Materials Framework Manager

Recruiter
ADRA
Location
Gwynedd
Salary
37000.00 - 40000.00 GBP Annual
Posted
07 Apr 2021
Closes
12 Apr 2021
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Materials Framework Manager

GBP39,379 per annum (+ Pending pay award and salary will be reviewed on an annual basis by taking into account the growth of the materials framework) / Permanent / Full Time / North Wales

We are Adra. We provide quality homes in north Wales. We're not an organisation that stands still. Over the coming years we will have built a significant number of homes outside the county, with an ambition to be providing several hundred more high quality homes across north Wales. Although highly ambitious, we are equally determined to protect and develop the rich culture and heritage of the communities we serve.

You'll be joining T??m Trwsio, Adra's in house contractor reporting directly to the Commercial Operations Manager. Tim Trwsio have recently undertaken a large-scale framework procurement to appoint a supplier for the provision of a Managed Service solution for the supply of building materials and associated products. The Framework, 'Fframwaith deunyddiau Cymru' is now live following the appointment of Travis Perkins.

You'll be an ambassador for the framework across Wales, embracing its values and ambition, working with and responsible for ensuring that, all members are benefiting to the full extent from the framework

The ability to speak Welsh is desirable for this role.

For more information, please see our website,

Closing date: Midday 08 April 2021

Click "apply" now for your new career as a Materials Framework Manager.

You will be guided to the company website where you'll be asked to download and complete an application form.

You must be eligible to work in the UK

Other skills or experience relevant to Materials Framework Manager role: Framework Manager (Materials), housing, high quality homes, building, Materials Manager, Assistant Framework Manager, North Wales, Building Materials Manager.

Rheolwr Fframwaith Deunyddiau

GBP39,379 y flwyddyn (+dyfarniad t??l yn yr arfaeth, hefyd bydd y cyflog yn cael ei adolygu yn flynyddol gan gymryd i ystyriaeth twf y fframwaith deunyddiau) / Parhaol / Llawn Amser / Gogledd Cymru

Ni yw Adra. Darparwr cartrefi o safon yng ngogledd Cymru. Nid ydym yn sefydliad sy'n aros yn ei unfan. Dros y blynyddoedd i ddod byddwn wedi adeiladu nifer sylweddol o gartrefi y tu allan i'r sir, gyda'r uchelgais i fod yn darparu cannoedd fwy o gartrefi o ansawdd uchel ledled gogledd Cymru. Er ein bod yn uchelgeisiol iawn, rydym yr un mor benderfynol o amddiffyn a datblygu diwylliant a threftadaeth gyfoethog y cymunedau yr ydym yn eu gwasanaethu.

Byddwch yn ymuno ?? Th??m Trwsio, contractwr mewnol Adra ac yn adrodd yn uniongyrchol i'r Rheolwr Gweithrediadau Masnachol. Yn ddiweddar, mae T??m Trwsio wedi ymgymryd ?? chaffael fframwaith ar raddfa fawr i benodi cyflenwr i ddarparu datrysiad Gwasanaeth wedi'i Reoli ar gyfer cyflenwi deunyddiau adeiladu a chynnyrch cysylltiedig. Mae'r Fframwaith, 'Fframwaith Deunyddiau Cymru', yn awr yn fyw ar ??l penodi Travis Perkins.

Byddwch yn llysgennad ar gyfer y fframwaith led led Cymru, yn croesawu ei werthoedd ac uchelgais.

Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn ddymunol ar gyfer y swydd hon.

Am fwy o wybodaeth, ewch i'n gwefan,

Dyddiad Cau: Hanner Dydd 8 Ebrill 2021

Cliciwch "ymgeisio" nawr ar gyfer eich gyrfa newydd!

Fe'ch tywysir i wefan y cwmni lle gofynnir ichi lawrlwytho a llenwi ffurflen gais.

Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU