Swyddog Gwella

Recruiter
Welsh Local Government Association
Location
Cardiff, Cardiff (Caerdydd)
Salary
Graddfa - Grade 5 – SCP 33-41 (£36,922-44,863)
Posted
29 Apr 2021
Closes
10 May 2021
Sectors
Public Sector
Contract Type
Contract
Hours
Full Time

Ynglŷn â’r Swydd

Rydym ni’n recriwtio i sawl rôl newydd a chyffrous er mwyn ehangu ein Tîm Gwella yma yng Nghymdeithas Llywodraeth Leol Cymru. Bydd y ddau Swyddog Gwella newydd yn gweithio efo’r ddau Swyddog Polisi a Gwella presennol ac yn atebol i Pennaeth y Rhaglen Wella newydd. Bydd y tîm newydd yn datblygu ac yn cydlynu rhaglen newydd ac uchelgeisiol o gefnogaeth a adwaenir gan y sector i’r llywodraeth leol. Rydym ni’n chwilio am unigolion sy’n gallu addasu a gweithio mewn ffordd hyblyg, arloesol, ymatebol a sensitif i heriau ac amgylchedd gwleidyddol awdurdodau lleol.

Rydym ni’n chwilio am ddau Swyddog Gwella, a fydd yn arwain gwahanol brosiectau a rhaglenni. Bydd disgwyl iddyn nhw fod yn hyblyg a chwarae rôl allweddol wrth herio cymheiriaid a chynnal asesiadau panel. Bydd deiliaid y swyddi yn hyderus ac yn wleidyddol ymwybodol, gan dywys a gweithio gydag uwch aelodau a swyddogion fel rhan o dimau cymheiriaid a thimau asesiadau panel awdurdodau lleol.  

Swydd o dan gyfyngiadau gwleidyddol:  Ydy

Cymraeg yn hanfodol:

Ydi. Mae'r gallu i ysgrifennu a siarad Cymraeg yn rhugl yn hanfodol.

Lawrlwythwch y Pecyn Recriwtio Yma

Lawrlwythwch y ffurflen Gais Yma

 

 

­_________________________________________

Rhaglen Wella CLlLC

Mae Llywodraeth Cymru wedi cytuno i roi grant blynyddol o £800,000 i CLlLC i gefnogi gwelliant a arweinir gan y sector. Mae gan Lywodraeth Cymru ddisgwyliad clir y bydd y grant ar gyfer 2021-22 yn cael ei ddefnyddio i gefnogi cynghorau i weithredu Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021. Hefyd mae Llywodraeth Cymru yn rhoi grantiau blynyddol a gaiff eu rheoli ar wahân o £200,000 i CLlLC i gefnogi gweithgareddau datgarboneiddio cynghorau a £500,000 i gefnogi arweinyddiaeth ddigidol a thrawsnewid drwy’r Prif Swyddog Digidol a’r Uned Gyflawni.  

Mae ymagwedd CLlLC i welliant a arweinir gan y sector wedi ei gefnogi gan arweinwyr a phrif weithredwyr. Caiff cefnogaeth a arweinir gan y sector ei phriodoli ar y cysyniad o gymorth ar y cyd, gyda chydweithwyr gwleidyddol a phroffesiynol o fewn y sector yn darparu capasiti, cefnogaeth a her adeiladol i fynd i’r afael â heriau’n ymwneud â gwelliant neu i gefnogi arloesedd a thrawsnewid. Mae manteision her a chefnogaeth cymheiriaid yn ddeublyg: mae awdurdod yn elwa o dderbyn safbwyntiau arbenigol a phrofiadol cymheiriaid i fynd i’r afael â mater penodol neu ymgymryd â phroses asesu/herio, ac mae'r cymheiriaid sy'n cymryd rhan yn profi ymagweddau, diwylliannau a datrysiadau sefydliadau eraill ac yn dod â mewnwelediad a dysgu sefydliadol, personol neu broffesiynol newydd yn ôl.

Mae gan Lywodraeth Cymru ddisgwyliad clir y bydd grant 2021-22 yn cael ei ddefnyddio i gefnogi cynghorau i weithredu Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021. Fe fydd y rhaglen wella yn ystod 2021-22 yn canolbwyntio ar lywodraethu corfforaethol a galluogrwydd, er bod yna drafodaethau parhaus gydag adrannau Llywodraeth Cymru ynglŷn â chefnogaeth benodol i wasanaethau, er enghraifft gydag addysg a’r gwasanaethau cymdeithasol.

Mae’r grant gwella yn rhoi cefnogaeth a ddarperir yn uniongyrchol drwy CLlLC a Data Cymru a chefnogaeth sydd wedi ei chomisiynu drwy bartneriaid neu ddarparwyr allanol o amgylch pedair thema graidd, cynnig cyffredin sydd ar gael i’r holl gynghorau – yn canolbwyntio ar greu capasiti corfforaethol cryf a galluogrwydd gyda chynghorau o dan bedair blaenoriaeth ryngddibynnol:

  • Adferiad yn dilyn Pandemig COVID19
  • Democratiaeth Leol a Datblygiad Aelodau;
  • Llywodraethu Corfforaethol a Pherfformiad; a
  • Galluogrwydd Corfforaethol. 

Mae CLlLC hefyd yn darparu cefnogaeth ragweithiol ac adweithiol i’r cynghorau hynny sydd angen cefnogaeth fwy dwys a phwrpasol i’w helpu i wella agweddau o’u busnes. 

Fe fydd gweithgareddau gwella CLlLC yn cael eu cyflawni drwy wasanaethau a ddarperir gan Data Cymru a thîm gwella estynedig o 6 aelod o staff, a fydd yn atebol i’r Pennaeth Polisi (Gwella a Llywodraethu), gan gynnwys dwy rôl Swyddog Polisi a Gwella sy’n bodoli eisoes a phedair swydd newydd sef: Pennaeth y Rhaglen Wella; dau Swyddog Gwella ac Uwch Swyddog Cefnogi Rhaglen a Chymheiriaid.

 

More searches like this