Welsh Language Officer / Translator - Swyddog y Gymraeg / Cyfieithydd

Recruiter
Age UK Group
Location
The Vale of Glamorgan (Bro Morgannwg)
Salary
25000.00 GBP Annual
Posted
12 Jun 2021
Closes
18 Jun 2021
Sectors
Multi lingual
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Age Cymru are looking to appoint a Welsh Language Officer to undertake in-house translation work from English to Welsh. This is a new role and the successful post-holder will be responsible for ensuring all communications in the Welsh language adheres to the Charity's branding guidelines and corporate identity.

Applications are required in English; however the interviews will be conducted in English and Welsh.

Mae Age Cymru yn awyddus i benodi Swyddog y Gymraeg i gyflawni gwaith cyfieithu mewnol o'r Saesneg i'r Gymraeg. Mae hon yn swydd newydd a bydd deiliad y swydd yn gyfrifol am sicrhau bod pob deunydd cyfathrebu yn y Gymraeg yn glynu wrth ganllawiau brandio a hunaniaeth gorfforaethol y Cwmni.

Bydd gofyn i geisiadau fod yn y Saesneg. Fodd bynnag, cynhelir y cyfweliadau yn y Gymraeg a'r Saesneg.

About you / Eich rhinweddau chi

* Previous experience of working within a translating role.
* A fluent and confident Welsh speaker, who is at ease conversing in both English and Welsh.
* Ability to write engaging bilingual content for social media and website.
* Good attention to detail, ensuring consistency, accuracy and precision.
* Ability to build relationships and consult and collaborate with colleagues, partners and suppliers.
* Be able to work under pressure to meet strict deadlines, with an organised approach to work.
* Ability to work on own initiative be flexible and proactive and also as part of a cohesive team.

* Profiad blaenorol o gyflawni swydd gyfieithu.
* Gallu siarad Cymraeg yn rhugl, ac yn gyfforddus wrth sgwrsio yn y Gymraeg a'r Saesneg.
* Gallu ysgrifennu cynnwys dwyieithog sy'n hoelio sylw ar gyfer y cyfryngau cymdeithasol a'r wefan.
* Sylw i fanylion, gan sicrhau cysondeb, cywirdeb a manylder.
* Gallu datblygu perthynas ac ymgynghori a chydweithio ?? chydweithwyr, partneriaid a chyflenwyr.
* Gallu gweithio dan bwysau o fewn terfynau amser caeth, gan weithio mewn ffordd drefnus.
* Gallu gweithio'n hyblyg ac yn rhagweithiol, yn annibynnol ac fel rhan o d??m cydlynol.

What we offer in return / Yn gyfnewid, rydym ni'n cynnig

* Holiday - 26 days made up of 24 choice days and 3 days to be used between Christmas & New Year - Including carry forward
* Flexible Hours Working Scheme
* Employer pension
* Generous life assurance up to 4 times your annual salary
* Healthcare cashback plan

* Gwyliau - 27 diwrnod, yn cynnwys 24 diwrnod o'ch dewis chi a 3 diwrnod i'w defnyddio rhwng y Nadolig a'r flwyddyn newydd - gan gynnwys cario gwyliau ymlaen
* Cynllun Gweithio Oriau Hyblyg
* Pensiwn cyflogwr
* Aswiriant bywyd hael, hyd at 4 gwaith eich cyflog blynyddol
* Cynllun ad-dalu costau gofal iechyd

Additional information / Gwybodaeth Ychwanegol

For full job details please review the attached job description.

Age UK is an Equal Opportunities employer and positively encourages applications from suitably qualified and eligible candidates, regardless of age, sex, race, disability, sexual orientation, gender reassignment, religion or belief, marital/civil partnership status, or pregnancy and maternity. We guarantee an interview to disabled candidates who meet the minimum criteria. We welcome requests for flexible working.

Age UK is committed to safeguarding adults at risk, and children, from abuse and neglect. We expect everyone who works with us to share this commitment.

Early application is encouraged as we will review applications throughout the advertising period and reserve the right to close the advert at any time.

We politely requests no contact from recruitment agencies or media sales. We do not accept speculative CVs from recruitment agencies nor accept the fees associated with them.

I weld manylion llawn y swydd, darllenwch y swydd ddisgrifiad sydd wedi'i atodi.
Mae'n bosib y bydd gofyn i ddeiliad y swydd deithio mewn car ledled Cymru a gweithio rhywfaint o oriau anghymdeithasol. Cynllunnir y gofynion hyn ymlaen llaw.

Oherwydd Covid-19, cynhelir y cyfweliad drwy gyswllt fideo.

Mae Age Cymru yn gyflogwr Cyfle Cyfartal ac yn annog ceisiadau gan ymgeiswyr cymwys sydd ?? chymwysterau addas, ni waeth am oed, rhywedd, hil, anabledd, cyfeiriadedd rhywiol, ailbennu rhywedd, crefydd neu gred, statws priodasol/partneriaeth sifil, neu feichiogrwydd a mamolaeth. Rydym yn gwarantu cyfweliad i ymgeiswyr anabl sy'n bodloni lleiafswm y meini prawf. Rydym yn croesawu ceisiadau i weithio'n hyblyg.
Mae Age Cymru wedi ymrwymo i ddiogelu oedolion sydd mewn perygl, a phlant, rhag camdriniaeth ac esgeulustod. Rydym yn disgwyl i bawb sy'n gweithio gyda ni rannu'r ymrwymiad hwn.