Tradesperson

Location
North Wales
Salary
From £22,593
Posted
28 Apr 2021
Closes
10 May 2021
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Ffair Swyddi Rhithiol Trwsio

Ni yw Adra. Darparwr cartrefi o safon yng ngogledd Cymru. Nid ydym yn sefydliad sy'n aros yn ei unfan. Dros y blynyddoedd i ddod byddwn wedi adeiladu nifer sylweddol o gartrefi y tu allan i'r sir, gyda'r uchelgais i fod yn darparu cannoedd fwy o gartrefi o ansawdd uchel ledled gogledd Cymru. Er ein bod yn uchelgeisiol iawn, rydym yr un mor benderfynol o amddiffyn a datblygu diwylliant a threftadaeth gyfoethog y cymunedau yr ydym yn eu gwasanaethu.

Rydym yn chwilio am fwy o staff i ymuno â’n Tîm Trwsio. Rydym yn annog ceisiadau gan ferched a grwpiau lleiafrifol eraill sydd at hyn o bryd yn cael eu tan-gynrychioli yn ein gwelthlu.

Rydym yn chwilio am:

 • prentisiaid
 • goruchwyliwyr y gweithlu
 • peirianwyr gwresogi
 • trydanwyr
 • cyfaill trydanwr
 • plymwyr gas safe
 • plymwyr
 • peintiwr ac addurnwr
 • labrwyr
 • töwyr
 • gweithwyr tir
 • plastrwyr
 • saeri 

Telerau ac Amodau

 • 40 awr yr wythnos, 08:00-16:30 dydd Llun i ddydd Gwener
 • 25 diwrnod o wyliau y flwyddyn

Salwch

 • Yn ystod eich cyfnod prawf, sef 6 mis cyntaf eich cyflogaeth – SSP 
 • o saith mis hyd at eich blwyddyn gyntaf – 1 mis tâl llawn, 1 mis hanner tâl
 • yn ystod eich ail flwyddyn o wasanaeth – 2 fid tâl llawn , 2 fis hanner tâl
 • yn ystod eich trydydd flwyddyn o wasanaeth ag ar ôl hynny – 3 mis o dâl llawn, 3 mis o hanner tâl

Cyflogau

 • Goruchwyliwr y Gweithlu – £30,672
 • Peiriannyddion Gwresogi – £28,807 – £30,249 dibynu ar GAS, LPG, Tanwydd llawn ac olew
 • Trydanwyr – £28,308
 • Cyfaill Trydanwr – £22,593
 • Plymwyr Gas Safe – £28,307
 • Plymwyr – £27,985
 • Peintiwr ac Addurnwyr – £24,240
 • Labrwyr – £24,414
 • Töwyr – £27,294
 • Gweithwyr Tir – £27,294
 • Plastrwyr – £27,294
 • Saeri – £27,294 

Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn ddymunol ar gyfer y swyddi yma.

Am fwy o wybodaeth, ewch i’n gwefan, www.adra.co.uk

Dyddiad Cau: Hanner Dydd 10 Mai 2021
 
Repairs Virtual Jobs Fair

We are Adra. We provide quality homes in north Wales. We’re not an organisation that stands still. Over the coming years we will have built a significant number of homes outside the county, with an ambition to be providing several hundred more high quality homes across north Wales. Although highly ambitious, we are equally determined to protect and develop the rich culture and heritage of the communities we serve.

We are looking for more staff to join our Trwsio Team. We encourage applications from women and other minority groups that are under-represented in our work force.

We will be recruiting:

 • apprenticeships
 • working supervisors
 • heating engineers
 • electricians
 • electrician’s mate
 • gas safe plumbers
 • plumbers
 • painter and decorators
 • labourers
 • roofers
 • groundworkers
 • plasterers
 • joiners 

Terms and Conditions

 • 40 hours a week, 08:00-16:30 Monday to Friday
 • 25 days holidays a year

Sick pay

 • during your probation period, your first six months – SSP from seven months up to your first year – 1 month full pay, 1 month half pay
 • during your second year of service – 2 months full pay, 2 months half pay
 • during your third year and anything after that – 3 months full pay, 3 months half pay

Salaries

 • working supervisors : £30,672
 • heating engineers: £28,807 /- £30,249 depending on GAS, LPG Solid Fuel and Oil
 • electricians : £28,308
 • electricians mate : £22,593
 • gas safe plumbers : £28,307
 • plumbers: £27,985
 • painters and decorators : £24,240
 • laborers : £24,414
 • roofers : £27,294
 • groundworkers : £27,294
 • plasterers : £27,294 

The ability to speak Welsh is desirable for these roles.

For more information, please see our website, www.adra.co.uk

Closing date: Midday 10 May 2021