch cerbyd eich hun
 
Byddai cymhwyster sy'n berthnasol i waith ieuenctid yn fuddiol i'ch cais, ynghyd â sgiliau TG cryf. Byddai cymhwyster cymorth cyntaf hefyd yn fanteisiol.
 
Y dyddiad cau ar gyfer y swydd wag hon yw 10.00yb ar 10 Rhagfyr 2021.
 
Gall sefydliadau eraill alw'r rôl hon yn Swyddog Ymgysylltu Ieuenctid, Cysylltydd Ymgysylltu Ieuenctid, neu Gydlynydd Partneriaethau Ieuenctid.
 
Mae Webrecruit ac Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn gyflogwyr cyfle cyfartal, yn gwerthfawrogi amrywiaeth ac wedi ymrwymo'n gryf i ddarparu cyfleoedd cyflogaeth cyfartal i'r holl weithwyr a phob ymgeisydd am gyflogaeth. Cyfleoedd cyfartal yw'r unig ffordd dderbyniol i gynnal busnes a chredwn mai'r mwyaf cynhwysol yw ein hamgylcheddau, y gorau fydd ein gwaith.
 
Felly, os ydych chi'n ceisio'ch her nesaf fel Swyddog Pobl Ifanc, gwnewch gais trwy'r botwm a ddangosir. Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu gan Webrecruit. Y gwasanaethau a hysbysebir gan Webrecruit yw gwasanaethau Asiantaeth Gyflogaeth.

More searches like this