Assets Planning and Investment Manager

Recruiter
ADRA
Location
Gwynedd
Salary
42408.00 - 45427.00 GBP Annual
Posted
07 Apr 2021
Closes
10 Apr 2021
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

If you speak Welsh and would like to work for the largest social housing provider as an Assets Planning and Investment Manager in North Wales then look no further! For the advert in English please scroll further down!

Rheolwr Cynllunio a Buddsoddi Asedau

GBP42,408 - GBP45,427 y flwyddyn (+dyfarniad t??l yn yr arfaeth) / Parhaol / Llawn Amser / Gogledd Cymru

Ni yw Adra. Darparwr cartrefi o safon yng ngogledd Cymru. Nid ydym yn sefydliad sy'n aros yn ei unfan. Dros y blynyddoedd i ddod byddwn wedi adeiladu nifer sylweddol o gartrefi y tu allan i'r sir, gyda'r uchelgais i fod yn darparu cannoedd fwy o gartrefi o ansawdd uchel ledled gogledd Cymru. Er ein bod yn uchelgeisiol iawn, rydym yr un mor benderfynol o amddiffyn a datblygu diwylliant a threftadaeth gyfoethog y cymunedau yr ydym yn eu gwasanaethu.

Byddwch yn ymuno ag Adran Asedau Adra, yn adrodd yn uniongyrchol i'r Cyfarwyddwr Cynorthwyol Asedau. Mae'r adran asedau yn rheoli holl faterion yn ymwneud ag eiddo gan gynnwys cynllun buddsoddi, trwsio, cynnal a chadw, cydymffurfio, addasiadau, eiddo masnachol, cyfleusterau swyddfa a thir.

Mae adran asedau Adra ar hyn o bryd yn gweithio ar strategaeth rheoli Asedau 10-mlynedd uchelgeisiol, newydd i wella a thyfu ein busnes ymhellach. Byddwch yn rhan bwysig o gyflawni'r strategaeth hon, gan amlygu meysydd i'w gwella ac yn gweithio ar draws yr adran i gyflawni lefelau uwch o berfformiad ac effeithiolrwydd.

Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Am fwy o wybodaeth, ewch i'n gwefan,

Dyddiad Cau: Hanner Dydd, 8 Ebrill 2021

Cliciwch "ymgeisio" nawr ar gyfer eich gyrfa newydd!

Fe'ch tywysir i wefan y cwmni lle gofynnir ichi lawrlwytho a llenwi ffurflen gais.

Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU

Assets Planning and Investment Manager

GBP42,408 - GBP45,427 per annum(+ pay award pending) / Permanent / Full Time / North Wales

We are Adra. We provide quality homes in north Wales. We're not an organisation that stands still. Over the coming years we will have built a significant number of homes outside the county, with an ambition to be providing several hundred more high quality homes across north Wales. Although highly ambitious, we are equally determined to protect and develop the rich culture and heritage of the communities we serve.

You'll be joining Adra's Assets Department, reporting directly to the Assistant Director of Assets. The assets department manage all property related matters including investment plan, repairs, maintenance, compliance, adaptations, commercial properties, office facilities and land.

Adra's asset department are currently working on a new ambitious 10-year Asset management strategy to further improve and grow our business. You will be an integral part of delivering this strategy, highlighting areas for improvement and working collaboratively across the department to deliver high levels performance and efficiency.

The ability to speak Welsh is essential for this role.

For more information, please see our website,

Closing date: Midday 08 April 2021

Click "apply" now for your new career as an Assets Planning and Investment Manager.

You will be guided to the company website where you'll be asked to download and complete an application form.

You must be eligible to work in the UK

Other skills or experience relevant to Assets Planning and Investment Manager role: Asset Management, housing, high quality homes, building, Building Management, Building Repairs, North Wales, Building Materials Manager, Commercial Property Manager.