Planning / Research Assistant (2 Year Fixed Term Contract)

1 day left

Recruiter
Snowdonia National Park
Location
Penrhyndeudraeth
Salary
Salary of £22,627 - £24,491 per annum
Posted
07 Apr 2021
Closes
23 Apr 2021
Ref
SNPA 2021 019
Sectors
Public Sector
Contract Type
Contract
Hours
Full Time

Planning / Research Assistant (2 Year Fixed Term Contract)
National Park Office, Penrhyndeudraeth
 
Are you an enthusiastic and motivated graduate looking to develop your career? Want to work within the stunning surroundings of Snowdonia? If so, read on.

About Us

Snowdonia National Park Authority protects the natural beauty, wildlife and cultural heritage of Snowdonia National Park. Covering 823 miles of diverse landscape, the Park is home to over 26,000 people, the highest mountain in Wales and England and the largest natural lake in Wales.

We’re now looking for a Planning / Research Assistant to join the Snowdonia team on a two year fixed-term contract.

The Benefits

- Salary of £22,627 - £24,491 per annum
- Work from incredible offices on the fringe of Snowdonia National Park
 
If you have a keen interest of planning matters in rural areas, this is a unique opportunity to help to conserve and enhance the natural beauty, wildlife and cultural heritage of Snowdonia.
 
Working alongside our famous mountains, iconic coastlines and wonderful wildlife, you will have one of the most breath-taking office environments in the world.

The Role

As a Planning / Research Assistant, you will undertake research work and statistical analysis, including cartographic work and project management support.
 
Working as part of the Planning Service Team, you will play a key role in the preparation, implementation and monitoring of the Eryri Local Development Plan.
 
You will also assist Development Management in the undertaking of technical work, including assistance with statistical information such as the Welsh Government quarterly returns and processing local land search enquiries.

About You

To be considered as a Planning / Research Assistant, you will need:

- The ability to communicate in both Welsh and English
- A degree in planning, geography or other related subject
- An awareness of National Park purposes
- The ability to undertake original research and data analysis
- A good level of computer literacy and confidence in the use of Microsoft Office software
- A full, valid driving licence
 
Experience of using GIS is desirable, including its application in landscape classification (e.g. LANDMAP). In addition, an understanding of the planning and development process would benefit your application, as would experience in undertaking research and data analysis.

Other organisations may call this role Planning Assistant, Planning Officer, Rural Planning Officer, Conservation Planning Officer, Town Planner, Rural Planner, Area Planning Officer, or Planning Services Officer, or Conservation Research Assistant.

The closing date for this role is 10.00am on the 23rd April 2021.

So, if you’re seeking your next challenge as a Planning / Research Assistant, please apply via the button shown. This vacancy is being advertised by Webrecruit. The services advertised by Webrecruit are those of an Employment Agency.
 
Cynorthwy-ydd Ymchwil  /Cynllunio (Contract Tymor Penodol 2 flynedd)
Swyddfa'r Parc Cenedlaethol, Penrhyndeudraeth
 
Ydych chi wedi graddio, yn brwdfrydig a llawn cymhelliant ac yn edrych i ddatblygu'ch gyrfa? Am weithio o fewn amgylchedd syfrdanol Eryri? Os felly, darllenwch ymlaen.
 
Amdanom ni
 
Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn amddiffyn harddwch naturiol, bywyd gwyllt a threftadaeth ddiwylliannol Parc Cenedlaethol Eryri. Gan gwmpasu 823 milltir o dirwedd amrywiol, mae'r Parc yn gartref i dros 26,000 o bobl, y mynydd uchaf yng Nghymru a Lloegr a'r llyn naturiol mwyaf yng Nghymru.
 
Rydym nawr yn chwilio am Gynorthwyydd Cynllunio / Ymchwil i ymuno â thîm Eryri ar gontract tymor penodol dwy flynedd.
 
Y Buddion
 
- Cyflog o £ 22,627 - £ 24,491 y flwyddyn
- Gweithio o swyddfeydd anhygoel ar gyrion Parc Cenedlaethol Eryri
 
Os oes gennych ddiddordeb mawr yn materion cynllunio mewn ardaloedd gwledig, mae hwn yn gyfle unigryw i helpu i warchod a gwella harddwch naturiol, bywyd gwyllt a threftadaeth ddiwylliannol Eryri.
 
Gan weithio ochr yn ochr â'n mynyddoedd enwog, arfordiroedd eiconig a bywyd gwyllt rhyfeddol, bydd gennych un o'r amgylcheddau swyddfa fwyaf syfrdanol yn y byd.
 
Y Rôl
 
Fel Cynorthwyydd Cynllunio / Ymchwil, byddwch yn ymgymryd â gwaith ymchwil a dadansoddi ystadegol, gan gynnwys gwaith cartograffeg a chymorth rheoli prosiect.
 
Gan weithio fel rhan o Dîm y Gwasanaeth Cynllunio, byddwch yn chwarae rhan allweddol wrth baratoi, gweithredu a monitro Cynllun Datblygu Lleol Eryri.
 
Byddwch hefyd yn cynorthwyo Rheoli Datblygu wrth ymgymryd â gwaith technegol, gan gynnwys cymorth gyda gwybodaeth ystadegol fel ffurflenni chwarterol Llywodraeth Cymru a phrosesu ymholiadau chwilio tir lleol.
 
Amdanoch chi
 
Er mwyn cael eich ystyried yn Gynorthwyydd Cynllunio / Ymchwil, bydd angen:
 
- Y gallu i gyfathrebu yn Gymraeg ac yn Saesneg
- Gradd mewn cynllunio, daearyddiaeth neu bwnc cysylltiedig arall
- Ymwybyddiaeth o ddibenion y Parc Cenedlaethol
- Y gallu i ymgymryd ag ymchwil wreiddiol a dadansoddi data
- Lefel dda o lythrennedd cyfrifiadurol a hyder yn y defnydd o feddalwedd Microsoft Office
- Trwydded yrru ddilys
 
Mae profiad o ddefnyddio GIS yn ddymunol, gan gynnwys ei gymhwyso wrth ddosbarthu tirwedd (e.e. LANDMAP). Yn ogystal, byddai dealltwriaeth o'r broses gynllunio a datblygu o fudd i'ch cais, fel y byddai profiad o gynnal ymchwil a dadansoddi data.
 
Gall sefydliadau eraill alw'r rôl hon yn Gynorthwyydd Cynllunio, Swyddog Cynllunio, Swyddog Cynllunio Gwledig, Swyddog Cynllunio Cadwraeth, Cynlluniwr Tref, Cynlluniwr Gwledig, Swyddog Cynllunio Ardal, neu Swyddog Gwasanaethau Cynllunio, neu Gynorthwyydd Ymchwil Cadwraeth.
 
Y dyddiad cau ar gyfer y rôl hon yw 10.00am ar 23 Ebrill 2021.
 
Felly, os ydych chi'n ceisio'ch her nesaf fel Cynorthwyydd Cynllunio / Ymchwil, gwnewch gais trwy'r botwm a ddangosir. Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu gan Webrecruit. Y gwasanaethau a hysbysebir gan Webrecruit yw gwasanaethau Asiantaeth Gyflogaeth.

More searches like this