Appointment of Independent Member - General/Corporate Business

Location
Abercynon, Mountain Ash
Salary
£13,344
Posted
07 Jul 2021
Closes
02 Aug 2021
Contract Type
Permanent
Hours
Part Time

Cwm Taf Morgannwg University Health Board

Appointment of Independent Member - General/Corporate Business

Remuneration for this post is £13,344 (pay review pending) based on time commitment of 4 days per month.

CTMUHB, provides and commissions a full range of hospital and community based services for the residents of Rhondda Taf Ely, Merthyr Cynon and Bridgend.  This includes the provision of local primary care services; GP Practices, Dental Practices, Optometry Practices and Community Pharmacy and the running of hospitals, health centres and community health teams.  The Health Board is also responsible for making arrangements for residents to access more specialised health services where these are not provided within the Health Board boundary

The CTMUHB population amounts to around 450,000 (Stats. Wales) comprising Bridgend, Rhondda Cynon Taff and Merthyr Tydfil County Borough Councils. With around 12,000 staff, it is one of the largest employers in the area (10,500 whole time equivalents). A significant number of our workforce live and work within these communities. Detailed information about the services we provide and our facilities can be found on our website in the section under 'Services'. The Health Board reports regularly on its performance including the Delivery Framework targets set by Welsh Government which can be found there too.

Independent Members will among other things play a full and active role in the governance of CTMUHB, both clinical and corporate. You will take an active part in discussions, providing your opinion and challenge and support to the Board on key issues. It is essential that that candidates can demonstrate an understanding of health issues and priorities in the Heath Board’s area and the ability to understand the role and work of the Board. The successful candidate will also hold executives to account for performance whilst maintaining a constructive relationship and provide a knowledgeable, impartial and balanced perspective on a range of sensitive and complex issues.

You will also need to demonstrate skills, knowledge and experience in the following areas:

 • Commercial Awareness/Partnerships
 • Productivity and efficiency including implementing business strategies and transformation agenda
 • Business Development and Growth
 • Strategic Leadership
 • Communications/Marketing
 • Corporate Systems and Policies
 • Developing strong relationships internally and externally
 • Experience of public and/or private sector –Business & Commercial workings.

The ability to speak Welsh is desirable for this post although if the successful candidate has no such skills they will be expected to complete an on-line course to improve their skills.

CTMUHB has its headquarters in Abercynon, Rhondda Cynon Taf, however provides services across the Rhondda Taf Ely, Merthyr Cynon and Bridgend Locality. The successful candidate will therefore be required to travel to its various sites however formal meetings have, since 2020 been held using Microsoft Teams.

The role is based on a notional commitment of a minimum of four days per month. However, this will be subject to organisational demands and is often higher than the minimum requirement.

It is the policy of the Welsh Government to promote and integrate equality of opportunity into all aspects of its business including appointments to public bodies. Applications are welcomed and encouraged from all groups and we ensure that no eligible candidate for public office receives less favourable treatment on the grounds of age, disability, gender, marital status, sexual orientation, gender reassignment, race, religion or belief, or pregnancy and maternity. The principles of fair and open competition will apply and appointments will be made on merit.

The closing date for receipt of applications is 02/08/2021 at 4pm.

Application forms received after this date will not be considered. It is expected to hold interviews during 13/09/2021.

Please click 'Apply'

Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

Penodi Aelod Annibynnol - Busnes Corfforaethol/Cyffredinol

Y tâl cydnabyddiaeth am y swydd hon yw £13,344 (adolygiad cyflog yn yr arfaeth) yn seiliedig ar ymrwymiad amser o 4 diwrnod y mis.

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg yn darparu ac yn comisiynu ystod lawn o wasanaethau ysbyty a chymunedol i drigolion y Rhondda, Taf Elái, Merthyr Tudful, Cwm Cynon a Phen-y-bont ar Ogwr. Mae’n cynnwys darparu gwasanaethau gofal sylfaenol lleol; meddygfeydd teulu, gwasanaethau deintyddol, a gwasanaethau optometryddion a fferyllwyr cymunedol. Mae hefyd yn gyfrifol am ysbytai, canolfannau iechyd a thimau iechyd cymunedol, ac am wneud trefniadau i breswylwyr gael mynediad at wasanaethau iechyd mwy arbenigol, os na ddarperir y rhain o fewn ffin ardal y Bwrdd.

