Digital Communications and Marketing Officer

Location
Bangor, Gwynedd
Salary
£30,250 - £32,968 per annum
Posted
19 Apr 2021
Closes
06 May 2021
Contract Type
Temporary
Hours
Full Time

Digital Communications and Marketing Officer

£30,250 - £32,968 per annum / 12 months maternity cover / Full Time / Bangor

We are Adra. We provide quality homes in north Wales. We’re not an organisation that stands still. Over the coming years we will have built a significant number of homes outside the county, with an ambition to be providing several hundred more high quality homes across north Wales. Although highly ambitious, we are equally determined to protect and develop the rich culture and heritage of the communities we serve.

You’ll develop engaging and dynamic content (videos, photos and designed visual assets) for our existing and new digital communication channels to enable dynamic and effective communication to target our messages and the impact of our work to a wide range of Adra’s target audiences.

You’ll also develop knowledge and understanding of insight programs such as Google Analytics, SEOs and social media analysts for more effective development of our marketing with responsibilities for ensuring that Adra's existing corporate website and intranet are updated to meet the needs of users and the business.

The ability to speak Welsh is essential for this role.

For more information, please see our website, www.adra.co.uk

Closing date: Midday 6 May 2021

 

Swyddog Cyfathrebu Digidol a Marchnata

£30,250 - £32,968 y flwyddyn / 12 mis dros gyfnod mamolaeth / Llawn Amser / Bangor

Ni yw Adra. Darparwr cartrefi o safon yng ngogledd Cymru. Nid ydym yn sefydliad sy'n aros yn ei unfan. Dros y blynyddoedd i ddod byddwn wedi adeiladu nifer sylweddol o gartrefi y tu allan i'r sir, gyda'r uchelgais i fod yn darparu cannoedd fwy o gartrefi o ansawdd uchel ledled gogledd Cymru. Er ein bod yn uchelgeisiol iawn, rydym yr un mor benderfynol o amddiffyn a datblygu diwylliant a threftadaeth gyfoethog y cymunedau yr ydym yn eu gwasanaethu.

Byddwch yn datblygu cynnwys deniadol a deinamig (fideos, lluniau ac asedau gweledol wedi eu dylunio) ar gyfer ein sianelau cyfathrebu digidol presennol, a rhai newydd, er mwyn cyfathrebu’n ddeinamig ac effeithiol i dargedu ein negeseuon ac effaith ein gwaith i ystod eang o gynulleidfaoedd darged Adra.

Byddwch hefyd yn datblygu gwybodaeth a dealltwriaeth o raglenni mewnwelediad fel Google Analytics, SEOs a dadansoddwyr cyfryngau cymdeithasol ar gyfer datblygu ein gwaith marchnata yn fwy effeithiol, ac hefo cyfrifoldeb dros sicrhau fod gwefan corfforaethol a’r fewnrwyd bresennol Adra yn cael eu diweddaru i gwrdd ag anghenion defnyddwyr a’r busnes.

Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Am fwy o wybodaeth, ewch i’n gwefan, www.adra.co.uk

Dyddiad Cau: Hanner Dydd, 6 Mai 2021