CYFREITHIWR / SOLICITOR

6 days left

Location
Ruthin, Denbighshire (Sir Ddinbych)
Salary
£39,880 - £43,857
Posted
03 Jun 2021
Closes
01 Jul 2021
Sectors
Legal, Public Sector
Contract Type
Permanent
Hours
Part Time

Cyfeirnod y Swydd / Job Reference:LHDL00025W3LWE

Lleoliad / Location: Neuadd y Sir, Rhuthun, a gweithio’n hyblyg ar gael / County Hall, Ruthin, with flexible working available

Cyflog / Salary: £39,880 - £43,857 pro rata

Gradd / Grade: Graddfa 11 / Grade 11

Oriau (yr wythnos) / Hours (per week): 25 awr yr wythnos / 25 hours per week

Math o Gytundeb / Type of Contract: Parhaol / Permanent

Mae’r swydd yn darparu cyngor ar amrywiaeth eang o feysydd masnachol sy’n ymwneud â materion eiddo, caffael, contractau a chynllunio.

Bydd hyfforddiant a datblygiad yn cael ei ddarparu mewn meysydd y mae gan yr ymgeisydd llwyddiannus lai o brofiad ohonynt.

Mae polisi gweithio’n hyblyg gan y Cyngor a lwfans gwyliau hael gyda diwrnodau gwyliau yn cynyddu i uchafswm o 31 diwrnod yn ogystal â gwyliau banc. Yn ogystal mae lwfans fflecsi /toil. Mae cynllun buddiannau gweithwyr cynhwysfawr ar gael sy’n cynnwys cynllun pensiwn, cynllun aberthu cyflog ar gyfer car, ac Aelodaeth gorfforaethol o Hamdden Sir Ddinbych.

Gwnewch gais ar-lein trwy ein gwefan www.sirddinbych.gov.uk

Rhaid i ymgeiswyr gwblhau ein ffurflen gais i gael ei ystyried. Mae’n ddrwg gennym nad ydym yn gallu ateb pob cais.

Dyddiad Cau: 1 Gorffennaf 2021.

 

The post provides advice on a diverse range of commercial areas relating to property, procurement, contractual and planning matters.

Training and development will be provided in areas where the successful candidate may have less experience.

The Council has a flexible working policy and generous leave allowance of up to a maximum of 31days leave plus bank holidays. In addition, there is a flexi leave/toil allowance. An extensive employee benefits scheme is on offer which includes a competitive pension scheme, salary sacrifice car scheme and corporate Denbighshire Leisure Membership

Apply on-line via the website www.denbighshire.gov.uk

Candidates must complete our application form to be considered. We regret that we are unable to reply to all applications.

Closing Date: 1 July 2021.

 

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn ymroddedig i Gyfle Cyfartal a’i Safonau Iaith Gymraeg. Rydym yn croesawu ceisiadau yn y Gymraeg. Sylwch na fydd unrhyw ffurflenni cais a dderbynnir yn y Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na ffurflenni cais a gyflwynwyd yn Saesneg.

Denbighshire County Council is committed to Equal Opportunities and its Welsh Language Standards. We welcome applications in the Welsh Language. Please note that any application forms received in the Welsh Language will not be treated less favourably than an application form submitted in English.