ENGINEER

Location
Caledfryn,, Denbigh
Salary
£32,234 - £35,745
Posted
08 Apr 2021
Closes
29 Apr 2021
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

PEIRIANNYDD ( DYLUNIO AC ADEILADU)

Cyfeirnod y Swydd: HEWU00013W3LDE 

Lleoliad: Caledfryn, Dinbych 

Cyflog: £32,234 - £35,745 

Gradd: Gradd 9 

Oriau (yr wythnos): 37 awr yr wythnos 

Math o Gytundeb: Parhaol

Os hoffech chi drafod unrhyw agwedd o’r swydd, ffoniwchAndy Clark ar 01824 712140. 

Os oes gennych ddiddordeb yn y swydd wag hon, gwnewch gais ar-lein trwy ein gwefan www.sirddinbych.gov.uk. Am ddulliau eraill o wneud cais, cysylltwch â’r Adran Gwasanaethau Cwsmeriaid ar 01824 706000.

Rhaid i ymgeiswyr gwblhau ein ffurflen gais i gael ei ystyried. Mae’n ddrwg gennym nad ydym yn gallu ateb pob cais. Os nad ydych wedi derbyn ateb o fewn tair wythnos i’r dyddiad cau, dylech gymryd yn ganiataol nad ydych wedi cyrraedd y rhestr fer am gyfweliad. 

Dyddiad Cau: 29 Ebrill 2021 

Dyddiad Cyfweliad: w/c 03 Mai 2021

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn ymroddedig i Gyfle Cyfartal a’i Safonau Iaith Gymraeg. Rydym yn croesawu ceisiadau yn y Gymraeg. Sylwch na fydd unrhyw ffurflenni cais a dderbynnir yn y Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na ffurflenni cais a gyflwynwyd yn Saesneg.


ENGINEER (DESIGN AND CONSTRUCTION)

Job Reference:HEWU00013W3LDE 

Location: Caledfryn, Denbigh 

Salary: £32,234 - £35,745 

Grade: Grade 9 

Hour (per week): 37 hours per week 

Type of Contract: Permanent

If you would like to discuss any aspect of the post, please call Andy Clark on 01824 712140. 

If you are interested in this vacancy, please apply on-line via the website www.denbighshire.gov.uk. For alternative methods of applying please contact Customer Services on 01824 706000. 

Candidates must complete our application form to be considered. We regret that we are unable to reply to all applications. If you have not received a reply within three weeks of the closing date, you must assume that you have not been short listed for interview.

Closing Date: 29 April 2021

Interview Date: w/c 03 May 2021

Denbighshire County Council is committed to Equal Opportunities and its Welsh Language Standards. We welcome applications in the Welsh Language. Please note that any application forms received in the Welsh Language will not be treated less favourably than an application form submitted in English.