Receptionist - Part Time

7 days left

Recruiter
Confidential
Location
Penrhyndeudraeth
Salary
19312.00 - 19698.00 GBP Annual
Posted
31 Mar 2021
Closes
28 Apr 2021
Contract Type
Permanent
Hours
Part Time
Receptionist - Part Time
National Park Office, Penrhyndeudraeth

About Us

Snowdonia National Park Authority protects the natural beauty, wildlife and cultural heritage of Snowdonia National Park. Covering 823 miles of diverse landscape, the Park is home to over 26,000 people, as well as the highest mountain and the largest natural lake in Wales.

We are currently looking for a Receptionist to join us on a part-time basis, working 22 hours per week.

The Benefits

- Salary of GBP19,312 - GBP19,698 pro rata
- Flexi scheme
- Work in a beautiful part of Wales
- Take on an engaging role that you can fit around your existing commitments
- Gain insight into how we protect one of the country's most stunning sites

The Role

As a Receptionist, you will provide a high-quality reception and switchboard service for Snowdonia National Park Authority.

Acting as the first point of contact for members of the public and stakeholders, you will:

- Manage the email inbox for our general 'parc' address
- Book conference and meeting rooms and make catering arrangements
- Help to provide a bilingual word processing support service to the Authority's staff
- Process credit card payments in person and over the phone
- Order ID cards for new staff

About You

To join us as a Receptionist, you will need:

- The ability to communicate in both Welsh and English
- Administration experience, gained in a busy office environment
- Experience of dealing with enquiries from the general public at reception level
- At a minimum, a typing speed of 40 wpm
- Good IT skills, including proficiency in MS Office
- An NVQ Level 3 qualification in Business Administration (or equivalent)

Other organisations may call this role Administrator, Administrative Assistant, Secretary, Office Administrator, PA, Personal Assistant, Admin Assistant, EA, or Executive Assistant.

The closing date for applications is 10.00am on the 23rd April 2021.

So, if you're seeking your next challenge as a Receptionist, please apply via the button shown. This vacancy is being advertised by Webrecruit. The services advertised by Webrecruit are those of an Employment Agency.

Derbynnydd - Rhan Amser
Swyddfa'r Parc Cenedlaethol, Penrhyndeudraeth

Amdanom ni

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn amddiffyn harddwch naturiol, bywyd gwyllt a threftadaeth ddiwylliannol Parc Cenedlaethol Eryri. Gan gwmpasu 823 milltir o dirwedd amrywiol, mae'r Parc yn gartref i dros 26,000 o bobl, yn ogystal ??'r mynydd uchaf a'r llyn naturiol mwyaf yng Nghymru.

Ar hyn o bryd rydym yn chwilio am Dderbynnydd i ymuno ?? ni yn rhan-amser, gan weithio 22 awr yr wythnos.

Y Buddion

- Cyflog o GBP 19,312 - GBP 19,698 pro rata
- Cynllun hyblyg
- Gweithio mewn rhan hardd o Gymru
- Cymryd r??l ddeniadol y gallwch chi ei ffitio o amgylch eich ymrwymiadau presennol
- Cael mewnwelediad i sut rydyn ni'n amddiffyn un o safleoedd mwyaf syfrdanol y wlad

Y R??l

Fel Derbynnydd, byddwch yn darparu gwasanaeth derbyn a switsfwrdd o ansawdd uchel ar gyfer Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri.

Gan weithredu fel pwynt cyswllt cyntaf aelodau'r cyhoedd a rhanddeiliaid, byddwch yn:

- Rheoli'r blwch derbyn e-bost ar gyfer ein cyfeiriad 'parc' cyffredinol
- Archebu ystafelloedd cynadledda a chyfarfod a gwneud trefniadau arlwyo
- Helpu i ddarparu gwasanaeth cymorth prosesu geiriau dwyieithog i staff yr Awdurdod
- Prosesu taliadau cardiau credyd yn bersonol a dros y ff??n
- Archebu cardiau adnabod ar gyfer staff newydd

Amdanoch chi

I ymuno ?? ni fel Derbynnydd, bydd angen i chi:

- Y gallu i gyfathrebu yn Gymraeg ac yn Saesneg
- Profiad gweinyddol, a gafwyd mewn amgylchedd swyddfa brysur
- Profiad o ddelio ag ymholiadau gan y cyhoedd ar lefel derbynfa
- O leiaf, cyflymder teipio o 40 wpm
- Sgiliau TG da, gan gynnwys hyfedredd yn MS Office
- Cymhwyster NVQ Lefel 3 mewn Gweinyddu Busnes (neu gyfwerth)

Gall sefydliadau eraill alw'r r??l hon yn Weinyddwr, Cynorthwyydd Gweinyddol, Ysgrifennydd, Gweinyddwr Swyddfa, PA, Cynorthwyydd Personol, Cynorthwyydd Gweinyddol, Asiantaeth yr Amgylchedd, neu Gynorthwyydd Gweithredol.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 10.00yb ar 23 Ebrill 2021.

Felly, os ydych chi'n ceisio'ch her nesaf fel Derbynnydd, gwnewch gais trwy'r botwm a ddangosir. Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu gan Webrecruit. Y gwasanaethau a hysbysebir gan Webrecruit yw gwasanaethau Asiantaeth Gyflogaeth