Team Co-ordinator (Arts Funding)

Recruiter
Arts Council of Wales
Location
Cardiff
Salary
£23419 per annum
Posted
17 Apr 2021
Closes
07 May 2021
Ref
ACBSR0705/SG
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time
Cydlynydd Tîm (Ariannu’r Celfyddydau)

 

Llawn amser, 37 awr yr wythnos

 

Cyfnod penodol hyd at 31 Mawrth 2022

 

Gradd B: Cyflog cychwynnol o £23,419

 

Lleoliad: Caerdydd

 

Mae’r Cydlynwyr Tîm o fewn Tîm Ariannu’r Celfyddydau yn gyfrifol am drafod gwaith beunyddiol pob agwedd ar weinyddu grantiau. Maent yn sicrhau y gwarentir a chofnodir bob cais am arian yn gywir, bod taliadau yn cael eu gwneud yn effeithiol ac effeithlon, a bod canlyniadau’r gweithgarwch ariannu yn cael eu monitro a chofnodi yn gywir.

 

Mae’n amser prysur a chyffroes i’r Tîm Ariannu’r Celfyddydau. Yn ddiweddar, mae’r Cyngor Celfyddydau wedi lansio meddalwedd rheoli grantiau newydd felly bydd y Cydlynydd Tîm yn allweddol wrth gynorthwyo gyda chyflwyniad esmwyth y system newydd a’i ddatblygiad parhaus. Bydd y Cydlynydd Tîm hefyd yn cynorthwyo i weinyddu a dadansoddi cynlluniau cyllid grant newydd sy’n cael eu lansio gan y Cyngor Celfyddydau, gan gynnwys rhai pecynnau adfer Cofid.

 

Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus dealltwriaeth gynhwysfawr o weithdrefnau monitro a gwerthuso ariannol ac ymwybyddiaeth weithiol dda o ddadansoddi ac adrodd ar ddata. Byddent yn gallu gweithio ar liwt ei hun, blaenoriaethu, a gweithio’n effeithiol o dan bwysau yn ystod cyfnodau prysur. Mae sgiliau Microsoft Excel da yn arbennig o bwysig ar gyfer y rôl hon.

 

Gweithiwn drwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg ac mae rhuglder yn y Gymraeg (ar lafar ac yn ysgrifenedig) yn hanfodol ar gyfer y rôl hon.

 

Mae ein buddion yn cynnwys oriau/patrwm gwaith hyblyg, gwyliau hael a chynllun pensiwn cyflog terfynol. Am fanylion pellach a ffurflen gais, ewch i'n gwefan.

 

Dyddiad cau: 12:00pm canol dydd ar ddydd Gwener 7 Mai 2021

 

Cyfweliadau (dros fideo): Dydd Mawrth 18 Mai 2021

 

Noder, ni fydd CV yn cael eu derbyn.

 

Gweithredwn Bolisi Cyfle Cyfartal ar recriwtio ac chroesawn geisiadau gan bob adran o’r gymuned yn Gymraeg neu Saesneg. Ond, mae unigolion Du, Asiaidd ac o Leiafrifoedd Ethnig, anabl, a thrawsryweddol wedi’u tangynrychioli yng ngweithlu’r Cyngor Celfyddydau ac o’r herwydd byddem yn annog ceisiadau gan ymgeiswyr o’r grwpiau hyn sydd hen gynrychiolaeth ddigonol.

 

Bydd mentora neu hyfforddiant yn cael ei ddarparu i berson penodedig yn ystod y cyfnod sefydlu, os bydd angen.

 

Team Co-ordinator (Arts Funding)

 

Full time, 37 hours per week

 

Fixed term until 31 March 2022

 

Grade B: Starting salary of £23,419

 

Location: Cardiff

 

Team Co-ordinators within the Arts Funding Team are responsible for handling the day to day activities for all aspects of grants administration. They ensure that funding applications are correctly ‘logged’ and assured, that payments are handled efficiently and effectively, and that the outcomes of funded activity are correctly monitored and recorded.

 

It is a busy and exciting time for the Arts Funding Team. The Arts Council has recently launched new grants management software so the Team Co-ordinator will be instrumental in assisting the smooth delivery and ongoing development of the new system. The Team Co-ordinator will also assist in the administration and analysis of new grant funding schemes that are being launched by the Arts Council, including some Covid recovery packages.

 

The successful candidate will have a comprehensive understanding of financial monitoring and evaluation procedures and a working knowledge of analysing and reporting on data. They’ll be able to work on their own initiative, prioritise, and work effectively under pressure during busy periods. Good Microsoft Excel skills are particularly important within this role.

 

We work in both English and Welsh and fluency in Welsh (both written and spoken) is essential for this post.

 

Our benefits include flexible working hours/pattern, generous holidays and a final salary pension. For further details and an application form, please visit our website.

 

Closing date: 12:00pm midday on Friday 7 May 2021

 

Interviews (via video): Tuesday 18 May 2021

 

Please note, CVs will not be accepted.

 

We operate an Equal Opportunities Recruitment Policy and welcome applications from all sections of the community in Welsh or English. However, Black, Asian and Minority Ethnic, disabled, and transgender individuals are under-represented within the Arts Council’s workforce and as such we would particularly encourage applications from candidates from these under-represented groups.

 

Mentoring or training will be provided to an appointed person from an under-represented group during the induction period, if required.

More searches like this