Commercial Marketing Manager

Recruiter
Awen Cultural Trust
Location
Bridgend
Salary
Salary of up to £31,525
Posted
27 May 2021
Closes
20 Jun 2021
Ref
PTAGL2006/SG
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Commercial Marketing Manager
Brynmenyn House, Bridgend (office/home-based)

About Us

Awen Trading Ltd is the commercial arm of Awen Cultural Trust, a charitable organisation that provides spaces and opportunities for people to enjoy vibrant cultural experiences and enhance their sense of wellbeing.

We are currently seeking a Commercial Marketing Manager to join the Awen Trading Ltd team on a full-time basis and oversee our marketing activities. This post is funded by the Social Business Growth Fund, which is part funded by the European Regional Development Fund and Welsh Government and is administered by Social Investment Cymru, WCVA.

The Benefits

- Salary of up to £31,525

This is an exciting opportunity for an experienced marketing manager to develop and grow with our organisation as we support Awen Cultural Trust to make people’s lives better.

We focus on the creative, the collaborative and the empowering nature of our work, as well as always acting fairly, and our values are enshrined with everything we do.

As an organisation, we believe our people are our success and we’re committed to supporting your development so you can reach your full potential.

The Role

As the Commercial Marketing Manager, you will be responsible for marketing activity for Awen Trading Ltd, the commercial arm of Awen Cultural Trust.

In this role, you will promote our portfolio of socially responsible businesses and venues including Bryngarw House and the café and bar operations at Bryngarw Country Park, the Grand Pavilion in Porthcawl, Maesteg Town Hall, The Met in Abertillery and The Muni in Pontypridd.

Working in collaboration with the Head of Food and Beverage, as well as other senior staff, you will deliver integrated marketing campaigns for all areas of our commercial activity.

Reporting to the Head of Marketing and Communications, you will:

- Act as ‘brand guardian’ for each business
- Advocate for the consistent use of the Welsh language, logos, imagery, fonts and tone of voice
- Ensure GDPR and PECR compliance across all marketing and communications
- Monitor the effectiveness of the marketing campaigns undertaken in line with sales and financial targets and analyse return on investment
- Participate in any training and development activities
- Be responsible for your own safety and that of other staff and any member of the public who may be affected by your acts and omissions at work
- Ensure that activities are completed in accordance with our commitment to equalities and diversity and in line with best practice and legislation

About You

To join us as a Commercial Marketing Manager, you will need:

- Proven experience of commercial marketing
- Experience of managing budgets and delivering cost effective marketing activity
- Demonstrable evidence of delivering high quality marketing campaigns that drive sales
- Copywriting skills
- In-depth knowledge of digital marketing methods
- Vision to optimise the use of resources and achieve targets
- To take a no tolerance approach to discrimination, victimisation, and inappropriate behaviour
- High level of ICT working knowledge and experience – Microsoft 365, Word and Excel
- A degree level qualification in marketing, PR or communications or be able to demonstrate similar through experience
- A full driving licence and access to your own vehicle

Experience of using analytics, such as Google Analytics and social media Insights, to inform and evaluate marketing activity would be desirable. Experience of using content management systems and working with web developers would also be advantageous.

Experience of managing the marketing activity for several departments or organisations simultaneously would be beneficial. Experience of working with external agencies, such as graphic designers, printers, copywriters and other specialisms, would be equally favourable.

The ability to speak Welsh, in addition to English, would be desirable.

The closing date for applications is the 20th June 2021.

Other organisations may call this role Marketing Manager, Marketing and Communications Manager, Senior Marketing and Content Executive, Marketing Communications Manager, Digital Marketing Manager, or Marcoms Manager.

Webrecruit, Awen Trading Ltd and Awen Cultural Trust are equal opportunities employers, value diversity and are strongly committed to providing equal employment opportunities for all employees and all applicants for employment. Equal opportunities are the only acceptable way to conduct business and we believe that the more inclusive our environments are, the better our work will be.

So, if you’re seeking your next challenge as a Commercial Marketing Manager, please apply via the button shown. This vacancy is being advertised by Webrecruit. The services advertised by Webrecruit are those of an Employment Agency.
 
Rheolwr Marchnata Masnachol
Tŷ Brynmenyn, Pen-y-bont ar Ogwr (swyddfa / cartref)
 
Amdanom ni
 
Awen Trading Ltd yw cangen fasnachol Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen, sefydliad elusennol sy'n darparu lleoedd a chyfleoedd i bobl fwynhau profiadau diwylliannol bywiog a gwella eu synnwyr o les.
 
Ar hyn o bryd rydym yn chwilio am Reolwr Marchnata Masnachol i ymuno â thîm Awen Trading Ltd yn llawn amser a goruchwylio ein gweithgareddau marchnata. Ariennir y swydd hon gan y Gronfa Twf Busnes Cymdeithasol, a ariennir yn rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop a Llywodraeth Cymru ac a weinyddir gan Social Investment Cymru, WCVA.
 
Y Buddion
 
- Cyflog hyd at £ 31,525
 
Mae hwn yn gyfle cyffrous i reolwr marchnata profiadol ddatblygu a thyfu gyda'n sefydliad wrth i ni gefnogi Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen i wella bywydau pobl.
 
Rydyn ni'n canolbwyntio ar natur greadigol, gydweithredol a grymusol ein gwaith, yn ogystal â gweithredu'n deg bob amser, ac mae ein gwerthoedd wedi'u hymgorffori â phopeth rydyn ni'n ei wneud.
 