Mae poblogaeth ardal y Bwrdd, sy’n cynnwys Cynghorau Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, Rhondda Cynon Taf a Merthyr Tudful, oddeutu 450,000 (StatsCymru). Mae gan y Bwrdd oddeutu 12,000 o staff, ac mae'n un o'r cyflogwyr mwyaf yn yr ardal (10,500 o staff cyfwerth ag amser llawn). Mae nifer sylweddol o'n gweithlu yn byw ac yn gweithio yn y cymunedau hyn. Ceir gwybodaeth fanwl am y gwasanaethau yr ydym yn eu darparu, a'n cyfleusterau, ar ein gwefan, yn yr adran o dan 'gwasanaethau'. Mae'r Bwrdd Iechyd yn adrodd yn rheolaidd ar ei berfformiad, gan gynnwys targedau'r Fframwaith Cyflawni, a bennwyd gan Lywodraeth Cymru, sydd i'w gweld yno hefyd.

Ymysg pethau eraill, bydd yr Aelodau Annibynnol yn chwarae rhan lawn a gweithgar yn y ffordd y caiff y Bwrdd ei lywodraethu, yn glinigol ac yn gorfforaethol. Byddwch yn cymryd rhan weithredol mewn trafodaethau, gan gynnig eich barn a herio a chefnogi'r Bwrdd ar faterion allweddol. Mae’n hanfodol bod ymgeiswyr yn gallu dangos dealltwriaeth o faterion a blaenoriaethau iechyd yn ardal y Bwrdd Iechyd, a'r gallu i ddeall rôl a gwaith y Bwrdd. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus hefyd yn sicrhau bod gweithredwyr yn atebol am berfformiad, a bydd yn cynnal cysylltiadau adeiladol a darparu safbwynt gwybodus, diduedd a chytbwys ar amrywiaeth o faterion sensitif a chymhleth.

Bydd angen i chi hefyd ddangos sgiliau, gwybodaeth a phrofiad yn y meysydd canlynol:

 • Ymwybyddiaeth Fasnachol/Partneriaethau
 • Cynhyrchiant ac effeithlonrwydd, gan gynnwys gweithredu strategaethau busnes ac agenda gweddnewid
 • Datblygu busnes a thwf
 • Arweinyddiaeth strategol
 • Cyfathrebu/marchnata
 • Systemau a Pholisïau Corfforaethol
 • Datblygu cysylltiadau cryf yn fewnol ac yn allanol
 • Profiad o weithio yn y sector cyhoeddus a/neu'r sector preifat – Busnes a Masnachol.

Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn ddymunol ar gyfer y swydd hon, ond os nad oes gan yr ymgeisydd llwyddiannus sgiliau o'r fath bydd disgwyl iddo gwblhau cwrs ar-lein i wella ei sgiliau.

Mae pencadlys y Bwrdd yn Abercynon, Rhondda Cynon Taf, ond mae'n darparu gwasanaethau ar draws ardal y Rhondda, Taf Elái, Merthyr Tudful, Cwm Cynon a Pen-y-bont ar Ogwr. Felly, bydd yn ofynnol i'r ymgeisydd llwyddiannus deithio i wahanol safleoedd, er bod cyfarfodydd ffurfiol wedi cael eu cynnal drwy Microsoft Teams ers 2020.

Mae'r rôl yn seiliedig ar ymrwymiad tybiedig o bedwar diwrnod y mis o leiaf. Er hynny, bydd hyn yn amodol ar ofynion y sefydliad, ac yn aml bydd yn fwy na'r gofyniad sylfaenol.

Mae gan Lywodraeth Cymru bolisi o hyrwyddo ac integreiddio cyfle cyfartal ym mhob agwedd ar ei busnes, gan gynnwys penodiadau i gyrff cyhoeddus. Croesawir ac anogir ceisiadau gan bob grŵp, a byddwn yn sicrhau na chaiff unrhyw ymgeisydd sy’n gymwys i ymgymryd â swydd gyhoeddus ei drin yn llai ffafriol oherwydd oedran, anabledd, rhyw, statws priodasol, cyfeiriadedd rhywiol, ailbennu rhywedd, hil, crefydd neu gred, neu feichiogrwydd a mamolaeth. Bydd egwyddorion cystadleuaeth deg ac agored yn cael eu parchu, a phenodir ar sail teilyngdod.

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw 02/08/2021 at 4pm.

Ni ystyrir ffurflenni cais sy’n dod i law ar ôl y dyddiad hwnnw. Disgwylir i’r cyfweliadau gael eu cynnal yn ystod 13/09/2021.