Rheolwr Rhaglen / Portffolio

Location
Brecon, Powys
Salary
£49,307 - £54,236
Posted
02 Nov 2021
Closes
29 Nov 2021
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Lleoliad: Aberhonddu, Cymru

Cyflog: £49,307 - £54,236

Ydych chi eisiau gwneud cyfraniad gwirioneddol at ddyfodol cynaliadwy i harddwch Bannau Brycheiniog? Mae’r lle arbennig hwn, yn gyforiog o dreftadaeth, gyda iaith a diwylliant Cymru ym mhobman, yn fyd-enwog am ei dirweddau a'i awyr dywyll ysblennydd, yn denu miliynau i'w fwynhau bob blwyddyn ac yn gartref i fwy na 30,000 o bobl. Mae’n lle sy’n llawn addewid. Ond mae hefyd yn lle bregus, lle mae’n rhaid wynebu’r ddwy broblem o newid hinsawdd a cholli bioamrywiaeth os ydym i allu cadw'r tir fel bod cenedlaethau’r dyfodol yn gallu ffynnu a chanfod llesiant.

Nid yw’r heriau rhyng-gysylltiol o newid hinsawdd, colli bioamrywiaeth ac anfantais economaidd erioed wedi bod mor enbyd a bydd yr uwch swydd arweinyddiaeth newydd yn sail i allu'r Awdurdod i ddarparu rhaglen draws dorrol o weithgaredd sy'n gofyn am lawer o amser ac o gyllideb, yn cael ei gefnogi gan wasanaethau corfforaethol effeithiol.

Gyda chyfrifoldeb dros ddatblygu dull o ddarparu'r rhaglenni a phrosiectau ar draws y sefydliad, byddwch yn gweithio i gefnogi aelodau eraill o’r Uwch Dîm Arweinyddiaeth, yn darparu’r systemau, y prosesau a’r cadernid sydd eu hangen i ddarparu canlyniadau ar draws portffolio eang gan gynnwys newid hinsawdd, cydraddoldeb a lleisiant, datblygu a pharhad partneriaeth, cadwraeth a gwirfoddoli. Fel rhan allweddol o’r tîm arweinyddiaeth corfforaethol newydd, byddwch hefyd yn arwain ar ddatblygu gwasanaethau corfforaethol craidd o Dechnoleg Gwybodaeth, cyllid ac Adnoddau Dynol, gan sicrhau fod y gweithgareddau galluogi hanfodol hyn yn sail i’n rhaglen darparu. Gan weithio gyda'n Prif Weithredwr newydd, byddwch yn dangos arweinyddiaeth strategol, gweledigaeth sefydliadol glir a chyfeiriad yn y tymor hir.

I fod yn llwyddiannus, byddwch angen profiad amlwg o arwain rhaglenni ar draws portffolio cymhleth ac sy’n gofyn llawer. Byddwch yn gallu cydweithio a chydweithredu gan y bydd llawer o’ch gwaith yn golygu darparu cefnogaeth er mwyn i eraill lwyddo, tra hefyd yn cadw llygad barcud ar reoli perfformiad. Yn arweinydd ysbrydoledig ac yn rheolwr gweithredol, effeithiol, bydd yn rhaid i chi fod yn hyblyg ac yn gallu addasu wrth ymateb i anghenion sy’n newid. Mae gweithio mewn partneriaeth gydag eraill hefyd yn ganolog i'n llwyddiant ac felly, byddwch angen sgiliau rheoli perthynasau rhagorol ac yn gallu canfod ffyrdd newydd o weithio er mwyn i ni cael y gwerth mwyaf o’n hadnoddau cyfyngedig. Yn graff yn wleidyddol, dylech hefyd fod yn gallu sicrhau ynghylch darparu ar y lefelau uchaf.

Os ydych chi’n deall pam fod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn lle mor arbennig ac eisiau ein helpu ni i wneud yn siŵr ei fod yn cael ei ddefnyddio ac yn derbyn gofal mewn ffyrdd a fydd yn ei gynnal ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol, cofiwch gysylltu â ni.

Croesawir ac ystyrir ceisiadau yn Gymraeg neu Saesneg. Byddwn yn ddiolchgar pe byddech yn nodi ar eich cais a fyddai’n well gennych chi gael eich cyfweld yn Gymraeg neu yn Saesneg. Ni fydd ceisiadau wedi’u cyflwyno yn Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na rhai Saesneg.

I ganfod rhagor, cysylltwch â Jude Watters (jude.watters@gatenbysanderson.com) neu Julie Myers (julie.myers@gatenbysanderson.com) neu ein hymgynghorwyr recriwtio, GatenbySanderson, i gael trafodaeth anffurfiol.

I ymgeisio ac i gael gwybodaeth bellach, ymwelwch â:

https://www.gatenbysanderson.com/job/GSe79387

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw hanner dydd, dydd Llun, 29 Tachwedd 2021.