Cynghorydd Cwsmer

Location
Llandudno Junction, Conwy
Salary
£19,000pa
Posted
04 Jun 2021
Closes
30 Jun 2021
Contract Type
Contract
Hours
Full Time

Cynghorydd Cwsmer

£19,000pa

Lleoliad: Cyffordd Llandudno

Mae popeth a wawn yma yn y Cwmni Bethyciadau Myfyrwyr yn ymwneud â chreu cyfleoedd.

Rydym yma i roi cyfle i bawb i astudio i’r lefel uchaf. Mae ein cyllido yn cynorthwyo pobl i wireddu eu hamcanion drwy grantiau a benthyciadau sy’n eu galluogi I astudio mewn sefydliadau Addysg Uwch ledled y DU.

Rydym hefyd yn gofalu yr ad-delir pob grant a bethyciad i sicrhau y buddsoddir arian treth-dalwyr yn gywir.

Y rôl

Chi fydd y pwynt cyswllt cyntaf i unrhyw un sy’n edrych am wybodaeth am gyllid i astudio ymhellach.

Golyga hynny ddarparu cyngor clir a chywir, cadw nodiadau a sicrhau fod pawb sy’n cysylltu yn cael profiad positif. Byddwch yn defnyddio ein sustemau i roi cyngor ymarfer gorau yn dilyn ein polisiau iechyd a diogelwch ac yn troglwyddo pethau i’ch arweinydd tîm petai angen.

Y gofynion

Rydym yn chwilio am rywun sy’n rhugl yn y Gymraeg ac yn hyddysg gyda chyfrifiadur – Byddwch yn hyderus yn defnyddio Word, Excel a rhaglenni bâs-data. Yr un mor bwysig, dylech gael profiad mewn rôl wynebu cwsmeriaid – Byddwch yn bositif, yn rhadlon ac wastad yn barod i helpu.

Y buddion

Rydym yn cynnig amrediad o fuddion yn cynnwys pensiynau, gweithio’n hyblyg, gwobrau cyflog yn ddibynnol ar berfformiad, disgowntiau man-werthu a’r cyfle i brynu a gwerthu gwyliau.

Rhaid i bobl sy’n gweithio gydag asedau llywodraeth gwblhau gwiriadau diogelwch personnel safonol.

Customer Advisor

£19,000pa

Lleoliad: Cyffordd Llandudno

Everything we do here at the Student Loans Company is about creating opportunity. We’re here to give everyone a chance to study at the highest level. Our funding helps people achieve their ambitions through loans and grants that enable them to study at Higher Education Institutes across the UK.

We also make sure that all loans and grants are repaid, to ensure that tax payers’ money is invested in the right ways.

The role

You’ll be the first point of contact for anyone looking for information about funding for further study. That means providing clear and accurate guidance, keeping notes, and making sure everyone who makes contact has a positive experience. You’ll use our systems to give best practice guidance in line with all of our health and safety policies, and escalating things to your team leader if and when you need to.

The requirements

We’re looking for someone who speaks fluent Welsh and is computer literate – you’ll be confident using Word, Excel and database programmes. Just as importantly, you should have experience in a customer-facing role – you’ll be positive, personable and always ready to help.

The rewards

We offer a range of benefits, including pensions, flexible working, performance-related pay awards, retail discounts and the opportunity to buy and sell holidays.

People working with government assets must complete basic personnel security standard checks.