SENIOR CAPITAL PROJECTS OFFICER / UWCH SWYDDOG PROSIECTAU CYFALAF

Location
Bangor, Gwynedd (GB)
Salary
£32,722 - £34,660
Posted
18 Nov 2021
Closes
09 Dec 2021
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Post Ref: CS/120/21

Salary: £32,722 - £34,660 per annum / y flwyddyn

Location: I'W GYTUNO/ TO BE AGREED, LL57 4HJ

Closing date: 09.12.2021 @ 12:00 pm

 

BACKGROUND

 

Grwp Llandrillo-Menai has developed a 10 Year Capital Programme which underpins the prioritisation of agreed capital projects and the building/land disposal schedule. The overarching purpose of this role will be to support the well managed initiation, development, delivery, and closure, of a suite of major Capital Construction Projects (totalling circa £90m by end 2024) and to support the process of disposing of capital assets (circa £12m by end 2024. All activities to be delivered via a Programme Management Office approach [P.M.O.] in accordance with PRiNCE2 methodology.

 

The post holder will work alongside GLLM staff, consultants, Clerk of Works as well as contractors in order to complete each capital project. All projects should be managed within the agreed timescales and Management alerted when variations start to arise in order to identify corrective procedures or amendments required.

 

The postholder will also provide reports to internal Boards and Committees providing information on project initiation, progress and completion as part of GLLM’s framework of internal governance.

 

The post holder will be required to support the Director in conducting a periodic review of each project and the resultant impact on the overall Capital Programme.

 

CEFNDIR

 

Mae Grŵp Llandrillo-Menai wedi datblygu Rhaglen Gyfalaf 10 Mlynedd sy'n sail ar gyfer blaenoriaethu prosiectau cyfalaf a gytunwyd a'r amserlen gwaredu adeiladau/tir. Pwrpas trosfwaol y rôl hwn fydd cefnogi cychwyn, datblygu, cyflwyno a chau cyfres o Brosiectau Adeiladu Cyfalaf mawr (gan ddod i gyfanswm o £90m erbyn diwedd 2024) ac i gefnogi'r broses o waredu asedau cyfalaf (tua £12m erbyn diwedd 2024. Yr holl weithgareddau i'w cyflwyno drwy ddull Programme Management Office [P.M.O.] yn unol â methodoleg PRiNCE2.

 

Bydd deiliad y swydd yn gweithio ochr yn ochr gyda staff GLLM, ymgynghorwyr, Clerc Gwaith yn ogystal â chontractwyr er mwyn cwblhau pob prosiect cyfalaf. Dylai'r holl brosiectau gael eu rheoli o fewn y graddfeydd amser a gytunwyd a'r Rheolaeth wedi eu hysbysu pan fo amrywiadau yn dechrau codi er mwyn dynodi'r gweithdrefnau neu newidiadau cywirol sydd yn ofynnol.

 

Bydd deiliad y swydd hefyd yn darparu adroddiadau i Fyrddau a Phwyllgorau mewnol yn darparu gwybodaeth ar gychwyn, cynnydd a chwblhad prosiectau fel rhan o fframwaith GLLM o lywodraethiad mewnol.

 

Bydd gofyn i ddeiliad y swydd gefnogi'r Cyfarwyddwr i gynnal adolygiad cyfnodol o bob prosiect a'r effaith yn deillio ohonynt ar y Rhaglen Gyfalaf gyffredinol.

 

To apply/further information for the vacancy please re-direct all applicants to our web site www.gllm.ac.uk/jobs