Property Surveyor

5 days left

Location
North Wales
Salary
£27,294 - £30,250 per annum
Posted
07 Apr 2021
Closes
22 Apr 2021
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Syrfêwr Eiddo

£27,294 - £30,250 y flwyddyn / Parhaol / Llawn Amser / Gogledd Cymru

Ni yw Adra. Darparwr cartrefi o safon yng ngogledd Cymru. Nid ydym yn sefydliad sy'n aros yn ei unfan. Dros y blynyddoedd i ddod byddwn wedi adeiladu nifer sylweddol o gartrefi y tu allan i'r sir, gyda'r uchelgais i fod yn darparu cannoedd fwy o gartrefi o ansawdd uchel ledled gogledd Cymru. Er ein bod yn uchelgeisiol iawn, rydym yr un mor benderfynol o amddiffyn a datblygu diwylliant a threftadaeth gyfoethog y cymunedau yr ydym yn eu gwasanaethu.

Mae Adra ar hyn o bryd yn gweithio ar strategaeth rheoli Asedau 10-mlynedd uchelgeisiol newydd gyda golwg ar wella a thyfu ein busnes ymhellach. Byddwch yn rhan bwysig o gyflawni’r strategaeth hon, gan amlygu meysydd i’w gwella ac yn gweithio ar draws yr adran i gyflawni lefelu uwch o berfformiad ac effeithiolrwydd.

Byddwch yn ymuno ag Adran Asedau Adra, yn adrodd yn uniongyrchol i’r Rheolwr Asedau (Arolwg a Chynllunio), neu Reolwr Asedau (Darparu). Mae’r adran asedau yn rheoli holl faterion yn ymwneud ag eiddo gan gynnwys cynllun buddsoddi, trwsio, cynnal a chadw, cydymffurfio, addasiadau, eiddo masnachol, cyfleusterau swyddfa a thir.

Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Am fwy o wybodaeth, ewch i’n gwefan, www.adra.co.uk

Dyddiad Cau: Hanner Dydd, 22 Ebrill 2021
 
 

Property Surveyor

£27,294 - £30,250 per annum / Permanent / Full Time / North Wales

We are Adra. We provide quality homes in north Wales. We’re not an organisation that stands still. Over the coming years we will have built a significant number of homes outside the county, with an ambition to be providing several hundred more high quality homes across north Wales. Although highly ambitious, we are equally determined to protect and develop the rich culture and heritage of the communities we serve.

Adra are currently working on a new ambitious 10-year Asset management strategy to further improve and grow our business. You will be an integral part of delivering this strategy, highlighting areas for improvement and working collaboratively across the department to deliver high levels performance and efficiency.

You’ll be joining Adra’s Assets Department, reporting directly to the Asset Manager (Survey & Plan) or Asset Manager (Delivery). The assets department manage all property related matters including investment plan, repairs, maintenance, compliance, adaptations, commercial properties, office facilities and land

The ability to speak Welsh is essential for this role.

For more information, please see our website, www.adra.co.uk

Closing date: Midday 22 April 2021
 

More searches like this