Area Warden - North

6 days left

Recruiter
Snowdonia National Park Authority
Location
Caernarfon, Gwynedd
Salary
£25,481 - £27,741 per annum
Posted
31 Mar 2021
Closes
16 Apr 2021
Ref
SNPA 2021 015
Contract Type
Permanent

Area Warden – North

 

Pen-y-Pass, Caernarfon

 

About Us

 

Snowdonia National Park Authority protects the natural beauty, wildlife and cultural heritage of Snowdonia National Park. Covering 823 miles of diverse landscape, the park is home to over 26,000 people, the highest mountain in Wales and England and the largest natural lake in Wales.

 

We are now looking for an Area Warden to support the North of Snowdonia National Park.

 

The Benefits

 

- Salary of £25,481 - £27,741 per annum

- Support access and rights of way within the National Park

- Work in an incredible location at the base of Snowdon

 

The Role

 

As an Area Warden, you will be tasked with developing and carrying out a range of projects and programmes of work covering countryside access, land management, conservation and rights of way management.

 

Helping to deliver Snowdonia National Park Authority’s strategies, objectives and plans at a local level, you will act as the local representative of the park to residents, visitors and land managers. You will provide advice on safety, recreation and park management and work to resolve problems and conflicts as appropriate.

 

Your role will also involve:

 

- Managing Patrol Wardens and Volunteers

- Promoting and assisting with community schemes

- Patrolling and monitoring habitats and recreational activities

 

About You

 

To be considered as an Area Warden, you will need:

 

- To be able to communicate effectively in both Welsh and English (please see the Welsh Language Skills Framework Assessment within the job description)

- An HND or equivalent qualification in Land Management or other relevant subject or extensive experience in relevant areas of work

- Experience of Countryside Management, recreation and access issues

- Experience of working with landowners and managers, local authorities, representative bodies or voluntary agencies

- Knowledge of current access and recreational issues and their impact on National Park purposes

- An awareness of National Park purposes

 

Other organisations may call this role Warden, Park Warden, Park Ranger, National Park Ranger, Mountain Leader, Countryside Ranger, or Countryside Warden.

 

The closing date for this role is 10.00am on the 16th April 2021.

 

So, if you’re seeking your next challenge as an Area Warden, please apply via the button shown. This vacancy is being advertised by Webrecruit. The services advertised by Webrecruit are those of an Employment Agency.

Warden Ardal - Gogledd

Pen-y-Pass, Caernarfon

Amdanom ni

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn amddiffyn harddwch naturiol, bywyd gwyllt a threftadaeth ddiwylliannol Parc Cenedlaethol Eryri. Gan gwmpasu 823 milltir o dirwedd amrywiol, mae'r parc yn gartref i dros 26,000 o bobl, y mynydd uchaf yng Nghymru a Lloegr a'r llyn naturiol mwyaf yng Nghymru.

Rydym nawr yn chwilio am Warden Ardal i gefnogi yn Gogledd Parc Cenedlaethol Eryri. 

 

Y Buddion

 

- Cyflog o £ 25,481 - £ 27,741 y flwyddyn

- Cefnogi mynediad a hawliau tramwy yn y Parc Cenedlaethol

- Gweithio mewn lleoliad anhygoel ar waelod yr Wyddfa

Y Rôl

Fel Warden Ardal, byddwch yn cael y dasg o ddatblygu a chyflawni ystod o brosiectau a rhaglenni gwaith sy'n ymwneud â mynediad i gefn gwlad, rheoli tir, cadwraeth a rheoli hawliau tramwy.

Gan helpu i gyflawni strategaethau, amcanion a chynlluniau Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri ar lefel leol, byddwch yn gweithredu fel cynrychiolydd lleol y parc i drigolion, ymwelwyr a rheolwyr tir. Byddwch yn darparu cyngor ar ddiogelwch, hamdden a rheoli parciau ac yn gweithio i ddatrys problemau a gwrthdaro fel y bo'n briodol.

Bydd eich rôl hefyd yn cynnwys:

- Rheoli Wardeiniaid Patrol a Gwirfoddolwyr

- Hyrwyddo a chynorthwyo gyda chynlluniau cymunedol

- Patrolio a monitro cynefinoedd a gweithgareddau hamdden

Amdanoch chi

Er mwyn cael eich ystyried yn Warden Ardal, bydd angen i chi:

- Gallu cyfathrebu'n effeithiol yn Gymraeg a Saesneg (gweler Asesiad Fframwaith Sgiliau Iaith Gymraeg yn y disgrifiad swydd)

- HND neu gymhwyster cyfatebol mewn Rheoli Tir neu bwnc perthnasol arall neu brofiad helaeth mewn meysydd gwaith perthnasol

- Profiad o Reoli Cefn Gwlad, materion hamdden a mynediad

- Profiad o weithio gyda pherchnogion tir a rheolwyr, awdurdodau lleol, cyrff cynrychioli neu asiantaethau gwirfoddol

- Gwybodaeth am fynediad cyfredol a materion hamdden a'u heffaith ar ddibenion y Parc Cenedlaethol

- Ymwybyddiaeth o ddibenion y Parc Cenedlaethol

Gall sefydliadau eraill alw'r rôl hon yn Warden, Warden y Parc, Ceidwad y Parc, Ceidwad y Parc Cenedlaethol, Arweinydd Mynydd, Ceidwad Cefn Gwlad, neu Warden Cefn Gwlad.

Y dyddiad cau ar gyfer y rôl hon yw 10.00yb ar 16 Ebrill 2021.

Felly, os ydych chi'n ceisio'ch her nesaf fel Warden Ardal, gwnewch gais trwy'r botwm a ddangosir. Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu gan Webrecruit. Y gwasanaethau a hysbysebir gan Webrecruit yw gwasanaethau Asiantaeth Gyflogaeth.