Casework Officer

Recruiter
Public Services Ombudsman for Wales
Location
Pencoed
Salary
£23544 - £25992 per annum
Posted
14 Jun 2021
Closes
28 Jun 2021
Ref
PTAIY2806/SG
Sectors
Public Sector
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Casework Officer
Pencoed, Wales
£23,544 - £25,992
 
We are seeking to appoint a Casework Officer, based in the Ombudsman’s front line complaint handling team.
 
The successful candidate will be responsible for considering and responding to complaints on behalf of the Ombudsman. Casework Officers carry their own caseloads and the ability to manage casework is essential. Excellent oral communication skills are also essential, as the role involves direct telephone and personal contact with complainants and with representatives of bodies within the Ombudsman’s jurisdiction.
 
The ability to absorb and retain a wide range of knowledge of the Ombudsman’s jurisdiction is essential, as is the ability to signpost members of the public to other appropriate services.
 
This is a permanent position. The Ombudsman offers a bilingual service and this post requires fluency – both orally and in writing – in the Welsh language, in addition to English. 
 
The post will be based in our main office in Pencoed. We offer flexible working arrangements which include working from home for up to 50% of the time following a period of training.
 
Starting pay on appointment will depend upon relevant skills and experience.
 
For an application pack please visit our website.
 
Completed application forms must be received by midday, Monday 28th June 2021.
 
Applications received after this date will not be considered.
 
The Ombudsman is committed to equal opportunities and we welcome applications from those from under-represented groups.
 
This vacancy is being advertised by Webrecruit. The services advertised by Webrecruit are those of an Employment Agency.
 
 
Swyddog Gwaith Achos
Pencoed, Cymru
£23,544 - £25,992
 
Rydym yn awyddus i benodi Swyddog Gwaith Achos, a fydd yn gweithio yn nhîm delio â chwynion rheng flaen yr Ombwdsmon.
 
Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gyfrifol am ystyried ac ymateb i gwynion ar ran yr Ombwdsmon.  Bydd Swyddogion Gwaith Achos yn gyfrifol am eu baich achosion eu hunain ac mae gallu rheoli gwaith achos yn hanfodol.  Mae sgiliau cyfathrebu llafar ardderchog hefyd yn hanfodol, gan fod y rôl yn cynnwys cyswllt uniongyrchol dros y ffôn a phersonol ag achwynwyr a chynrychiolwyr cyrff o fewn awdurdodaeth yr Ombwdsmon.
 
Mae gallu amsugno a chofio ystod eang o wybodaeth am awdurdodaeth yr Ombwdsmon yn hanfodol, yn yr un modd â gallu cyfeirio aelodau'r cyhoedd at wasanaethau priodol eraill.
 
Mae hon yn swydd barhaol. Mae'r Ombwdsmon yn cynnig gwasanaeth dwyieithog ac mae'r swydd hon yn gofyn am ruglder - ar lafar ac yn ysgrifenedig - yn y Gymraeg, yn ogystal â'r Saesneg.
 
Bydd y swydd wedi’i lleoli yn ein prif swyddfa ym Mhencoed. Rydym yn cynnig trefniadau gweithio hyblyg sy’n cynnwys gweithio o gartref am hyd at 50% o’r amser yn dilyn cyfnod hyfforddiant.
 
Bydd y cyflog cychwynnol ar ôl penodi yn dibynnu ar sgiliau a phrofiad perthnasol.
 
Am becyn cais, ewch i'n gwefan.
 
Rhaid cyflwyno ffurflenni cais erbyn: hanner dydd, Dydd Llun 28 Mehefin 2021
 
Ni fydd ceisiadau a ddaw i law ar ôl y dyddiad hwn yn cael eu hystyried.
 
Mae’r Ombwdsmon wedi ymrwymo i gyfle cyfartal ac rydym yn croesawu ceisiadau gan y rhai o grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol.
 
Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu gan Webrecruit. Y gwasanaethau a hysbysebir gan Webrecruit yw gwasanaethau Asiantaeth Gyflogaeth.

More searches like this