CAPITAL PROJECTS FINANCE ASSISTANT / CYNORTHWY-DD ARIANNOL PROSIECTAU CYFALAF

Location
Llangefni
Salary
£21,431 - £23,324
Posted
12 Nov 2021
Closes
26 Nov 2021
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Post Ref: CS.107.21

Capital Project Finance Assistant

Salary:£21,431 - £23,324 per annum / y flwyddyn

Location: LLANGEFNI , LL77 7HY

Closing date: 26.11.2021 @ 12:00 pm

 

OVERVIEW OF ROLE:

 

The post holder will be responsible for:-

· Providing budgetary and financial information on each capital project and the overall capital programme.

· Providing information on budgeted and actual cash flow to support treasury management within the Grŵp.

· Sending off claims for funding and monitor income receipts.

· Supporting the managers during any internal or external audit processes by providing further information for each capital project.

Whilst working mainly for the Director, the post-holder will work also with members of the team to resolve any queries regarding budget amendments or transactions.

The post holder will also from time to time be required to support other aspects of the operation of the team such as taking minutes and creating action plans from meetings.

TROSOLWG O'R SWYDD:

 

Bydd deilydd y swydd yn gyfrifol am:-

· Darparu gwybodaeth cyllidebol ac ariannol ar bob prosiect cyfalaf a'r rhaglen gyfalaf gyffredinol.

· Darparu gwybodaeth ar lif arian wedi'i gyllidebu a gwirioneddol i gefnogi rheolaeth cyllid o fewn y Grwp.

· Danfon i ffwrdd geisiadau am gyllido a monitro derbynebau incwm.

· Cefnogi'r rheolwyr yn ystod unrhyw brosesau archwilio mewnol neu allanol drwy ddarparu gwybodaeth bellach ar gyfer pob prosiect cyfalaf.

Gan weithio yn bennaf ar gyfer y Cyfarwyddwr, bydd y deilydd swydd hefyd yn gweithio gydag aelodau o'r tîm i ddatrys unrhyw ymholiadau ynghylch newidiadau i'r gyllideb neu draddodion.

Bydd gofyn hefyd i ddeiliad y swydd o dro i dro i gefnogi agweddau eraill o weithrediad y tîm megis cymryd cofnodion a chreu cynlluniau gweithredu o gyfarfodydd.

To apply/further information for the vacancy please visit our web site www.gllm.ac.uk/jobs