Affordable Homes Officer

Location
Flint, Wrexham, Denbigh
Salary
£24,773 - £27,294 per annum
Posted
24 Aug 2021
Closes
16 Sep 2021
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Swyddog Tai Fforddiadwy

£24,773 - £27,294 y flwyddyn / Parhaol / 37 awr yr wythnos / Fflint, Wrecsam, Dinbych

Ni yw Adra. Darparwr cartrefi o safon yng ngogledd Cymru. Nid ydym yn sefydliad sy'n aros yn ei unfan. Dros y blynyddoedd i ddod byddwn wedi adeiladu nifer sylweddol o gartrefi y tu allan i'r sir, gyda'r uchelgais i fod yn darparu cannoedd fwy o gartrefi o ansawdd uchel ledled gogledd Cymru. Er ein bod yn uchelgeisiol iawn, rydym yr un mor benderfynol o amddiffyn a
datblygu diwylliant a threftadaeth gyfoethog y cymunedau yr ydym yn eu gwasanaethu.

Byddwch yn gweithio’n effeithiol fel rhan o’r gwasanaeth Tai Fforddiadwy i ddarparu Gwasanaeth cynhwysfawr, gan gynnwys, cynlluniau rhent canolradd, rhentu i brynu, perchnogaeth ar y cyd ac eiddo rhenti’r farchnad er mwyn sicrhau bod eiddo i gyd yn cael eu meddiannu a bod tenantiaethau yn rhai cynaliadwy.

Byddwch hefyd yn cyfrannu tuag at safonau a thargedau perfformiad cyffredinol mewn perthynas â thai fforddiadwy a rheoli eiddo rhenti’r farchnad, marchnata a gosod.

Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Am fwy o wybodaeth, ewch i’n gwefan, www.adra.co.uk

Dyddiad Cau: 12pm 16/09/21

 

Affordable Homes Officer

£24,773 - £27,294 per annum/ Permanent / 37 hours a week / Flint, Wrexham, Denbigh

We are Adra. We provide quality homes in north Wales. We’re not an organisation that stands still. Over the coming years we will have built a significant number of homes outside the county, with an ambition to be providing several hundred more high quality homes across north Wales.

Although highly ambitious, we are equally determined to protect and develop the rich culture and heritage of the communities we serve.

You will work effectively as part of the Affordable Homes service to provide a
comprehensive service, to include intermediate, rent to own, shared ownership and market rental schemes to achieve maximum occupancy levels and sustainable tenures.

You’ll also contribute to the overall performance standards and targets in relation to affordable homes and market rental management, marketing and lettings.

The ability to speak Welsh is essential for this role.

For more information, please see our website, www.adra.co.uk

Closing date: 12pm 16/09/21