Instructor Development Programme - Rhaglen Datblygu Hyfforddwyr

Recruiter
Sport Wales
Location
Caernarfon
Salary
£1025 per month
Posted
03 Nov 2021
Closes
29 Nov 2021
Ref
ACDHG2911/SG
Contract Type
Contract
Hours
Full Time

Instructor Development Programme - Rhaglen Datblygu Hyfforddwyr

ABOUT THIS VACANCY

DEPARTMENT AND SALARY

Department – Sport Wales National Outdoor Centre – Plas Menai, Caernarfon.
Salary - Your Allowance will be £1.025.51 per month. This is based on an average week of 37 hours that includes 24 hours of paid work, training and personal development.
Programme Hours – the programme is flexible and you will receive an allowance to cover the hours that you work
Length of contract - Initially the programme will run for 6 months with the possibility of it being extended for a further 6 months if you have demonstrated the correct attitude and gained the correct qualifications.

WHO WE ARE

Sport Wales is the national organisation responsible for developing and promoting sport and physical activity in Wales. ?We are the main adviser on sporting matters to the Welsh Government and are responsible for distributing National Lottery funds.?We aim to not only improve the level of sports participation at grassroots level but also provide our aspiring athletes with the support required to compete successfully on the world stage.

Equality, Diversity & Inclusion is at the heart of everything we do at Sport Wales.

Plas Menai is the Sport Wales National Outdoor Centre for Wales. We have been training Watersports Instructors for over 35 years. Many have gone on to work within the industry, both in the UK and further afield as well as some of the biggest UK National Governing Bodies for Sport.

HOW YOU’LL CONTRIBUTE

Do you have a passion for working in outdoor adventure?

If the answer is yes and you hold at least one recognised National Governing Body Instructor qualification in the outdoor adventurous sport field, we have a great personal development opportunity for you.

We are currently recruiting keen and enthusiastic people who are looking for a personal development opportunity which could lead to a career in the Outdoor Adventurous Activity industry. This is a paid programme that also includes an element of personal development, on the job experience and the opportunity of gaining more industry recognised qualifications.

As a member of the Instructor Development Programme you will get the opportunity of participating in a number of centre based roles. These include assisting to run water and shore based activity programmes, centre front of house duties (reception), acting as evening and night duty officer, keeping the centre clean and tidy and assisting in the maintenance of the centres equipment.

Full board accommodation is available on-site at a preferential rate.

WHAT HAPPENS NEXT

You can apply for this role now.

CLOSING DATE

12 noon Friday 29th of November 2021

PROVISIONAL INTERVIEW DATE

Week commencing 6th of December 2021

START DATE

There will be start dates in April & May 2022

This vacancy is being advertised by Webrecruit. The services advertised by Webrecruit are those of an Employment Agency.

Rhaglen Datblygu Hyfforddwyr

AM Y SWYDD WAG YMA

ADRAN A CHYFLOG

Adran – Canolfan Awyr Agored Genedlaethol Chwaraeon Cymru – Plas Menai, Caernarfon
Cyflog - Eich Lwfans fydd £ 1.025.51 y mis. Mae hyn yn seiliedig ar wythnos gyfartalog o 37 awr sy'n cynnwys 24 awr o waith cyflogedig, hyfforddiant a datblygiad personol
Oriau’r Rhaglen – mae’r rhaglen yn hyblyg a byddwch yn cael lwfans i dalu am yr oriau rydych yn eu gweithio.
Hyd y contract - I ddechrau bydd y rhaglen yn weithredol am 6 mis gyda’r posibilrwydd o’i hymestyn am 6 mis pellach os ydych chi wedi dangos agwedd briodol ac wedi ennill cymwysterau addas.

PWY YDYM NI

Chwaraeon Cymru yw’r sefydliad cenedlaethol sy’n gyfrifol am ddatblygu a hybu chwaraeon a gweithgarwch corfforol yng Nghymru. Ni yw prif gynghorwr Llywodraeth Cymru ar bob mater yn ymwneud â chwaraeon ac rydym yn gyfrifol am ddosbarthu cyllid y Loteri Genedlaethol. Ein nod ni yw nid yn unig gwella lefel y cymryd rhan mewn chwaraeon ar lawr gwlad, ond hefyd darparu i’n hathletwyr addawol y gefnogaeth ofynnol i gystadlu’n llwyddiannus ar lwyfan y byd.

Mae Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant wrth wraidd popeth rydym yn ei wneud yn Chwaraeon Cymru.

Plas Menai yw’r Ganolfan Awyr Agored Genedlaethol ar gyfer Cymru. Rydyn ni wedi bod yn hyfforddi Hyfforddwyr Chwaraeon Dwr ers dros 30 o flynyddoedd. Mae llawer ohonynt wedi mynd ymlaen i weithio yn y diwydiant, yn y DU ac ymhellach i ffwrdd, yn ogystal ag i rai o Gyrff Rheoli Chwaraeon Cenedlaethol mwyaf y DU.

SUT BYDDWCH YN CYFRANNU

Oes gennych chi angerdd i weithio yn maes yr awyr agored anturus?

Os oes, ac os oes gennych chi o leiaf un cymhwyster cydnabyddedig fel Hyfforddwr gan Gorff Rheoli Cenedlaethol ym maes chwaraeon antur awyr agored, mae gennym ni gyfle datblygiad personol gwych ar eich cyfer chi.

Ar hyn o bryd rydyn ni’n recriwtio pobl awyddus a brwdfrydig sy’n chwilio am gyfle datblygiad personol a allai arwain at yrfa yn y diwydiant Gweithgarwch Anturus Awyr Agored. Mae hon yn rhaglen gyda thâl ac mae hefyd yn cynnwys elfen o ddatblygiad personol, profiad yn y swydd a chyfle i ennill mwy o gymwysterau sy’n cael eu cydnabod gan y diwydiant.

Fel aelod o’r Rhaglen Datblygu Hyfforddwyr, cewch gyfle i gymryd rhan mewn nifer o ddyletswyddau yn y Ganolfan. Mae’r rhain yn cynnwys cynorthwyo gyda chynnal y rhaglenni gweithgarwch ar y dwr ac ar y lan, dyletswyddau blaen ty yn y Ganolfan (derbynfa), gweithredu fel swyddog ar ddyletswydd gyda’r nos a thros nos, cadw’r Ganolfan yn lân a thaclus a chynorthwyo gyda chynnal a chadw offer y Ganolfan.

Mae llety llawn ar gael ar y safle am gyfradd ffafriol.

BETH SY’N DIGWYDD NESAF

Gallwch wneud cais am y rôl yma nawr.

DYDDIAD CAU

Hanner dydd ar ddydd Gwener 29ain o Dachwedd 2021

DYDDIAD DROS DRO Y CYFWELIAD

Yr wythnos yn dechrau ar 6ed o Rhagfyr 2021

DYDDIAD DECHRAU

Bydd dyddiadau dechrau ym misoedd Ebrill & Mai 2022

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu gan Webrecruit. Y gwasanaethau a hysbysebir gan Webrecruit yw rhai Asiantaeth Gyflogaeth.

More searches like this