Fel sefydliad, credwn mai ein pobl yw ein llwyddiant ac rydym wedi ymrwymo i gefnogi'ch datblygiad fel y gallwch gyrraedd eich potensial llawn.
 
Y Rôl
 
Fel y Rheolwr Marchnata Masnachol, byddwch yn gyfrifol am weithgaredd marchnata ar gyfer Awen Trading Ltd, cangen fasnachol Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen.
 
Yn y rôl hon, byddwch yn hyrwyddo ein portffolio o fusnesau a lleoliadau cymdeithasol gyfrifol gan gynnwys Bryngarw House a'r caffi a gweithrediadau bar ym Mharc Gwledig Bryngarw, y Pafiliwn Grand yn Porthcawl, Neuadd y Dref Maesteg, The Met in Abertillery a The Muni ym Mhontypridd.
 
Gan weithio ar y cyd â'r Pennaeth Bwyd a Diod, yn ogystal ag uwch staff eraill, byddwch yn cyflwyno ymgyrchoedd marchnata integredig ar gyfer pob maes o'n gweithgaredd masnachol.
 
Gan adrodd i'r Pennaeth Marchnata a Chyfathrebu, byddwch yn:
 
- Gweithredu fel ‘gwarcheidwad brand’ ar gyfer pob busnes
- Eiriol dros ddefnydd cyson o'r iaith Gymraeg, logos, delweddaeth, ffontiau a thôn y llais
- Sicrhau cydymffurfiad GDPR a PECR ar draws yr holl farchnata a chyfathrebu
- Monitro effeithiolrwydd yr ymgyrchoedd marchnata a gynhaliwyd yn unol â thargedau gwerthu ac ariannol a dadansoddi'r enillion ar fuddsoddiad
- Cymryd rhan mewn unrhyw weithgareddau hyfforddi a datblygu
- Byddwch yn gyfrifol am eich diogelwch eich hun a diogelwch staff eraill ac unrhyw aelod o'r cyhoedd a allai gael eu heffeithio gan eich gweithredoedd a'ch hepgoriadau yn y gwaith
- Sicrhau bod gweithgareddau'n cael eu cwblhau yn unol â'n hymrwymiad i gydraddoldebau ac amrywiaeth ac yn unol ag arfer gorau a deddfwriaeth
 
Amdanat ti
 
I ymuno â ni fel Rheolwr Marchnata Masnachol, bydd angen i chi:
 
- Profiad profedig o farchnata masnachol
- Profiad o reoli cyllidebau a darparu gweithgaredd marchnata cost-effeithiol
- Tystiolaeth amlwg o ddarparu ymgyrchoedd marchnata o ansawdd uchel sy'n gyrru gwerthiannau
- Sgiliau ysgrifennu copi
- Gwybodaeth fanwl am ddulliau marchnata digidol
- Gweledigaeth i wneud y defnydd gorau o adnoddau a chyflawni targedau
- Cymryd agwedd dim goddefgarwch tuag at wahaniaethu, erledigaeth ac ymddygiad amhriodol
- Lefel uchel o wybodaeth a phrofiad gweithio TGCh - Microsoft 365, Word ac Excel
- Cymhwyster lefel gradd mewn marchnata, cysylltiadau cyhoeddus neu gyfathrebu neu allu dangos profiad tebyg
- Trwydded yrru lawn a mynediad i'ch cerbyd eich hun
 
Byddai profiad o ddefnyddio dadansoddeg, fel Google Analytics a Insights cyfryngau cymdeithasol, i lywio a gwerthuso gweithgaredd marchnata yn ddymunol. Byddai profiad o ddefnyddio systemau rheoli cynnwys a gweithio gyda datblygwyr gwe hefyd yn fanteisiol.
 
Byddai profiad o reoli'r gweithgaredd marchnata ar gyfer sawl adran neu sefydliad ar yr un pryd yn fuddiol. Byddai profiad o weithio gydag asiantaethau allanol, megis dylunwyr graffig, argraffwyr, ysgrifennwyr copi ac arbenigeddau eraill, yr un mor ffafriol.
 
Byddai'r gallu i siarad Cymraeg, yn ogystal â'r Saesneg, yn ddymunol.
 
Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 20 Mehefin 2021.
 
Gall sefydliadau eraill alw'r rôl hon yn Rheolwr Marchnata, Rheolwr Marchnata a Chyfathrebu, Uwch Swyddog Gweithredol Marchnata a Chynnwys, Rheolwr Cyfathrebu Marchnata, Rheolwr Marchnata Digidol, neu Reolwr Marcoms.
 
Mae Webrecruit, Awen Trading Ltd ac Awen Cultural Trust yn gyflogwyr cyfle cyfartal, yn gwerthfawrogi amrywiaeth ac maent wedi ymrwymo'n gryf i ddarparu cyfleoedd cyflogaeth cyfartal i'r holl weithwyr a'r holl ymgeiswyr am gyflogaeth. Cyfleoedd cyfartal yw'r unig ffordd dderbyniol i gynnal busnes a chredwn mai'r mwyaf cynhwysol yw ein hamgylcheddau, y gorau fydd ein gwaith.
 
Felly, os ydych chi'n ceisio'ch her nesaf fel Rheolwr Marchnata Masnachol, gwnewch gais trwy'r botwm a ddangosir. Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu gan Webrecruit. Y gwasanaethau a hysbysebir gan Webrecruit yw gwasanaethau Asiantaeth Gyflogaeth.