Swyddog Cefnogi Pobl

Location
Gwynedd, North Wales
Salary
£9.81 - £10.04 per hour
Posted
02 Jun 2021
Closes
17 Jun 2021
Contract Type
Contract
Hours
Full Time

Swyddog Cefnogi Pobl

£9.81 - £10.04 yr awr / Cytundeb achlysurol / Sawl lleoliad yng Ngwynedd

Ni yw Adra. Darparwr cartrefi o safon yng ngogledd Cymru. Nid ydym yn sefydliad sy'n aros yn ei unfan. Dros y blynyddoedd i ddod byddwn wedi adeiladu nifer sylweddol o gartrefi y tu allan i'r sir, gyda'r uchelgais i fod yn darparu cannoedd fwy o gartrefi o ansawdd uchel ledled gogledd Cymru. Er ein bod yn uchelgeisiol iawn, rydym yr un mor benderfynol o amddiffyn a datblygu diwylliant a threftadaeth gyfoethog y cymunedau yr ydym yn eu gwasanaethu.

Byddwch cyflwyno gweithgareddau ein gwasanaeth Aros Adra i gwsmeriaid hŷn a phobl sydd ag anawsterauer mwyn galluogi byw'n annibynnol a lleihau unigrwydd cymdeithasol, ac yn rhoi cymorth domestig i'r cwsmer hy coginio, glanhau, golchi dillad, newid gwelyau, ac ati.

Byddwch hefyd yn cefnogi'r cwsmer gyda gohebiaeth, gyda biliau a gwaith papur. Gall y gwasanaeth gynnwys mynd â chwsmeriaid o gwmpas i gaffis, siopa ac ati, ac i fynd gyda nhw i apwyntiadau meddygol. Nid yw’r rôl yn cynnwys elfennau ‘Gofal’.

Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Am fwy o wybodaeth, ewch i’n gwefan, www.adra.co.uk

Dyddiad Cau: 12pm 17 Mehefin 2021

 

Supporting People Officer

£9.81 - £10.04 per hour / Casual contract / Several locations across Gwynedd

We are Adra. We provide quality homes in north Wales. We’re not an organisation that stands still. Over the coming years we will have built a significant number of homes outside the county, with an ambition to be providing several hundred more high quality homes across north Wales. Although highly ambitious, we are equally determined to protect and develop the rich culture and heritage of the communities we serve.

You will deliver the activities of our Aros Adra service to older and impaired customers in order to enable independent living and reduce social isolation, and to give domestic Assistance to the customer i.e. cooking, cleaning, laundry, bed changing, etc

You’ll also support the customer with correspondence, with bills and paperwork. The service can include taking customers out and about to cafes, shopping etc, and to accompany them to medical appointments. The role does not include elements of ‘Care’.

The ability to speak Welsh is essential for this role.

For more information, please see our website, https://www.adra.co.uk/en/jobs/current-jobs/

Closing date:12pm 17 June 2021