Investment Officer - Swyddog Buddsoddiadau

Recruiter
Sport Wales
Location
Cardiff
Salary
£22729 - £25059 per annum
Posted
09 Jun 2021
Closes
21 Jun 2021
Ref
ACCEE2106/SG
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Investment Officer
Swyddog Buddsoddiadau
Department: Insight, Policy, Public Affairs and Investments
Salary: Grade 4 (£22,729.29 - £25,059.05)
Working hours: 37 Hours a week (consideration will be given to job sharing / reduced hours in line with our flexible working policy)

Who we are

Sport Wales is the national organisation responsible for developing and promoting sport and physical activity in Wales. We are the main adviser on sporting matters to the Welsh Government and are responsible for distributing National Lottery funds.

We value the diversity of our workforce and welcome applications from all sections of the community. Sport Wales is a progressive organisation with excellent employee benefits. If you wish to work flexibly please detail this on your application form.

The majority of Sport Wales colleagues are currently working remotely due to Covid-19 restrictions. When restrictions are lifted, Sport Wales will embrace a blended approach to work, where you will be able to split your time between the office and home to best suit your personal circumstances.

What you’ll do

As part of Sport Wales’s new strategy, our approach to investments is changing. The way Sport Wales’s investments are allocated need to be as part of a proactive sports development tool. In this role you will have an early responsibility for instigating that change.

As well as providing support, assistance and guidance to Partners, (especially applicants, Local Authorities and National Governing Bodies of Sport and the Sport System and Sport Development Teams) on all investment related matters, you will monitor the investments that are made, identifying and understanding the gaps in those investments.

This role will have an important function in recognizing where a targeted approach to our investments can be aligned to ensure better representation of Welsh communities against the Sport Wales strategic intents.

What you’ll need

First and foremost, we are looking for a person who is willing to approach work in a positive, encouraging and solution orientated way.

An ability to communicate clearly and confidently, building relationships with others at all levels is valued, as is being well-organised and efficient in your approach to work, with the ability to work both independently and collaboratively with a wide range of people under pressure to meet strict and multiple deadlines.

The ability to speak Welsh is desirable, although not essential. If you have the presence and personality to work in a high performing team as well as the passion and drive to succeed, then we would love to hear from you.

What happens next

Closing date: 21 June 2021 at midday
Provisional interview date: Week commencing 5 July 2021

This vacancy is being advertised by Webrecruit. The services advertised by Webrecruit are those of an Employment Agency.

Swyddog Buddsoddiadau
Adran: Dirnadaeth, Polisi, Materion Cyhoeddus a Buddsoddiadau
Cyflog: Graddfa 4 (£22,729.29 - £25,059.05)
Oriau gwaith: 37 awr yr wythnos (bydd ystyriaeth yn cael ei rhoi i rannu swydd / lleihau oriau yn unol â’n polisi gweithio hyblyg)

Pwy ydym ni

Chwaraeon Cymru yw’r sefydliad cenedlaethol sy’n gyfrifol am ddatblygu a hybu chwaraeon a gweithgarwch corfforol yng Nghymru. Ni yw prif gynghorwr Llywodraeth Cymru ar bob mater yn ymwneud â chwaraeon ac rydym yn gyfrifol am ddosbarthu cyllid y Loteri Genedlaethol.

Rydym yn gwerthfawrogi amrywiaeth ein gweithlu ac yn croesawu ceisiadau o bob rhan o’r gymuned. Mae Chwaraeon Cymru yn sefydliad blaengar gyda buddion rhagorol i gyflogeion. Os ydych yn dymuno gweithio’n hyblyg, nodwch hynny ar eich ffurflen gais.

Mae mwyafrif gweithwyr Chwaraeon Cymru yn gweithio o bell ar hyn o bryd oherwydd cyfyngiadau Covid-19. Pan fydd y cyfyngiadau’n cael eu codi, bydd Chwaraeon Cymru yn croesawu dull cyfun o weithio, a byddwch yn gallu rhannu eich amser rhwng y swyddfa a’ch cartref i gyd-fynd orau â’ch amgylchiadau personol.

Beth fyddwch yn ei wneud

Fel rhan o strategaeth newydd Chwaraeon Cymru, mae ein dull o ymdrin â buddsoddiadau yn newid. Mae angen i'r ffordd mae buddsoddiadau Chwaraeon Cymru yn cael eu dyrannu fod yn rhan o adnodd datblygu chwaraeon rhagweithiol. Yn y rôl hon bydd gennych gyfrifoldeb cynnar dros ysgogi'r newid hwnnw.

Yn ogystal â darparu cefnogaeth, cymorth ac arweiniad i Bartneriaid (yn enwedig ymgeiswyr, Awdurdodau Lleol a Chyrff Rheoli Chwaraeon Cenedlaethol a'r System Chwaraeon a Thimau Datblygu Chwaraeon) ar bob mater sy'n ymwneud â buddsoddi, byddwch yn monitro'r buddsoddiadau a wneir, gan nodi a deall y bylchau yn y buddsoddiadau hynny.

Bydd gan y rôl hon swyddogaeth bwysig o ran cydnabod lle gellir addasu dull wedi'i dargedu o ymdrin â'n buddsoddiadau er mwyn sicrhau gwell cynrychiolaeth o gymunedau Cymru yn erbyn bwriadau strategol Chwaraeon Cymru.

Beth fydd arnoch ei angen

Yn bennaf oll, rydym yn chwilio am berson sy'n barod i fynd ati i weithio mewn ffordd gadarnhaol a chalonogol sy'n canolbwyntio ar atebion.

Mae'r gallu i gyfathrebu'n glir ac yn hyderus, gan feithrin perthynas ag eraill ar bob lefel, yn cael ei werthfawrogi, yn ogystal â bod yn drefnus ac yn effeithlon yn eich dull o weithio, gyda'r gallu i weithio'n annibynnol ac ar y cyd ag amrywiaeth eang o bobl o dan bwysau i gwrdd â therfynau amser llym a lluosog.

Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn ddymunol, ond nid yw’n hanfodol. Os oes gennych chi bresenoldeb a phersonoliaeth i weithio mewn tîm perfformiad uchel a hefyd angerdd a dyhead i lwyddo, byddem yn hoff iawn o glywed gennych chi.

Beth sy’n digwydd nesaf

Dyddiad cau: 21 Mehefin 2021 am ganol dydd
Dyddiad dros dro y cyfweliad: wythnos yn cychwyn 5 Gorffennaf 2021

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu gan Webrecruit. Y gwasanaethau a hysbysebir gan Webrecruit yw rhai Asiantaeth Gyflogaeth.

More searches like this