Public Services Ombudsman for Wales

Public Services Ombudsman for Wales

5 days left

Location
Bridgend
Salary
Competitive
Posted
23 Sep 2021
Closes
21 Oct 2021
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Maximum 7-year fixed term

Competitive Salary

Bridgend

The Public Services Ombudsman for Wales (PSOW) has the legal powers to look into complaints about public services and independent care providers in Wales. The PSOW also investigates complaints where members of local government bodies have breached their authority’s code of conduct, it upholds justice and helps public services improve by actively listening and learning from complaints. The PSOW is independent of all government bodies and provides a free and independent service.

The current Ombudsman is due to step down from the role and we are looking for a talented leader who can build on the success he and his team have delivered during his term in office. The successful candidate for the position will have a demonstrable track record as a strategic leader, possessing strong operational management capability combined with excellent communication and analytical skills. Whether from the public or private sector you will also have a good understanding of devolved government and public services structures, and your evidenced based approach to decision making will engender confidence in stakeholders and staff alike.

This is a Crown Appointment with the successful candidate being nominated by the Senedd -Welsh Parliament and will be for a maximum period of 7 years.

To find out more about the role or to apply go to https://execroles.penna.com/ or for an initial discussion in confidence, please contact our recruitment partners at Penna, Roger Russell (07710701570) roger.russell@penna.com or Claudia Sousa (07763580368) claudia.sousa@penna.com


 

Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru

Tymor penodol - uchafswm o 7 mlynedd

Cyflog cystadleuol

Pen-y-bont ar Ogwr

Mae gan Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru bwerau cyfreithiol i ymchwilio i gwynion am wasanaethau cyhoeddus a darparwyr gofal annibynnol yng Nghymru. Mae’r Ombwdsmon hefyd yn ymchwilio i gwynion os bydd aelodau o gyrff llywodraeth leol wedi torri cod ymddygiad eu hawdurdod, mae’n cynnal cyfiawnder ac yn helpu gwasanaethau cyhoeddus i wella, drwy wrando’n wirioneddol ar gwynion a dysgu yn eu sgîl. Mae Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru yn annibynnol ar bob corff llywodraethol ac mae’n darparu gwasanaeth annibynnol am ddim.

Bydd yr Ombwdsmon presennol yn rhoi’r gorau i’r rôl cyn hir, ac rydym yn chwilio am arweinydd talentog a all ddatblygu’r llwyddiant y mae ef a'i dîm wedi'i gyflawni yn ystod ei gyfnod yn y swydd. Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus ar gyfer y swydd enw da amlwg fel arweinydd strategol, a bydd ganddo allu rheoli gweithredol cryf ynghyd â sgiliau cyfathrebu a sgiliau dadansoddi rhagorol. P'un ai a yw o'r sector cyhoeddus neu o'r sector preifat, bydd gan yr ymgeisydd hefyd ddealltwriaeth dda o strwythurau llywodraeth ddatganoledig a gwasanaethau cyhoeddus, a bydd ei ddull o ddefnyddio tystiolaeth ar gyfer gwneud penderfyniadau yn ennyn hyder rhanddeiliaid a staff fel ei gilydd.

Mae hwn yn benodiad y Goron, a bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn cael ei enwebu gan Senedd Cymru a bydd yn y swydd am gyfnod o hyd at 7 mlynedd.

I gael rhagor o wybodaeth am y rôl neu i wneud cais ewch i https://execroles.penna.com/ neu i gael trafodaeth gychwynnol yn gyfrinachol, cysylltwch â'n partneriaid recriwtio yng nghwmni Penna, sef Roger Russell (07710701570) roger.russell@penna.com neu Claudia Sousa (07763580368) claudia.sousa@penna.com