Independent Member

Location
Caerleon, Newport
Salary
£15,936
Posted
12 Oct 2021
Closes
08 Nov 2021
Ref
226148470
Sectors
Public Sector
Contract Type
Permanent
Hours
Part Time

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan Penodi Aelod Annibynnol – Digidol

Tâl cydnabyddiaeth o £15,936 gydag ymrwymiad amser o 4 diwrnod y mis.

Eisiau gwneud cyfraniad i'r GIG? Mae gennym gyfle cyffrous i unigolyn helpu i lunio dyfodol gofal iechyd yn ardal y De-ddwyrain ac yn GIG Cymru fel Aelod Annibynnol ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan.

Rydym yn chwilio am unigolyn deinamig i ymgymryd â rôl Aelod Annibynnol – Digidol ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan. Bydd y sawl a benodir yn cyfrannu'n weithredol at y ddarpariaeth iechyd a gofal cymdeithasol yn unol â chyfeiriad strategol GIG Cymru yn ardaloedd Blaenau Gwent, Caerffili, Sir Fynwy,

Casnewydd, Torfaen ac mewn ardaloedd eraill y tu allan i'n ffin ddaearyddol.

Rydym yn chwilio am rywun sydd â dealltwriaeth a gwybodaeth arbenigol o'r defnydd o systemau a dulliau technoleg data, digidol a chyfathrebu a'r risgiau iddynt.

Byddwch hefyd yn gweithredu mewn modd sy’n canolbwyntio ar y dinesydd, a bydd gennych rywfaint o wybodaeth am faterion cymunedol lleol.

Bydd y sawl a benodir yn chwarae rhan lawn a gweithredol drwy gyfrannu at
benderfyniadau'r Bwrdd a phrosesau llywodraethu da mewn modd agored, gonest a didwyll. Bydd yr unigolyn yn gweithio'n agos gyda Chyfarwyddwyr y Bwrdd Iechyd a gyda sefydliadau eraill yn y sector cyhoeddus, y sector preifat a’r trydydd sector.

Penodir yr Aelod Annibynnol am hyd at gyfnod o hyd at bedair (4) blynedd. Mae swyddi'r Aelodau Annibynnol yn seiliedig ar ymrwymiad amser tybiannol o leiaf bedwar (4) diwrnod y mis, yn dibynnu ar ofynion y sefydliad, ond mae hyn yn aml yn fwy na'r gofyniad sylfaenol.

Fel arfer, cynhelir cyfarfodydd y Bwrdd Iechyd yn ei bencadlys yn Ysbyty Sant Cadog, Caerllion, ond gellid eu cynnal mewn lleoliadau ar draws ardal y Bwrdd Iechyd neu o bell gan ddefnyddio dulliau digidol.

Os oes gennych awydd gwirioneddol i wneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau pobl Cymru, drwy chwarae rhan lawn a gweithredol yn y gwaith o lywodraethu Bwrdd Iechyd, hoffem glywed gennych.

Mae'n bolisi gan Lywodraeth Cymru i hyrwyddo cyfle cyfartal a'i ymgorffori ym mhob agwedd ar ei gwaith, gan gynnwys penodiadau i gyrff cyhoeddus. Croesewir ac anogir ceisiadau gan bob grŵp ac rydym yn sicrhau na fydd unrhyw ymgeisydd cymwys am swydd gyhoeddus yn cael ei drin yn llai ffafriol ar sail oed, anabledd, rhyw, statws priodasol, cyfeiriadedd rhywiol, ailbennu rhywedd, hil, crefydd neu gred,

neu feichiogrwydd a mamolaeth. Bydd egwyddorion cystadleuaeth deg ac agored yn cael eu parchu, a phenodir ar sail teilyngdod.

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw 08/11/2021 am 4pm.

Ni fydd ffurflenni cais a dderbynnir ar ôl y dyddiad hwn yn cael eu hystyried.

Disgwylir iddo gynnal cyfweliadau 11/01/2022.

 

Aneurin Bevan University Health Board Appointment of Independent
Member – Digital Remuneration of £15,936 with time commitment of 4 days per month.

Want to make a contribution to the NHS? We have an exciting opportunity for an individual to help shape the future of health care in the south east Wales area and in NHS Wales as an Independent Member at Aneurin Bevan University Health Board.

We are looking for a dynamic individual to undertake the role of an Independent Member – Digital at Aneurin Bevan University Health Board.

The role will actively contribute to the health and social care provision in line with the strategic direction of NHS Wales in the south east Wales areas of Blaenau Gwent, Caerphilly, Monmouthshire, Newport and Torfaen and to others outside our geographical boundary.

We are looking for someone with specialist understanding and knowledge of the use of and risks to data, digital and communications technology systems and approaches. You will also have a citizen focused approach including some knowledge of local community issues.

Appointees will play a full and active role in contributing to the Board’s decision making and good governance processes with openness, honesty and candour. The individual and will work closely with Health Board Directors, other public, private and third sector organisations.

The Independent Member will be appointed for up to a four (4) year period.

The posts of the Independent Members are based on notional time commitments of a minimum of four (4) days per month subject to organisational demands, but these are often higher than the minimum requirement.

Meetings of the Health Board are usually held at Health Board Headquarters, St Cadoc’s Hospital, Caerleon, but could be held at venues across the Health Board area or virtually using digital platforms.

If you have a genuine desire to make a real difference to the lives of the people of Wales, by playing a full and active role in the governance of a Health Board, we would like to hear from you.

It is the policy of the Welsh Government to promote and integrate equality of
opportunity into all aspects of its business including appointments to public bodies.

Applications are welcomed and encouraged from all groups and we ensure that no eligible candidate for public office receives less favourable treatment on the grounds of age, disability, gender, marital status, sexual orientation, gender reassignment, race, religion or belief, or pregnancy and maternity.

The principles of fair and open competition will apply and appointments will be made on merit.

The closing date for receipt of applications is 08/11/2021 at 4pm.

Application forms received after this date will not be considered.

It is expected to hold interviews on 11/01/2022.

More searches like this