Opti-time Planner

Location
Bangor, Gwynedd
Salary
£19,756 - £22,020 per annum
Posted
22 Apr 2021
Closes
06 May 2021
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Cynlluniwr Opti-time

£19,756 - £22,020 y flwyddyn / Llawn amser / Parhaol / Bangor

Ni yw Adra. Darparwr cartrefi o safon yng ngogledd Cymru. Nid ydym yn sefydliad sy'n aros yn ei unfan. Dros y blynyddoedd i ddod byddwn wedi adeiladu nifer sylweddol o gartrefi y tu allan i'r sir, gyda'r uchelgais i fod yn darparu cannoedd fwy o gartrefi o ansawdd uchel ledled gogledd Cymru. Er ein bod yn uchelgeisiol iawn, rydym yr un mor benderfynol o amddiffyn a datblygu diwylliant a threftadaeth gyfoethog y cymunedau yr ydym yn eu gwasanaethu.

Byddwch yn amseru adnoddau dros gyfnod o ddyddiau i wythnosau i sicrhau bod tenantiaid yn cael gwasanaeth gwych a bod adnoddau yn cael eu defnyddio yn effeithlon, ac yn trafod yn uniongyrchol gyda'r gweithlu a rheol i sicrhau bod defnydd effeithiol yn cael ei wneud o adnoddau o ran sicrhau bod amser gweithiwr yn cael ei ddefnyddio yn llawn.

Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Am fwy o wybodaeth, ewch i’n gwefan, www.adra.co.uk

Dyddiad Cau: 12pm 06 Mai 2021
 
Opti-time Planner

£19,756 - £22,020 per annum / Full time / Permanent / Bangor

We are Adra. We provide quality homes in north Wales. We’re not an organisation that stands still. Over the coming years we will have built a significant number of homes outside the county, with an ambition to be providing several hundred more high quality homes across north Wales. Although highly ambitious, we are equally determined to protect and develop the rich culture and heritage of the communities we serve.

You will be scheduling resources over the period of days to weeks to ensure that tenants are given an excellent service and that the resources are used efficiently, and liaise directly with the workforce and management to ensure the effective use of resources in terms of ensuring the operatives times is fully achieved

The ability to speak Welsh is essential for this role.

For more information, please see our website, www.adra.co.uk

Closing date:12pm 06 May 2021