Y Cyngor Meddygol Cyffredinol Cadeirydd

Location
Nationwide
Salary
£110,000
Posted
17 Nov 2021
Closes
13 Dec 2021
Sectors
Management
Contract Type
Contract
Hours
Part Time

Y Deyrnas Unedig

O yrru cyfeiriad strategol y Cyngor Meddygol Cyffredinol, i gynrychioli ein sefydliad i randdeiliaid gwleidyddol a’r cyfryngau, fel Cadeirydd byddwch yn helpu i’n llywio drwy amser tyngedfennol wrth i ni gyflawni ein pwrpas i amddiffyn diogelwch cleifion.

Ein gweledigaeth yw bod yn rheoleiddiwr effeithiol, perthnasol a thosturiol i gefnogi’r proffesiwn meddygol i ddarparu gofal o’r radd flaenaf i gleifion. Wrth i wasanaethau iechyd yn y Deyrnas Unedig barhau i wynebu pwysau difrifol, mae gan reoleiddio rôl ganolog i’w chwarae wrth amddiffyn cleifion a hyrwyddo lles y proffesiwn. Bydd eich arweinyddiaeth a’ch gweledigaeth yn hanfodol wrth lunio gofal iechyd yn y blynyddoedd i ddod.

Rydym wedi pennu ymrwymiadau uchelgeisiol i fynd i’r afael ag anghydraddoldeb, cofleidio amrywiaeth, a chefnogi cynhwysiant ym maes gofal iechyd, fel rheoleiddiwr a chyflogwr. Bydd hyrwyddo’r gwaith hwn yn ffocws allweddol i’n Cadeirydd newydd.

Byddwch yn ymuno â ni ar gyfnod nodedig yn ein hanes, wrth i’r llywodraeth ailwampio’r hen ddeddfwriaeth sy’n llywodraethu’r Cyngor Meddygol Cyffredinol ac wrth i ni ymgymryd â’r gwaith o reoleiddio cymdeithion meddygol a chymdeithion anesthesia. Bydd y rhaglen hon o ddiwygio rheoleiddiol yn effeithio ar holl swyddogaethau a phrosesau’r Cyngor Meddygol Cyffredinol a bydd y Cadeirydd yn ein helpu i ddiffinio’r rhaglen sy’n cyflawni ein huchelgeisiau strategol orau.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn arwain y Cyngor, gan osod cyfeiriad strategol y Cyngor Meddygol Cyffredinol a dwyn y sefydliad i gyfrif. Bydd y Cadeirydd yn cynrychioli’r Cyngor Meddygol Cyffredinol wrth ymgysylltu â rhanddeiliaid ac wrth siarad â’r proffesiwn, gwleidyddion, cleifion a’r cyfryngau. Mae hon yn rôl ddylanwadol, proffil uchel a bydd eich hygrededd personol, sgiliau diplomyddol cryf a’ch gallu i ennyn hyder yn greiddiol i’ch gwaith. Rhaid bod gennych hanes amlwg o arweinyddiaeth mewn rolau sylweddol a phrofiad profedig ar lefel bwrdd.

Os gallwch chi ddangos y sgiliau sydd eu hangen, waeth beth fo’ch cefndir, rydym yn eich annog i ymgeisio. Nid oes angen i chi fod â chymhwyster meddygol. Rydym wedi ymrwymo i fod yn sefydliad amrywiol a chynhwysol; un sy’n adlewyrchu’r meddygon rydym yn gweithio gyda nhw a’r cyhoedd rydym yn eu cynrychioli. Rydym yn annog y rhai sydd â chefndiroedd a phrofiadau amrywiol i wneud cais i weithio gyda ni.

Disgwylir i’r ymrwymiad amser a’r tâl cydnabyddiaeth i’r Cadeirydd fod yn dri diwrnod yr wythnos a £110,000 y flwyddyn.


 

I gael rhagor o wybodaeth, gan gynnwys sut i wneud cais, ewch i www.gmcjobs-leadersuk.org, ac i gael trafodaeth gyfrinachol anffurfiol, cysylltwch â Duncan Ewart neu Katrina Paget yn GatenbySanderson ar 0113 205 6092.

Dyddiad cau: Hanner dydd, ddydd Llun 13 Rhagfyr 2021.

More searches like this