Digital Communications Officer Swyddog Cyfathrebu Digidol

Expiring today

Recruiter
Sport Wales
Location
Cardiff
Salary
£29,716.51
Posted
28 Apr 2021
Closes
13 May 2021
Ref
ACBVB1305/SG
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Digital Communications Officer
Swyddog Cyfathrebu Digidol

DEPARTMENT AND SALARY

Department - Communications & Digital

Salary - Grade 6, £29,716.51

Working Hours - 37

WHO WE ARE

Sport Wales is the national organisation responsible for developing and promoting sport and physical activity in Wales. We are the main adviser on sporting matters to the Welsh Government and are responsible for distributing National Lottery funds. We aim to not only improve the level of sports participation at grassroots level but also provide our aspiring athletes with the support required to compete successfully on the world stage.

We value the diversity of our workforce and welcome applications from all sections of the community. Sport Wales is a progressive organisation with excellent employee benefits. We promote work life balance and offer a range of flexible approaches to support you. If you wish to work flexibly please detail this on your application form.

WHAT YOU’LL DO

Technology is playing an ever-increasing role in people's relationship with technology. A recent survey by Sport Wales found that 30% of people had taken part in a home workout during lockdown, and of those 66% had used You Tube.

Whether it’s promoting sport, providing coaching or training, online fitness sessions or customer engagement, technology and online solutions are now a key component for the sport sector in Wales.

This is a new role within Sport Wales’ digital team, leading on digital marketing. You’ll have responsibility for work including:

Developing our web presence,
Online learning
Customer relationship management.
In a small but busy team, your role will support our work to reach-out to both grassroots and elite sport, while playing a part in supporting our key partners.

WHAT YOU'LL NEED

We are looking for candidates who have Experience of filming and editing videos to produce high quality content in a professional capacity as well as Expert knowledge of a creating SEO-optimised content, PPC, email marketing and tracking and analysing metrics that affect website traffic. You will need to have 2 years minimum experience in a digital communications role.

The ability to speak Welsh is desirable, although not essential. If you have the presence and personality to work in a high performing team as well as the passion and drive to succeed, then we would love to hear from you.

WHAT HAPPENS NEXT?

You can apply for this role now.

CLOSING DATE
13/05/2021

PROVISIONAL INTERVIEW DATE
20/05/2021

This vacancy is being advertised by Webrecruit. The services advertised by Webrecruit are those of an Employment Agency.

Swyddog Cyfathrebu Digidol

ADRAN A CHYFLOG

Adran - Cyfathrebu a Digidol.

Cyflog - Graddfa, 6 £29,716.51.

Oriau gwaith - 37.

PWY YDYM NI?

Chwaraeon Cymru yw’r sefydliad cenedlaethol sy’n gyfrifol am ddatblygu a hybu chwaraeon a gweithgarwch corfforol yng Nghymru. Ni yw prif gynghorwr Llywodraeth Cymru ar bob mater yn ymwneud â chwaraeon ac rydym yn gyfrifol am ddosbarthu cyllid y Loteri Genedlaethol. Ein nod ni yw nid yn unig gwella lefel y cymryd rhan mewn chwaraeon ar lawr gwlad, ond hefyd darparu i’n hathletwyr addawol y gefnogaeth ofynnol i gystadlu’n llwyddiannus ar lwyfan y byd.

Rydym yn gwerthfawrogi amrywiaeth ein gweithlu ac yn croesawu ceisiadau o bob rhan o’r gymuned. Mae Chwaraeon Cymru yn sefydliad cynyddol gyda manteision rhagorol i gyflogeion. Rydym yn hybu cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith ac yn cynnig amrywiaeth o ddulliau hyblyg o weithredu i’ch cefnogi chi. Os ydych chi’n dymuno gweithio’n hyblyg, manylwch am hyn ar eich ffurflen gais.

BETH FYDDWCH YN EI WNEUD?

Mae technoleg yn chwarae rhan gynyddol ym mherthynas pobl gyda thechnoleg. Canfu arolwg diweddar a gynhaliwyd gan Chwaraeon Cymru bod 30% o bobl wedi cymryd rhan mewn ymarfer gartref yn ystod y cyfyngiadau symud a bod 66% o’r rhain wedi defnyddio You Tube.

Os ydynt yn hybu chwaraeon neu’n darparu hyfforddiant neu gyfarwyddyd, mae sesiynau ffitrwydd ar-lein neu ymgysylltu â chwsmeriaid, technoleg a datrysiadau ar-lein yn elfen allweddol yn awr o’r sector chwaraeon yng Nghymru.

Mae hon yn rôl newydd yn nhîm digidol Chwaraeon Cymru, gan arwain ar farchnata digidol. Bydd gennych gyfrifoldeb am waith sy’n cynnwys

Datblygu ein presenoldeb ar y we
Dysgu ar-lein
Rheoli perthnasoedd cwsmeriaid
Mewn tîm bach ond prysur, bydd eich rôl yn cefnogi ein gwaith yn estyn allan at chwaraeon ar lawr gwlad ac elitaidd, gan chwarae rhan hefyd mewn cefnogi ein partneriaid allweddol.

BETH FYDD ARNOCH EI ANGEN?

Rydym yn chwilio am ymgeiswyr sydd â phrofiad o ffilmio a golygu fideos er mwyn creu cynnwys o ansawdd uchel mewn capasiti proffesiynol yn ogystal â gwybodaeth arbenigol am greu cynnwyswedi’i optimeiddio gan SEO, PPC, marchnata ar e-bost a thracio a dadansoddi metrigau sy’n effeithio ar draffig y wefan. Bydd rhaid i chi fod â 2 flynedd o brofiad mewn rôl cyfathrebu digidol.

Mae gallu siarad Cymraeg yn ddymunol, ond nid yw’n hanfodol. Os oes gennych chi bresenoldeb a phersonoliaeth i weithio mewn tîm perfformiad uchel a hefyd angerdd a dyhead i lwyddo, byddem yn hoff iawn o glywed gennych chi.

BETH SY’N DIGWYDD NESAF?

Gallwch wneud cais am y swydd yma nawr.

DYDDIAD CAU
13/05/1979.

DYDDIAD DROS DRO Y CYFWELIAD
20/05/1979.

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu gan Webrecruit. Y gwasanaethau a hysbysebir gan Webrecruit yw rhai Asiantaeth Gyflogaeth.